PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy - HP2081
Anglický název: International taxation and foreign tax systems
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michal Tuláček
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy (HP2081).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)
Předmět podává základní informace o uplatňování národních daní v mezinárodním právním a ekonomickém prostředí. Zabývá se principy a pravidly mezinárodního zdanění, zdaňováním přeshraničních transakcí a daňovými vztahy s cizím prvkem obecně. Předmět rovněž podává stručné informace o daňových soustavách ve vybraných cizích zemích, přičemž klade akcent na nejdůležitější přímou daň, tj. daň z příjmů a z nepřímých daní na univerzální daň obratovou (daň z přidané hodnoty, daň z obratu, prodejní daň apod.). Formulované poznatky jsou aplikovány na české daňověprávní prostředí a komparovány s daňovou soustavou ČR. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy, instituty a pravidly mezinárodního zdanění, jakož i daňových soustav ve vybraných evropských i mimoevropských státech.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy je samostatnou formou kontroly studia předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy v zimním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

 

Písemná zkouška

4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru s přihlédnutím k jejich pokrytí v předepsané literatuře.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani jiné podklady (včetně tabletů, smartphonů, laptopů a jiných nástrojů výpočetní a sdělovací techniky).

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je nejméně 30 minut.

8.      Písemná zkouška se skládá formou testu.

9.      Za písemnou zkoušku, která obsahuje  25 otázek lze získat maximálně 25 bodů.

10.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

 

Docházka a aktivita

11.   Za 100% docházku na přednášky získá student 3 body.

 

Hodnocení zkoušky

12.   Celkem je možné získat 28 bodů (25 bodů za písemnou zkoušku, 3 za docházku).

13.   Hodnocení zkoušky:

 

Počet bodů

Klasifikace

28-23

výborně

22-20

velmi dobře

19-16

dobře

15-0

neprospěl/a

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Předmět Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy zahrnuje tato témata:

- Úvod do problematiky zahraničních daní a mezinárodního zdanění

- Evropské daňové právo a harmonizace daní v EU

- Daňový systém v USA

- Daňový systém na Slovensku

- Daňový systém v Německu

- Konflikty daňových jurisdikcí

- Mezinárodní dvojí zdanění a jednostranné i smluvní nástroje k jeho zamezení

- Alokace zdaňovacích práv

- Metody zamezení dvojího zdanění

- Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich modely

- Institut stálé provozovny v mezinárodním zdanění

- Daňové režimy přeshraničních kapitálových plateb (dividendy, úroky, licenční poplatky)

- Mezinárodní spolupráce při správě daní

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 45 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (21.09.2018)

Základní literatura:

1.      Global Corporate Tax Handbook 2018. Amsterdam: IBFD, 2018, 1564 s. ISBN 978-90-8722-457-8

2.      Global Individual Tax Handbook 2018. Amsterdam: IBFD, 2018, 1074 s. ISBN 978-90-8722- 459-2.

3.      CRACEA, Andrei (ed.). OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version – 2016 and Key Tax Features of Member Countries 2016. Amsterdam: IBFD, 2016, 916 s. ISBN 978-90-8722-382-3.

4.      RYLOVÁ, Zuzan. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: ANAG, 2012, 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9. 4.

5.      ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vydání. Praha: Linde, 2013, 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

6.      SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 360 s. ISBN 978-80-7478-035-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK