PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo životního prostředí - HP1801
Anglický název: International Environmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 180
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí, Mezinárodní právo veřejné
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (20.01.2017)

Mezinárodní právo životního prostředí – jeho postavení a význam v rámci mezinárodního práva veřejného a práva životního prostředí. Základní principy, subjekty, pojmy a metody mezinárodního práva životního prostředí. Kontrola, řešení sporů a odpovědnost v této oblasti. Mezinárodněprávní ochrana ovzduší, vody, moří a oceánů, Antarktidy, přírody a krajiny rostlinstva a živočišstva, půdy a lesa. Vybrané další související otázky (zdroje ohrožování životního prostředí atd.).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (20.01.2017)

Povinná:
  • Damohorský , M. a kolektiv. Právo životního prostředí, 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010.
  • Šturma ,P.- Damohorský, M. - Ondřej,J. - Smolek, M. - Zástěrová, J.. Mezinárodní právo životního prostředí - 1. díl - Obecná část . IFEC. Eva Rozkotová Beroun. 2004 (dotisk 2008).
  • Damohorský,M.-Šturma,P.-Ondřej, J.-Smolek,M.-Stejskal, V.-Zástěrová,J.. Mezinárodní právo životního prostředí - 2. díl - Zvláštní část. IFEC. Eva Rozkotová Beroun. 2008. ISBN: 978-80-903409-8-9.
Doporučená:
  • Beyerlin, Ulrich. Umweltwölkerrecht. C.H.Beck. München. 2000.
  • Patricia Birnie - Alan Boyle - Catherine Redgwell. International Law and the Environment. Third Edition. Oxford University Press 2009.
  • Kiss, A., Beurier, J.P. Droit international de l'environment,2 ed. Pedone, Paris, 2000.
  • Šturma, P. - Ondřej, J. - Zástěrová J. Mezinárodní aspekty ochrany životního prostředí. AUCI Iuridica č. 2-3/2003.
  • Šturma, P. (ed.). Implementation and Enforcement of International Environmental Law, sborník. Ediční středisko PF UK Praha 2002.
  • Žákovská, K. Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu. PF UK Praha, nakladatelství Eva Rozkotová Beroun . 2010.
  • Sands, P. – Pell, J.. Principles of International Environmental Law. 2012. Cambridge University.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (20.01.2017)

Zkouškové otázky z mezinárodního práva životního prostředí LS 2016/2017

1. Globální a regionální problémy životního prostředí

2. Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí

3. Vývoj mezinárodního práva životního prostředí

4. Hlavní konference OSN o životním prostředí

5. Subjekty mezinárodního práva životního prostředí

6. Prameny mezinárodního práva životního prostředí

7. Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí

8. Aplikace mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí ve vnitrostátním právu ČR

9.  Mezinárodní odpovědnost za škody v ochraně životního prostředí

10. Civilní odpovědnost provozovatele činností nebezpečných pro životní prostředí

11. Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování v oblasti ochrany životního prostředí

12. Rozhodování mezinárodních soudních a arbitrážních tribunálů v oblasti ochrany životního prostředí

13. Kontrola a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí

14. Právní úprava ochrany ovzduší, ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země

15. Ochrana lesa a půdy v mezinárodním právu

16. Základní charakteristika, společné znaky a nedostatky mezinárodněprávní úpravy ochrany přírody a krajiny

17. Právní úprava ochrany přírody a krajiny v mezinárodních  úmluvách globálního a regionálního charakteru

18. Právní úprava ochrany ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva, ochrana zvířat v systému Rady Evropy

19. Antarktický smluvní systém

20. Nakládání s chemickými látkami v mezinárodním právu

21. Právní úprava nakládání s odpady v mezinárodním právu

22. Právní úprava ochrany vod a mezinárodních vodních toků  

23. Právní úprava ochrany moří před znečišťováním

24. Právní úprava ochrany rybolovných mořských zdrojů

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (20.01.2017)

Mezinárodní právo životního prostředí je relativně novým a moderním úsekem, jak mezinárodního práva veřejného, tak i práva životního prostředí. Vyvinulo se v průběhu posledních zhruba čtyřiceti let. Je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících úseků práva, který je charakterizován častými změnami právních úprav i vznikem úprav nových, a to zejména v podobě mezinárodních úmluv.

 

V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného. Systém mezinárodního práva životního prostředí se člení na dvě části – obecnou a zvláštní. Do obecné části patří problematika principů, pojmů, nástrojů, metod a subjektů ochrany, a to včetně otázek spojených s odpovědností a vynucováním práva. Do zvláštní části pak spadají jednotlivé právní úpravy týkající se ochrany ovzduší, ozónové vrstvy Země, mezinárodních vod (řek a jezer), moří a oceánů (včetně mořského dna), Antarktidy, půdy a lesa, rostlinstva a živočišstva, přírody a krajiny a dalších složek a součástí životního prostředí. V rámci této části jsou přednášeny i problematiky ochrany před některými zdroji ohrožení přesahujícími státní hranice (např. nebezpečné odpady, chemické látky apod.).

 

Mezinárodní právo životního prostředí je typicky mezioborovou disciplinou, a to jak ve smyslu věd a oborů právních, tak i pokud jde o jiné vědecké discipliny (biologické, technické a společenskovědní). Jeho prameny jsou mimo jiné dostupné zejména v anglickém jazyce na internetových stránkách nejrůznějších institucí.

 

 

 

 

 

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa28.02.2018Stav životního prostředí planety Země. Pojem, předmět a systém mezinárodního práva životního prostředí. Subjekty a prameny mezinárodního práva životního prostředíprof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa07.03.2018Kontrola a řešení sporů v mezinárodním právu životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa14.03.2018Mezinárodní odpovědnost v mezinárodním právu životního prostředí doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa21.03.2018Ochrana přírody a krajiny doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa28.03.2018Ochrana ovzduší a globální atmosféry prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa04.04.2018Druhy pravidel a závazků v mezinárodním právu životního prostředí, aplikace mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí ve vnitrostátním právu ČR prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Středa11.04.2018Ochrana rostlinstva a živočišstva doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
Středa18.04.2018Ochrana lesa a půdy prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Středa25.04.2018Ochrana moří a oceánů, prostředí mořského dna JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
Středa02.05.2018Ochrana mezinárodních vodních tokůJUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa09.05.2018Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí v mezinárodním právu JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
Středa16.05.2018Ochrana životního prostředí Antarktidydoc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK