PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soutěžní právo EU - HP3066
Anglický název: Competition law of the EU
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HOPV0003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Ve slož. prerekvizitě: HM0501, HM0901, HM0901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)
Cílem předmětu je prohloubení pochopení a znalosti studentů o regulaci soutěže a soutěžním právu jako jejím nástroji, detailní seznámení se s intepretací a aplikační praxí zejména čl. 101, 102 a 106 SFEU a také nácvik soutěžní analýzy jednání soutěžitelů. Úvod výuky je zaměřen na poznání vlivů, které formovaly soutěžní právo EU, na tendence jeho vývoje. Druhou částí kurzu je detailní rozbor článků 101, 102 a také 106 SFEU a základní judikatury SDEU k nim. Následuje stručnější představení nařízení 139/2004/ES jako jednotné právní úpravy kontroly spojování podniků. Výklad zohledňuje aktuální vývoj legislativy a judikatury, a to zejména ochrany soutěže v digitální ekonomice. Závěrečná část výuky je zaměřena na společné i samostatné řešení praktických příkladů, vyhledávání aktuálních novinek a tendencí v aplikaci soutěžního práva EU.

Absolventi předmětu nebudou pojímat ochranu soutěže jen jako mechanickou aplikaci současných předpisů EU, ale jako velmi problematický a nekončící proces hledání rovnováhy mezi zájmy různých účastníků trhu, zájmových skupin ve společnosti, a také zájmů a hodnot společností, resp. států jako celku. Přínosem jim bude širší orientace v soutěžně právní problematice a také schopnost samostatné kritické aplikace konceptů soutěžního práva EU v praxi.

Hlavní metodou výuky budou vedle prezentací vyučujícího zejména individuální a skupinové prezentace studentů, řešení zadaných i samostatně vyhledaných soutěžních kauz a jejich aktivní diskuse.

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)

1.      Hodnocení studentů bude probíhat jednak během semestru jednak v rámci závěrečné zkoušky.

2.      Během semestru může student získat 40 % závěrečné známky.

3.      Průběžný test z prvních šesti témat kurzu má váhu 20 %, samostatná prezentace na zadané téma 20 %. Váha zkoušky na závěr kurzu v konečné známce představuje zbylých 60 %. Závěrečná zkouška má písemnou a ústní část. Pro písemnou zkoušku je povoleno užití textu Smlouvy o fungování Evropské unie (resp. ÚZ Evropské právo). Naopak u průběžného testu a ústní části zkoušky není možné používat předepsané právní předpisy a jiné materiály. Obsahově je v rámci závěrečné zkoušky prověřována veškerá látka kurzu se zvláštním důrazem na řešení případů narušení soutěžně-právních předpisů a výklad hlavních institutů soutěžního práva.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům:

-       Úvod: informace o kurzu, ochrana soutěže, její teoretické, vývojové a komparativní aspekty

-       Doktrinální základy a mezníky historického vývoje teorie hospodářské soutěže a její ochrany

-       Smlouva o ESUO, Smlouva o založení EHS, Smlouva o fungování EU a ochrana soutěže

-       Klíčové pojmy soutěžního práva: podnik, sdružení podniků, ekonomická aktivita, relevantní trh, narušení soutěže

-       Čl. 101 SFEU a interpretace zakázaného kartelového jednání v aplikační praxi EU

-       Čl. 101 SFEU – rozbor klíčové judikatury SDEU

-       Čl. 102 SFEU a interpretace zakázaného zneužití dominantního postavení v aplikační praxi EU

-       Čl. 102 SFEU – rozbor klíčové judikatury SDEU

-       Kontrola spojování soutěžitelů v EU – základy právní úpravy a judikatura

-        Řízení v soutěžních věcech

-        Postup soutěžní analýzy a jeho nácvik

-        Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi

-        Samostatné prezentace studentů a diskuse nad nimi

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (08.08.2023)

Základní literatura:

1.      Šmejkal, V., Ticháčková, K., eds. Dokumenty je studiu práva ochrany hospodářské soutěže Evropské unie. 1. Praha. 2016. ISBN 978-80-87975-51-0.

2.      Šmejkal, V.; Dufková, B.,  Soutěžní právo EU Casebook, Rozsudky SDEU 2006-2020. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

3.      Munková, J., Svoboda, P., Kindl, J. Soutěžní právo. 3. vyd. 2021.

4.      Šmejkal, V. Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015. 1. Praha. 2015. ISBN 978-80-7502-108-3.

5.      Dokumenty z webu Evropské komise – GŘ pro soutěž. http://ec.europa.eu/competition.

6.      Judikatura soudního dvora EU z webu, http://curia.europa.eu

 

7..     Shermannův zákon, http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html,

8..     Claytonův zákon, http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/statutes.html

Ostatní literatura:

 

1.     Jones, A; Sufrin, B.; Dunne, N. EU Competition Law - Text, Cases, and Materials, Oxford: OUP, 2019.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Články 101-106 Smlouvy o fungování Evropské unie

2.      Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82

3.      Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků

4.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži

5. Nařízení Komise (EU) 2022/720 ze dne 10. května 2022 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě

6.  Nařízení Evropského parlamentu A Rady (EU) 2022/1925 ze dne 14. září 2022 o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (nařízení o digitálních trzích)

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.      Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství (97/C 372/03)

2.      Sdělení Komise – Sdělení o dohodách menšího významu, které výrazně neomezují hospodářskou soutěž podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (sdělení de minimis)

3.      Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci

4.      Pokyny pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (2004/C 31/03)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK