PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Azylové a uprchlické právo - HP1611
Anglický název: Asylum and Refugee Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 161
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
JUDr. Nataša Chmelíčková
Mgr. Petra Levrincová, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Mgr. Veronika Votočková
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Neslučitelnost : HV3704
Prerekvizity : HP0851, HP0852
N//Je neslučitelnost pro: HV3704
P//Je prerekvizitou pro: HV2016, HV3822, HV1610
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM2701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.09.2019)
POKUD BYSTE SE CHTĚLI PŘIHLÁSIT, A PŘEDMĚT JE OBSAZEN, NAPIŠTE MI NA honuskov@prf.cuni.cz .

Povinně volitelný předmět, který spojuje teoretické, převážně mezinárodněprávní, aspekty azylového a uprchlického práva s jeho aplikací v podmínkách ČR.

Ve dvanácti přednáškách představuje problematika azylu, systém mezinárodní ochrany uprchlíků, regionální evropskou úpravu azylu a uprchlictví i vnitrostátní úpravu ČR. Nedílnou součástí kursu je důraz na propojení dané oblasti s problematikou migrace obecně (environmentální migrace, nelegální/neregulérní migrace).

Přednášející jsou odborníky na danou problematiku, jako hosté vystupují externí vyučující, kteří se tématem zabývají ve své každodenní praxi (pracovnice Ministerstva vnitra České republiky, pracovnice Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).

Nabyté znalosti mohou studenti vyzkoušet v navazující praxi v neziskové organizaci v rámci předmětu Odborná praxe - Praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (14.09.2016)

 

Cílem předmětu je nabídnout vám interaktivní přednášky, které vás provedou oblastí azylu a uprchlictví v mezinárodním právu s přihlédnutím k úpravě v právu evropském a vnitrostátním. Po skončení předmětu budete - pokud se budete účastnit, ideálně aktivně - mít velmi dobré znalosti dané oblasti a uvědomíte si její propojení s migrací obecně. Podrobné znalosti získáte i úpravě azylového a uprchlického práva na úrovni vnitrostátního práva.

Přednášející v kursu pracují jak s případy vymyšlenými, tak s případy z praxe. Získané znalosti můžete posléze zúročit i v navazujícím předmětu Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany migrantů a uprchlíků, kde jste díky spolupracujícím neziskovým organizacím v kontaktu s klienty, kterým díky svým získaným znalostem poskytujete pod dohledem zkušených právníků/ček poradenství a pomoc.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2017)
Povinná:
 • Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7-17.
 • Šturma,P., Honusková, V, a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.
 • Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010. 978-80-7357-476-5.
 • Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. Praha: C. H. Beck. 2010. 4. kapitola. 978-80-7400-318-9.
Doporučená:
 • publ. pod č. 208/1993 Sb, Úmluva o právním postavení úprchliků z roku 1951,
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 (kvalifikační směrnice),
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (Dublin III),
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 (přijímací směrnice),
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku 2013 (procedurální směrnice) ,
 • Honusková, V.. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. Praha. 2012.
 • Hathaway, J. C.. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.
 • Goodwin-Gill, G.S. , McAdam,J.. The Refugee in international Law. Oxford University Press. 2007.
 • Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L.. Dnes migranti - zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu.. 1. Praha. 2015.
 • Honusková, V., Scheu, H.Ch., Flídrová, E.. Princip nenavracení osob v kontexu ochrany mořské hranice států. 1. Praha. 2016.
 • Jílek,D.. Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví. MU. Brno. 1996. .
 • zák. č. 325/1999 Sb, o azylu ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců ve znění pozdějších předpisů,
 • Jílek, D. a kol.. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. MU. Brno, ČR. 2006.
 • Jílek, D. a kol.. Společný evropský azylový systém:právní pojem pronásledování. MU. Brno. 2005.
 • publ. pod č. 209/1992 Sb, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,
 • Příručka UNHCR k postupům a kritériím pro určování pro určování právního postavení uprchlíků,
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je vyučován prostřednictvím interaktivních přednášek. Při přednášení jsou používány příklady, vyžaduje se aktivita studentů a studentek. Průběžně jsou zadávány domácí práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.12.2019)

Zkouška probíhá kombinovanou formou (inspirována je Sociologií pro právníky).

Hodnocení celkového výkonu studenta je následující: 30 % tvoří docházka a aktivita v hodinách, 70 % písemná práce a její obhajoba v debatě.

Ke splnění kursu je nutno mít alespoň 74 % (74-82 % je hodnocení dobře, 83-91 % je velmi dobře a 92-100 % je výborně).

Docházka je nutná v rozsahu alespoň 70 %, pro pokračování do praktické části 80 %.

Písemná práce: týden před zkouškou je nutno zaslat vypracovanou písemnou práci v rozsahu 10-13 normostran (rozsah se vztahuje k samotnému textu, nikoli seznamu literatury atd.) emailem dr. Věře Honuskové (honuskov@prf.cuni.cz), v kopii dr. Elišce Flídrové (flidrova@prf.cuni.cz). Práci je nutno zaslat vždy, i při opakovaném skládání zkoušky. Písemná práce musí splňovat standardní parametry vědecké práce. Její téma je nutno konzultovat s dr. Honuskovou, nebo dr. Flídrovou po některé z přednášek.

Obhajoba práce v debatě: podle zaměření práce budou sestaveny skupiny studentů (tak, aby se pokud možno ve skupinách sešli vždy ti, kteří si zvolili stejný tematický okruh) a texty poslouží také jako zdroj konkrétních otázek do následné diskuze. Té se bude účastnit vždy více studentů najednou. Namísto klasického modelu, kdy se učitel ptá (přímo či prostřednictvím otázek, které si student losuje) a student odpovídá, na této zkoušce povedou studenti společně debatu o zvoleném tématu. Během ní bude na studentech, aby ukázali, jak zvolenému tematickému okruhu porozuměli, jakou literaturu nastudovali a co z ní jsou schopni v debatě použít, jak dokáží navázat na promluvy ostatních studentů.

K práci samotné získají studenti zpětnou vazbu od některého z vyučujících předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

AZYLOVÉ A UPRCHLICKÉ PRÁVO – program seminářů

 

blok I - mezinárodní a evropské základy problematiky

Historický rámec právní úpravy a obsah úpravy současné   (Věra Honusková, PF UK)

Cíl: zasazení do kontextu, uchopení rámce Úmluvy, proč úmluva vznikla, kdo je uprchlík a kdo není, kolik je uprchlíků 

Aplikace úmluvy v jednotlivých částech světa – včetně ochranných statusů    (Věra Honusková, PF UK)

Cíl: opustit europocentrický pohled, ukázat na rozmanitost ochranných rámců 

Rámec úmluvy – non-refoulement (+ non-refoulement v jiných úmluvách, vč. EÚLP, úvod k FRONTEXu)    (Eliška Flídrová, PF UK)

Cíl: pochopit, že existuje jediná povinnost, a to non-refoulement, v čem spočívá, kde všude je

Evropské právo podrobněji očima států (CEAS, Dublin, EU jako hráč, judikatura SDEU, role judikatury ESLP).  (Věra Honusková, PF UK)

Cíl: pochopit, který stát nese odpovědnost, kdo rozhodne o žádosti, může si uprchlík vybrat? Role EU v „uprchlickém“ světě?

Zde věnujeme část povídání i tomu, jak psát závěrečnou práci.

Evropské právo podrobněji očima států (přijímací a procedurální atd. směrnice, judikatury SDEU, třetí bezpečné země, bezpečné země původu, první země azylu)   (Veronika Votočková, MV ČR)

Cíl: pochopit evropský systém, co tam je za normy, co jsme si v EU vytvořily jako státy

Evropské právo podrobněji očima těch, co hledají ochranu (standardy ochrany, rozdíly v interpretaci, ochrana nezletilých bez doprovodu, zjišťování věku), individuální x skupinový přístup, integrace (conditio sine qua non?) - diskurs trvalosti jako zdroj očekávání (i jako ohrožení solidarity uvnitř EU)     (Věra Honusková, PF UK)

Cíl: pochopit vliv evropského práva pro jednotlivce, potažmo jeho vliv na společnost v jednotlivých státech, které přijímají osoby potřebující ochranu, otázky spojené s udržitelností evropské interpretace uprchlického práva

UNHCR jako hráč, OSN jako hráč (role mezinárodních organizací)   (UNHCR)

Cíl: pochopit jednotlivé aktéry (mezinárodní organizace, OSN – RB, VS atd.), orientace v systému, pochopení propojení, proč se zrodila a zda je stále ještě relevantní

 

blok II - vnitrostátní právo, včetně práce s případem

Ochranné statusy v ČR (vč. vnitrostátního azylu) + historie, statistiky, přesídlení. 50 sirotků?     (Věra Honusková, PF UK)

Cíl: Co a proč bylo vytvořeno, o jakých číslech hovoříme

Řízení před MVČR – zahajování + pobyt ve středisku + pohovor, letiště, detence    (Eliška Flídrová, PF UK)

Cíl: ukázat, co se děje, když člověk přijde, jak vypadá cesta od podání žádosti

Řízení před MVČR – rozhodování (zamítnutí, nepřípustnost …)    (Eliška Flídrová, PF UK)

Cíl: co s uprchlíkem bude – jak MVČR rozhodne, práce s informacemi o zemích původu, důkazní nouze, prokazování totožnosti.

Řízení před soudy (vč. vnitrostátní judikatury, zejm. NSS a judikatury mezinárodní)   (Eliška Flídrová, PF UK + Markéta Křižáková, PF UK)

Cíl: jak rozhodují soudy, jak ovlivňuje judikatura praxi, jak mají argumentovat s použitím judikatury.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (14.09.2016)

Studenti/ky musejí mít dobrou znalost mezinárodního práva, vhodná je znalost anglického jazyka.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK