PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo životního prostředí - HP1801
Anglický název: International Environmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 180
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí, Mezinárodní právo veřejné
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (31.01.2018)
Mezinárodní právo životního prostředí je relativně novým a moderním úsekem, jak mezinárodního práva veřejného, tak i práva životního prostředí. Vyvinulo se v průběhu posledních zhruba čtyřiceti let. Je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících úseků práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i vznikem úprav nových, a to zejména v podobě mezinárodních úmluv. Mezinárodní právo životního prostředí je typicky mezioborovou disciplinou, a to jak ve smyslu věd a oborů právních, tak i pokud jde o jiné vědecké discipliny (biologické, technické a společenskovědní).
Cílem povinně volitelného předmětu Mezinárodní právo životního prostředí je uvést studenty PFUK do základů postavení a významu předmětu v rámci mezinárodního práva veřejného a práva životního prostředí. Studenti budou seznámeni se základními pojmy, principy, subjekty a prameny mezinárodního práva životního prostředí. Osvojí si metody kontroly, řešení sporů a odpovědnost v této oblasti. Získají znalosti o právní úpravě mezinárodní ochrany ovzduší, vody, moří a oceánů, Antarktidy, přírody a krajiny, rostlinstva a živočišstva, půdy a lesa. Rovněž se zaměří v průběhu výuky na vybrané zdroje ohrožování životního prostředí. Absolventi předmětu se budou umět orientovat v problematice mezinárodní ochrany životního prostředí, budou znát základní pojmy, prameny, instituty a nástroje této pro právo životního prostředí klíčové problematiky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (20.02.2018)

Zakončení předmětu: ústní zkouška, účast na přednáškách není povinností pro přihlášení se na zkoušku

 

Zkouškové otázky z mezinárodního práva životního prostředí LS 2017/2018

1. Globální a regionální problémy životního prostředí a jejich řešení pomocí mezinárodních úmluv

2. Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí

3. Vývoj mezinárodního práva životního prostředí, hlavní konference OSN o životním prostředí

5. Subjekty mezinárodního práva životního prostředí

6. Prameny mezinárodního práva životního prostředí

7. Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí

8.  Mezinárodní odpovědnost za škody v ochraně životního prostředí

9. Civilní odpovědnost provozovatele činností nebezpečných pro životní prostředí

10. Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování v oblasti ochrany životního prostředí

11. Rozhodování mezinárodních soudních a arbitrážních tribunálů v oblasti ochrany životního prostředí

12. Kontrola a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí

13. Aarhusská úmluva (práva veřejnosti dle úmluvy)

14. Právní úprava ochrany ovzduší, ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země

15. Ochrana lesa a půdy v mezinárodním právu

16. Právní úprava ochrany přírody a krajiny v mezinárodních  úmluvách globálního a regionálního charakteru

17. Právní úprava ochrany ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva, ochrana zvířat v systému Rady Evropy

18. Antarktický smluvní systém

19. Nakládání s chemickými látkami v mezinárodním právu

20. Právní úprava nakládání s odpady v mezinárodním právu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (31.01.2018)

 Obsah témat v rámci předmětu :

 

 • Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí.

 

 • Mezinárodní konference OSN o životním prostředí

 

 • Subjekty mezinárodního práva životního prostředí

 

 • Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí na mezinárodní úrovni

 

 • Kontrola a řešení sporů v ochraně životního prostředí na mezinárodní úrovni

 

 • Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí

 

 • Ochrana ovzduší a globální atmosféry, ochrana ozonové vrstvy Země

 

 • Ochrana přírody, krajiny a biodiversity.

 

 • Druhová ochrana rostlinstva a živočišstva a pravidla nakládání se zvířaty a rostlinami.

 

 • Ochrana lesních ekosystémů a ochrana půdy.

 

 • Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí (odpady, chemické látky).

 

 • Ochrana moře a prostředí mořského dna.

 

 • Ochrana životního prostředí v rámci Antarktického smluvního systému.

 

Rozpis témat přednášek

 

1. Vznik mezinárodního práva životního prostředí, pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí, globální a regionální problémy životního prostředí

 

2. Subjekty, prameny a druhy pravidel a závazků mezinárodního práva životního prostředí       

 

3.Kontrola a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí                                 

 

4.Mezinárodní odpovědnost v mezinárodním právu životního prostředí

 

5. Práva veřejnosti podle Aarhusské úmluvy 

 

6. Klimatické změny, ochrana ovzduší a globální atmosféry 

 

7. Ochrana přírody a krajiny 

 

8. Ochrana rostlinstva a živočišstva

 

9.Ochrana lesa a půdy

 

10.Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí v mezinárodním právu 

 

11. Ochrana moře a prostředí mořského dna 

 

12. Ochrana životního prostředí Antarktidy

 

  

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (27.02.2018)

Literatura k předmětu

 

Povinná:

 

Šturma, P. – Damohorský, M. – Ondřej, J. – Smolek, M. - Zástěrová, J.: Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl – Obecná část, IFEC, Praha 2004  (dotisk 2008)

 

Damohorský, M. - Šturma, P. – Ondřej, J. – Smolek, M., - Stejskal,V. - Zástěrová, J., Žákovská K: Mezinárodní právo životního prostředí - 2. díl – Zvláštní část, IFEC, Praha 2008 

 

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010

 

Doporučená:

Proelß, Alexander (Hrsg.) Internationales Umweltrecht. Verlag De Gruyter Studium , Berlin 2017

 

Birnie, Patricia – Boyle, Alan - Redgwell, Catherine: International Law and the Environment. Third Edition, Oxford University Press. 2009.

  

Sands,P. – Pell,  J.: Principles of International Environmental Law,  Cambridge University Press. 2012.

 

Stejskal, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakl.Linde, a.s.Praha 2006.

 

Šturma, P. – Ondřej, J. - Zástěrová, J.: Mezinárodněprávní aspekty ochrany životního prostředí, AUCI  Iuridica č. 2-3/2003.

 

 Žákovská, K.: Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu, PF UK Praha 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK