PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pozemkové právo - HP1271
Anglický název: Land Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D.
Třída: právo životního prostředí
Kategorizace předmětu: Právo > Právo životního prostředí
Prerekvizity : HP0273
Je prerekvizitou pro: HV3617
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (30.01.2018)
Cílem předmětu „Pozemkové právo“ je seznámit studenty se základními instituty pozemkového práva, poskytnout celkový přehled o zvláštnostech a právní úpravě pozemkových vztahů a poskytnout základní orientaci ve stěžejních právních předpisech, se zdůrazněním nutnosti orientovat se jak ve veřejnoprávních, tak v soukromoprávních normách a tedy metodách veřejnoprávní i soukromoprávní regulace, neboť předmět spojuje soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vztahů k půdě jako zvláštnímu předmětu právních vztahů.

Výuka přepokládá základní znalosti občanského práva hmotného a správního práva.
Předmět je vyučován formou přednášek, které se zaměřují zejména na vysvětlení obtížných částí vyučované materie a na porozumění vzájemných souvislostí mezi jednotlivými dílčími tématy. Důraz je kladem též na propojení jednotlivých témat s praxí, pro tyto účely je využívána judikatura a konkrétní příklady.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

 

Studium je zakončeno ústní zkouškou.

Konání zkoušky není podmíněno účastí na přednáškách

 

Zkouškové otázky:

 

 1. Půda, pozemek, parcela, nemovitost jako právní pojmy

 

 1. Půda jako objekt právních vztahů

 

 1. Pozemkové právo a jeho základní prameny

 

 1. Zvláštnosti půdy a projevy zvláštností půdy v pozemkových vztazích

 

 1. Účelová kategorizace půdy a její změna (podstata a systém účelové kategorizace půdy, příčiny a prostředky změny účelové kategorizace půdy)

 

 1. Územní plánování a jeho význam pro účelovou kategorizaci půdy (funkce a právní úprava). Pořizování a závaznost územně plánovací dokumentace

 

 1. Územní řízení a územní rozhodnutí

 

 1. Vlastnické právo k pozemkům - pozemkové vlastnictví (předmět, subjekt)

 

 1. Obsah vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Hlavní etapy vývoje pozemkového vlastnictví od vzniku ČSR

 

 1. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům (jednotlivé právní formy a charakteristika jejich právní úpravy)

 

 1. Smluvní převody vlastnického práva k půdě                                            

 

 1. Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů (specifika hospodaření, převody pozemků ve vlastnictví státu, krajů a obcí na jiné osoby)

 

 1. Vyvlastnění nemovitostí

 

 1. Příčiny a právní formy omezování vlastnického práva k pozemkům

 

 1. Omezení vlastnického práva k pozemkům v předpisech veřejného práva

 

 1. Právní úprava „sousedských vztahů“

 

 1. Věcná břemena

 

 1. Náhrada za omezení vlastnického práva

 

 1. Užívací práva k půdě (charakteristika a právní formy)

 

 1. Nájem, pacht a výpůjčka pozemků 

 

 1. Evidence nemovitostí (funkce a vývoj evidence)

 

 1. Katastr nemovitostí (funkce, předmět a obsah katastru)                                                    
 2. Obnova a revize katastru

 

 1. Principy uplatňované při vedení katastru nemovitostí

 

 1. Zásada materiální publicity

 

 1. Zápisy právních vztahů do katastru nemovitostí (druhy a předmět zápisů, stručná charakteristika)

 

 1. Vklad do katastru nemovitostí (návrh, řízení o povolení vkladu)

 

 1. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky, právo cesty, účelová komunikace

 

 1. Pozemkové úpravy (pojem, cíl, formy a předmět pozemkových úprav)

 

 1. Průběh a realizace pozemkových úprav

 

 1. Právní režim vlastnictví a užívání zemědělských pozemků 

 

 1. Ochrana zemědělského půdního fondu

 

 1. Právní režim lesních pozemků (vlastnické a užívací vztahy)

 

 1. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

 

 1. Právní režim pozemků spojených s vodami (pozemky koryt vodních toků, vodních děl a pozemky s nimi sousedící)

 

 1. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech  

 

 1. Právní režim pozemků v hornictví (vlastnictví ložisek nerostů, ložiskové území, dobývací prostor, důlní díla a náhrada důlních škod)

 

 1. Právní režim stavebních pozemků (stavební pozemek, oprávnění a povolení stavět)

 

 1. Neoprávněná a nepovolená stavba na pozemku

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

POZEMKOVÉ PRÁVO

Zimní semestr - akademický rok 2018/2019

 

Výběrový předmět   -   9. semestr

Garant kurzu : JUDr. Martina Franková, Ph.D.

                 

Vyučující: JUDr. Martina Franková,  PhD., JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.,

                   Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

                   

Katedra práva životního prostředí PF UK Praha

 

Přednášky vždy v ÚTERÝ od 12,00 hodin  -  místnost číslo 103

 

Předmět pozemkové právo zahrnuje tato témata:

 

 • Vymezení pozemkového práva (principy, metody, základní pojmy)
 • Specifika vlastnického práva k pozemku (subjekt, předmět, obsah, vznik a zánik)
 • Omezení vlastnického práva a vyvlastněním
 • Užívací vztahy k půdě
 • Katastr nemovitostí
 • Účelová kategorizace půdy
 • Územním plánování (zejména ve vztahu ke kategorizaci půdy a k možnostem zastavět pozemek)
 • Pozemkové úpravy
 • Specifika právního režimu vybraných kategorií pozemků (zemědělské a lesní pozemky, pozemky spojené s vodami, pozemky určené k těžbě nerostů, pozemky, na nichž je umístěna technická infrastruktura, pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech)
 • Specifika vlastnictví a užívání pozemků státem a územně samosprávnými celky

 

        

 

Zakončení: ústní zkouška

 

 

        Rozpis přednášek

 

 1. Pozemkové právo – vymezení, prameny. Půda, pozemek, parcela a nemovitost jako právní pojmy. Půda jako objekt právních vztahů a projevy jejích zvláštností. 9. 10. 2018 (JUDr. Franková, Ph.D.)

 

 1. Účelová kategorizace půdy a územní plánování. 16. 10. 2018

 

 

 1. Pozemkové vlastnictví – charakteristika a vývoj. Vznik a zánik vlastnického práva k pozemkům. Specifika pozemkového vlastnictví státu, obcí a krajů. 23. 10. 2018

 

 1. Katastr nemovitostí I. část.  30. 10. 2018   

 

 1. Katastr nemovitostí II. část.  6. 11. 2018 

 

 1. Omezení vlastnického práva k pozemkům – příčiny, podmínky a právníformy 13. 11. 2018

 

 1. Vyvlastnění. Pozemkové úpravy. 20. 11. 2018

 

 1. Užívací práva k půdě – vývoj a platná právní úprava. Právo vstupu na cizí pozemek.      27. 11. 2018  

 

 1. Právní režim stavebních pozemků. Právní režim pozemků, na kterých je umístěna technická infrastruktura 4. 12. 2018  

 

 1. Právní režim zemědělských a lesních pozemků. Pozemky v chráněných územích a ochranných pásmech. 11. 12. 2018

 

 1. Právní režim pozemků spojených s vodami a pozemků určených k těžbě nerostů

      18. 12. 2018

 

LITERATURA:

 

Povinná:

 

Franková, M., a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání , Beroun: Eva Rozkotová: 2014, 240 s.

 

 

Příslušné právní předpisy, zejména:

 

·         Občanský zákoník (např. ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník, Sagit 2017)

·         Katastrální zákon (např. ÚZ č. 1114  – Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady, Sagit  2016)

·         Stavební zákon a zákon o vyvlastnění (např. ÚZ  č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018, Sagit 2017)

 

        

Doporučená:

 

 

·          

 Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář.  1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015 

·         Baudyš, P. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014

·         Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit 2012

·         Spáčil, J. a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1.vydání, Praha: C. H. Beck, 2013

·         Švestka J., Dvořák, j., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s., 2014

·         Sborník z konference dny práva 2012 (sekce Pozemek v právních vztazích.) : Dny práva 2012 – Days of law 2012, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická - ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS – IURIDICA, No 442, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání  - Dostupné:  http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html

·         Spáčil, j., Spáčil, M.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764

·         Kabelková, Dejlová: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201 -2357. Praha: C. H. Beck, 2013

·         Vrcha, P, Janků, P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí,  3.vydání, Linde Praha, 2011

·         Franková, M., Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí, Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII (No 2). s. 109 – 115

·         Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia. Praha 1983

·         Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008.

·         Spáčil J.:   Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, C. H.Beck, Praha 2003                    

·         Drobník J.: Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002     

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (19.09.2018)

LITERATURA:

 

Povinná:

 

Franková, M., a kol., Úvod do pozemkového práva, 1. vydání , Beroun: Eva Rozkotová: 2014, 240 s.

 

 

Příslušné právní předpisy, zejména:

 

·         Občanský zákoník (např. ÚZ č. 1169 - Občanský zákoník, Sagit 2017)

·         Katastrální zákon (např. ÚZ č. 1114  – Katastr nemovitostí, Zeměměřičství, Pozemkové úpravy a úřady, Sagit  2016)

·         Stavební zákon a zákon o vyvlastnění (např. ÚZ  č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018, Sagit 2017)

 

        

Doporučená:

 

 

·          

·         Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová, Katastrální zákon: komentář.  1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015 

·         Baudyš, P. Katastrální zákon. 1. vydání. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014

·         Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit 2012

·         Spáčil, J. a kol.  Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1.vydání, Praha: C. H. Beck, 2013

·         Švestka J., Dvořák, j., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III.: Praha Wolters Kluwer, a.s., 2014

·         Sborník z konference dny práva 2012 (sekce Pozemek v právních vztazích.) : Dny práva 2012 – Days of law 2012, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická - ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS – IURIDICA, No 442, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání  - Dostupné:  http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/sbornik.html

·         Spáčil, j., Spáčil, M.: Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. Praha. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764

·         Kabelková, Dejlová: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201 -2357. Praha: C. H. Beck, 2013

·         Vrcha, P, Janků, P., Vrchová, V. Katastrální a související judikatura: výběr soudních rozhodnutí,  3.vydání, Linde Praha, 2011

·         Franková, M., Několik poznámek k problematice opuštění nemovitostí, Časopis pro právní vědu a praxi, Ročník XXII (No 2). s. 109 – 115

·         Fábry, V. - Drobník, J.. Vlastnické a užívací vztahy a pozemková správa. Academia. Praha 1983

·         Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, Praha 2008.

·         Spáčil J.:   Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, C. H.Beck, Praha 2003                    

·         Drobník J.: Potřeba a perspektivy ochrany zemědělského půdního fondu, České právo životního prostředí 2/2002     

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK