PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zemědělské právo - HP1291
Anglický název: Agricultural Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 129
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jindřich Urfus
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Prerekvizity : HP0273
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)
Cílem předmětu „Zemědělské právo“ je seznámit studenty se základními oblastmi právní úpravy zemědělství, včetně souvisejících oblastí a právních nástrojů, kterými je realizována. Hlavní pozornost je věnována právní úpravě v ČR, včetně přesahů do evropského a mezinárodního práva. Výuka předpokládá znalosti občanského práva hmotného, evropského práva a správního práva.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

 

Studium je zakončeno ústní zkouškou

 

 

 

Zkouškové okruhy:

 

1.  Funkce zemědělství, příčiny a cíle právní úpravy právních vztahů v zemědělství a lesním hospodářství.

 

2.  Prameny zemědělského práva v ČR.

 

3.  Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnickému majetku.

 

4.  Subjekty právních vztahů v zemědělství. Institucionální zajištění zemědělství.

 

5.  Živočišná výroba a veterinární péče.

 

6.  Ochrana zvířat proti týrání.

 

7.  Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče.

 

8.  Právní úprava chemizace v zemědělství.

 

9.  Potravinové právo. Výroba krmiv.

 

10. Vinařství.

 

11. Chmelařství.

 

12. Včelařství.

 

13. Myslivost.

 

14. Rybářství.

 

15. Geneticky modifikované organismy.

 

16. Ekologické zemědělství.

 

17. Zemědělství v EU a společná zemědělská politika.

 

18. Mezinárodněprávní aspekty zemědělství.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO

Zimní semestr – akademický rok 2018/2019

 

Garant předmětu:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

 

Vyučující:  Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

                        Katedra práva životního prostředí

                        Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Externisté: JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D.

                       vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

                   JUDr. Martin SMOLEK, Ph.D., LL.M.

                        náměstek ministra a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky

                        před Soudním dvorem Evropské unie

                        Ministerstvo zahraničních věcí

                   JUDr. Jindřich URFUS

                        ředitel odboru legislativního a právního

                        Ministerstvo zemědělství

 

Přednášky vždy v PONDĚLÍ od 16,00 hodin – místnost číslo 120.

 

 

Rozpis přednášek

1. Funkce zemědělství, příčiny, cíle a prameny právní úpravy, subjekty právních vztahů, orgány státní správy zemědělství. - Prof. Damohorský –   8. 10. 2018

2.Vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému a lesnímu majetku. - Prof. Damohorský 15. 10. 2018

3. Rostlinná výroba a rostlinolékařská péče. – Prof. Damohorský 22. 10. 2018

4. Živočišná výroba. Veterinární péče. – Prof. Damohorský29. 10. 2018

5.Vinohradnictví, vinařství a chmelařství. – Prof. Damohorský – 5. 11. 2018

6.Potravinové právo. Výroba krmiv a hnojiv. Právní úprava chemizace v zemědělství.

     - Prof. Damohorský 12. 11. 2018

7.Lesní hospodářství. - Prof. Damohorský 19. 11. 2018

8. Včelařství, myslivost a rybářství. - Prof. Damohorský - 26. 11. 2018

9. Ekologické zemědělství. Geneticky modifikované organismy. – JUDr. Hana Müllerová 3. 12. 2018

10.Mezinárodněprávní aspekty zemědělství. Zemědělské unijní právo. –  JUDr. Martin Smolek 10. 12. 2018

11.Stav a vývoj zemědělského práva. Aktuální otázky zemědělského práva.– JUDr. Jindřich Urfus – 17. 12. 2018

 

Témata a přednášející na jednotlivých přednáškách se mohou změnit. Přednášky budou podpořeny power - pointovými prezentacemi. 

 

 

LITERATURA:

Povinná:

Damohorský, M. – Müllerová, H. – Smolek, M. - Snopková, T. : Zemědělské právo. Nakladatelství A. Čeněk, Plzeň, 2015.

 

Úplná znění předpisů využitých v přednáškách – ASPI, popř. Sagit

ÚZ č. 1189/2017 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1184/2017 – Životní prostředí

Doporučená:

Drobník, J. – Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010.

Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva, Praha, Eva Rozkotová Publishing, 2014.

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010.

Poupě, J.: Právo v rybářské praxi, Orac, Praha 2004.

Petr, B.: Zákon o myslivosti – Komentář, Wolters Kluwer , Praha 2015.

Urban, J. – Šarapatka, B. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi, MŽP a PRO-BIO, Praha 2005.

Beranová, M., Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vydání. Praha: Libri, 2010.

 

Vybrané internetové prameny:

www.eagri.cz – Ministerstvo zemědělství

www.mzp.cz – Ministerstvo životního prostředí

www.szpi.gov.cz – Česká zemědělská a potravinářská inspekce

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

OKRUHY probíraných zákonů a dalších předpisů:

·         zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

·         zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

·         zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

·         zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

·         zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

·         zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

·         zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

·         zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

·         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

·         zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

·         zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

·         zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

·         zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

·         zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

·         zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

·         zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

·         zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

·         zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

·         předpisy zemědělského družstevnictví a transformace ZD

·         předpisy upravující vlastnické užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku (občanský zákoník aj.)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

Podíl garanta na výuce 50%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

LITERATURA:

Povinná:

Damohorský, M. – Müllerová, H. – Smolek, M. - Snopková, T. : Zemědělské právo. Nakladatelství A. Čeněk, Plzeň, 2015.

 

Úplná znění předpisů využitých v přednáškách – ASPI, popř. Sagit

ÚZ č. 1189/2017 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1184/2017 – Životní prostředí

Doporučená:

Drobník, J. – Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2010.

Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva, Praha, Eva Rozkotová Publishing, 2014.

Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha 2010.

Poupě, J.: Právo v rybářské praxi, Orac, Praha 2004.

Petr, B.: Zákon o myslivosti – Komentář, Wolters Kluwer , Praha 2015.

Urban, J. – Šarapatka, B. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi, MŽP a PRO-BIO, Praha 2005.

Beranová, M., Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vydání. Praha: Libri, 2010.

 

Vybrané internetové prameny:

www.eagri.cz – Ministerstvo zemědělství

www.mzp.cz – Ministerstvo životního prostředí

www.szpi.gov.cz – Česká zemědělská a potravinářská inspekce

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

OKRUHY probíraných zákonů a dalších předpisů:

·         zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

·         zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

·         zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

·         zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

·         zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

·         zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

·         zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

·         zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

·         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

·         zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

·         zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

·         zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

·         zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

·         zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

·         zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

·         zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

·         zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

·         zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

·         předpisy zemědělského družstevnictví a transformace ZD

·         předpisy upravující vlastnické užívací vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku (občanský zákoník aj.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK