PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Akviziční financování v praxi - HP3724
Anglický název: Acquisition financing in practice
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Neslučitelnost : HV1420
Ve slož. prerekvizitě: HM1701, HM1801
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Akviziční financování v praxi (HP3724).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)
V rámci tohoto předmětu si studenti mohou prohloubit své znalosti z oborů finančního a korporátního
práva. Podrobně budou probrány otázky akvizic společností, provádění právního auditu společností
(due diligence) a financování akvizic společností.
Hlavní přednášená problematika se bude zaměřovat na financování akvizic, od obecných otázek po
úvěrové financování nebo financování nástroji finančních trhů. Studenti by měli v rámci tohoto
předmětu nabýt komplexní, mezioborové znalosti konkrétně zaměřené na akvizici obchodních
korporací.
Na výuce se podílejí také odborníci z praxe.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Akviziční financování v praxi je samostatnou formou kontroly studia předmětu Akviziční financování v praxi.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Akviziční financování v praxi získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Akviziční financování v praxi je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a zejména aktivita na nich.

 

Písemná zkouška

4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 30 minut.

8.      Písemná zkouška se skládá z 30 testových otázek.

9.      Za písemnou zkoušku lze získat nejvýše 30 bodů.

10.   Za správnou odpověď na každou otázku student získá 1 bod.

11.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi se označují kroužkem.

 

Docházka a aktivita

12.   Za docházku na přednášky a aktivitu na nich lze získat nejvýše 10 bodů, a to nejvýše 1 bod za aktivitu na jedné přednášce.

 

Hodnocení zkoušky

13.   Celkem je možné získat nejvýše 40 bodů.

14.   Hodnocení zkoušky:

 

Počet bodů

Klasifikace

40-35

výborně

34-29

velmi dobře

28-22

dobře

21-0

neprospěl/a

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Předmět Akviziční financování v praxi zahrnuje tato témata:
- akvizice společností
- právní audit – due diligence
- smlouva o koupi akcií (SPA)
- obecné otázky financování
- insolvenční otázky financování
- financování akvizice – úvěr
- financování akvizice – finanční trhy
- zajištění finančních transakcí

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Základní literatura:

1.      WOOD, Philip R. The Law and Practice of International Finance. Londýn: Sweet & Maxwell, 2008, s. 1 – 632. ISBN 9781847032553.

2.      FULLER, Geoffrey. The Law and Practice of International Capital Markets. 3rd revised editon. Londýn: Butterworths Law, 2012 832 s. ISBN 978-1-4057-6571-8.

3.      MYŠÁKOVÁ, Petra a Robert PAVLŮ. Propadná zástava v NOZ. Rekodifikace a praxe, roč. 2013, č. 4. ISSN 1805-6822.

4.      RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008, 471 s. ISBN 978-80-7357-329-4.

5.      RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní otázky a obecná úprava. Obchodně právní revue, roč. 2013, č. 7 – 8. ISSN 1803-6554.

6.      RICHTER, Tomáš. Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – zástavní právo. Obchodně právní revue, roč. 2013, č. 9. ISSN 1803-6554.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK