PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pozemkové právo - HP1271
Anglický název: Land Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Prerekvizity : HP0277
Je prerekvizitou pro: HV3617
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)

Předmět pozemkové práva spojuje soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vztahů k půdě jako zvláštnímu předmětu právních vztahů. Cílem výuky je poskytnout celkové přehled o zvláštnostech a právní úpravě pozemkových vztahů. Obsah předmětu je zaměřen na právní instituty jako jsou zejména pozemkové vlastnictví a užívací práva k půdě, věcná břemena, účelová kategorizace půdy a územní plánování a evidence nemovitostí. Zvláštní pozornost se věnuje právnímu režimu zemědělských, lesních a stavebních pozemků a pozemků spojených s vodami a s nerosty a rovněž tak režimu omezování vlastnických a užívacích práv k pozemkům ve prospěch jiných osob a ve veřejném zájmu. Osnovu předmětu tvoří témata: Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy. Půda jako objekt právních vztahů, zvláštnosti půdy a jejich projevy v pozemkových vztazích.Účelová kategorizace půdy a územní plánování. Pozemkové vlastnictví, jeho zvláštnosti a vývoj od vzniku ČSR, vznik a zánik vlastnického práva, proces restituce a privatizace pozemkového vlastnictví a právní režim nakládání s pozemky ve vlastnictví státu. Omezení a odnětí vlastnického práva k pozemkům. Užívací práva k půdě, vývoj a současný stav. Evidence nemovitostí. Právní režim zemědělských, lesních a stavebních pozemků, pozemků v chráněných územích a ochranných pásmech a právní režim pozemků spojených s vodami a určených k těžbě nerostů. Přednášky již budou reflektovat i nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)

Zkouškové otázky:

 

 1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

 

 1. Půda jako objekt právních vztahů

 

 1. Pozemkové právo a jeho základní prameny

 

 1. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích

 

 1. Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny účelové kategorizace půdy)

 

 1. Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost územně plánovací dokumentace

 

 1. Územní řízení a územní rozhodnutí

 

 1. Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt)

 

 1. Obsah vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR

 

 1. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)

 

 1. Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                            

 

 1. Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a obcí na jiné osoby)

 

 1. Vyvlastnění nemovitostí

 

 1. Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva

 

 1. Právní úprava „sousedských vztahů“

 

 1. Věcná břemena

 

 1. Náhrada za omezení vlastnického práva

 

 1. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)

 

 1. Nájem, pacht a výpůjčka pozemků 

 

 1. Evidence nemovitostí (funkce a  vývoj evidence)

 

 1. Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                    
 2. Obnova a revize katastru

 

 1. Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí

 

 1. Zásada materiální publicity

 

 1. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika)

 

 1. Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení vkladu)

 

 1. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace

 

 1. Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)

 

 1. Průběh a realizace pozemkových úprav

 

 1. Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků 

 

 1. Ochrana zemědělského půdního fondu

 

 1. Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy)

 

 1. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

 1. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící)

 

 1. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech  

 

 1. Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a náhrada důlních škod)

 

 1. Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět)

 

 1. Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku 
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)

POZEMKOVÉ PRÁVO

Zimní semestr - akademický rok 2017/2018

 

Výběrový předmět   -   9. semestr

Garant kurzu : JUDr. Martina Franková, Ph.D.

                 

Vyučující: JUDr. Martina Franková,  PhD., JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

                   

Katedra práva životního prostředí PF UK Praha

 

Přednášky vždy v ÚTERÝ od 12,00 hodin  -  místnost  číslo 103

 

Zakončení: ústní zkouška

 

        Rozpis přednášek

 

 1. Pozemkové právo – vymezení, prameny. Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy. Půda jako objekt právních vztahů a projevy jejích zvláštností. 10. 10. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Účelová kategorizace půdy a územní plánování. 17. 10. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Pozemkové vlastnictví – charakteristika a vývoj. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. Specifika pozemkového vlastnictví státu, obcí a krajů. 24. 10. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Katastr nemovitostí I. část.  31. 10. 2017   (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Katastr nemovitostí II. část.  7. 11. 2017  (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Omezení vlastnického práva k pozemkům – příčiny, podmínky a právníformy 14. 11. 2017 (JUDr. Žákovská, Ph.D.)

 

 1. Vyvlastnění. Pozemkové úpravy. 21. 11. 2017 (JUDr. Žákovská, Ph.D.)

 

 1. Užívací práva k půdě – vývoj a platná právní úprava. Právo vstupu na cizí pozemek.      28. 11. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Právní režim stavebních pozemků. Právní režim pozemků, na kterých je umístěna technická infrastruktura 5. 12. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Právní režim zemědělských a lesních pozemků. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech. 12. 12. 2017 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Právní režim pozemků spojených s vodami a pozemků určených k těžbě nerostů

      19. 12. 2017 (JUDr. Žákovská, Ph.D.)

 

LITERATURA:

 

Povinná:

 

Franková, M., a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání , Beroun: Eva Rozkotová: 2014, 240 s.

 

 

Příslušné právní předpisy, zejména:

 

·         Občanský zákoník (např. ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník, Sagit 2017)

·         Katastrální zákon (např. ÚZ č. 1114  – Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady, Sagit  2016)

·         Stavební zákon a zákon o vyvlastnění (např. ÚZ  č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018, Sagit 2017)

 

        

Doporučená:

 

 

·          

·         Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář.  1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015 

·         Baudyš, P. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014

·         Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit 2012

·         Spáčil, J. a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1.vydání, Praha: C. H. Beck, 2013

·         Švestka J., Dvořák, j., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s., 2014

·         Sborník z konference dny práva 2012 (sekce Pozemek v právních vztazích.) : Dny práva 2012 – Days of law 2012, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická - ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS – IURIDICA, No 442, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání  - Dostupné:  http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html

·         Spáčil, j., Spáčil, M.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764

·         Kabelková, Dejlová: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201 -2357. Praha: C. H. Beck, 2013

·         Vrcha, P, Janků, P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí,  3.vydání, Linde Praha, 2011

·         Franková, M., Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí, Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII (No 2). s. 109 – 115

·         Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia. Praha 1983

·         Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008.

·         Spáčil J.:   Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, C. H.Beck, Praha 2003                    

·         Drobník J.: Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002     

 

Zkouškové otázky:

 

 1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

 

 1. Půda jako objekt právních vztahů

 

 1. Pozemkové právo a jeho základní prameny

 

 1. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích

 

 1. Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny účelové kategorizace půdy)

 

 1. Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost územně plánovací dokumentace

 

 1. Územní řízení a územní rozhodnutí

 

 1. Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt)

 

 1. Obsah vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR

 

 1. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)

 

 1. Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                            

 

 1. Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a obcí na jiné osoby)

 

 1. Vyvlastnění nemovitostí

 

 1. Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva

 

 1. Právní úprava „sousedských vztahů“

 

 1. Věcná břemena

 

 1. Náhrada za omezení vlastnického práva

 

 1. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)

 

 1. Nájem, pacht a výpůjčka pozemků 

 

 1. Evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence)

 

 1. Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                    
 2. Obnova a revize katastru

 

 1. Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí

 

 1. Zásada materiální publicity

 

 1. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika)

 

 1. Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení vkladu)

 

 1. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace

 

 1. Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)

 

 1. Průběh a realizace pozemkových úprav

 

 1. Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků 

 

 1. Ochrana zemědělského půdního fondu

 

 1. Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy)

 

 1. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

 1. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící)

 

 1. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech  

 

 1. Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a náhrada důlních škod)

 

 1. Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět)

 

 1. Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK