PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
České a československé právní dějiny I - HP0891
Anglický název: Czech and Czechoslovak Legal History I
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 89
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: Mgr. Lukáš Blažek
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
JUDr. Daniela Němečková
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Je korekvizitou pro: HV3610, HP0004, HP0892
Je prerekvizitou pro: HP1211, HP0651
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Povinná:
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Doporučená:
  • Adamová, K., Soukup, L.. Prameny k dějinám práva v českých zemích, 2. vyd.. Aleš Čeněk. Plzeň. 2010.
  • K. Malý. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. UK. Praha. 1989.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
  • ed. Malý, K., Soukup, L.. Vývoj české ústavnosti 1618 - 1918. Karolinum. Praha. 2006.
Sylabus -
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku 1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a československé státnosti.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
105.10.201710:00 - 12:00přednáškaÚvod do studia.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
212.10.201710:00 - 12:00přednáškaPrvní slovanské ranně feudální státní útvary na našem území - říše Velkomoravská a stát Přemyslovců, charakteristika jejich stru,ktury a správy, podoba právního právního řádu, nejdůležitější právní památky.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
319.10.201710:00 - 12:00přednáškaČeský stát, jeho mezinárodní postavení, organizace správy a soudnictví v období rozvinutého feudalismu, organizace státu České koruny. Pokusy o kodifikaci práva v době předhusitské, kultura právních knih.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
426.10.201710:00 - 12:00přednáškaHusitské období českého státu, stát stavovský, jeho organizace a správa, počátky habsburského soustátí, česká stavovská ústava z roku 1619.JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
502.11.201710:00 - 12:00přednáškaPrávo v českém státě do roku 1620, jeho formy a prameny, systém práva, právo procesní, právní úprava práva majetkového a trestního.JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
609.11.201710:00 - 12:00přednáškaČeský stát v období feudálního absolutismu, právní postavení absolutistického režimu, mezinárodní postavení státu a postavení v rámci habsburského soustátí, struktura státní správy a soudní organizace. Reformy osvícenského absolutismu, nástup policejního absolutismu, vznik rakouského círařství.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
723.11.201710:00 - 12:00přednáškaPrávo v českém státě v období absolutismu, prameny a formy práva, úprava soudního procesu, základní kodifikace práva v oblasti práva občanského, počátky práva obchodního a právní úprava postavení poddaných a námezdních pracujících.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
830.11.201710:00 - 12:00přednáškaTresní kodifikace v období absolutismu. Počátky moderního státu od roku 1848, výsledky revoluce a ústavní vývoj do roku 1867.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
907.12.201710:00 - 12:00přednáškaÚstavní vývoj v rakouské monarchii 1867 - 1914. Ústavní práva a občanské svobody v právní a politické praxi, vývoj práva volebního, právní postavení politických stran a české moderní politické programy.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
1014.12.201710:00 - 12:00přednáškaPočátky moderní správy zeměpanské a samosprávy, organizace soudnictví, advokacie a notářství. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
1121.12.201710:00 - 12:00přednáškaZákladní instituty rakouského práva obchodního, živnostenského, správnícho a trestního.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK