PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická němčina III - HP0986
Anglický název: Legal German III
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 98
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Linhartová
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milena Horálková
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0981, HP0982
Neslučitelnost : HV0983
Je korekvizitou pro: HP0987
Je neslučitelnost pro: HV0983
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.09.2019)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální výběrový
předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s
terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném
právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce
s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost
informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 13-18, jmenné vyjadřování v obdborných textech, párové spojky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.09.2019)
Povinná:
  • Horálková, Linhartová, Henkel. Němčina pro právníky. 1.(dotisk). , nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň. 2010. 80-86898-16-4.
Doporučená:
  • Horálková Milena. Německo-český právnický slovník. 1. Praha, nakl. LEDA. 2003. 80-7335-019-X.
  • Horálková, Milena. Česko-německý právnický slovník. 1.. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň. 2011. 978-80-7380-275-2.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.09.2019)

Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 13-18,  a dále probíranou gramatiku (rozvitý přívlastek, vazba haben/sein + zu, zkratky).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.09.2019)

 

Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s lekcemi 13 - 18 včetně.  Vychází  se z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních oborů.Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni. Výuka může  být zakončena dobrovolným testem v rozsahu probírané látky.   

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK