PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
České a československé právní dějiny I - HP0891
Anglický název: Czech and Czechoslovak Legal History I
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 89
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: Mgr. Lukáš Blažek
doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Je korekvizitou pro: HV3610, HP0004, HP0892
Je prerekvizitou pro: HP1211, HP0651
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.
Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Povinná:
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Doporučená:
  • Adamová, K., Soukup, L.. Prameny k dějinám práva v českých zemích, 2. vyd.. Aleš Čeněk. Plzeň. 2010.
  • K. Malý. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. UK. Praha. 1989.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
  • ed. Malý, K., Soukup, L.. Vývoj české ústavnosti 1618 - 1918. Karolinum. Praha. 2006.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (20.09.2019)

Způsob zakončení výuky a jejich organizace v předmětech HP0891 České a československé právní dějiny I. a HP0892 České a československé právní dějiny II. pro studenty řádného studia

 

Zimní semestr

HP0891 České a československé právní dějiny I.

A. Výuka je zakončena zápočtem, jehož udělení je vázáno na kumulativní splnění následujících podmínek:

1)      Osobní účast na všech seminářích konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Z této účasti na seminární výuce je povolena maximálně jedna absence. Důvod této absence nemusí student/ka nijak dokládat.

Jednu další absenci může vedoucí příslušného semináře omluvit na základě náhradního plnění spočívajícího a) ve zpracování krátkého eseje, seminární práce či napsání stručného testu z látky probírané na semináři, na němž student/ka chyběl/a anebo b) v přednesení referátu.

a

2)      Zároveň musí student/ka splnit jednu z níže uvedených alternativních povinností:

a)      Úspěšně vykonání testu z látky přednášené v zimním semestru. Test bude připraven, organizován a vyhodnocen učitelem seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Test se uskuteční v zápočtovém týdnu a jeho výsledek se student/ka dozví ze Studijního informačního systému.

nebo

b)      Splnění průběžné aktivity na seminářích té seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému.  Forma a náplň této aktivity musí být přesně specifikovány vyučujícím každé seminární skupiny před zahájením výuky v příslušném zimním semestru.

B. Pokud nesplní student/ka výše uvedené podmínky pro udělení zápočtu od vyučujícího seminární skupiny, v níž je zapsán/a ve studijním informačním systému na semináři, lze jej jako alternativu facultas získat na základě úspěšného vykonání náhradního písemného testu z látky přednášené v zimním semestru. Tyto testy budou organizovány katedrou právních dějin pro všechny studenty daného předmětu. V jiný, než vypsaný termín není možné náhradní test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému, stejně tak i zveřejnění výsledků

Letní semestr

HP0892 České a československé právní dějiny II.

Výuka je zakončena zkouškou skládající se z písemné a ústní části.

A. Předpokladem pro účast na zkoušce je splnění kumulativních podmínek:

1) Udělený zápočet za zimní semestr (předměty I.).

2) Osobní účast na všech seminářích konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Z této účasti na seminární výuce je povolena maximálně jedna absence. Důvod této absence nemusí student/ka nijak dokládat.

Jednu další absenci může vedoucí příslušného semináře omluvit na základě náhradního plnění spočívajícího a) ve zpracování krátkého eseje, seminární práce či napsání stručného testu z látky probírané na semináři, na němž student/ka chyběl/a anebo b) v přednesení referátu.

 

B. Písemná část zkoušky zahrnuje látku přednášenou v letním semestru a má alternativní podobu:

1) Písemný test vykonaný v zápočtovém týdnu na semináři vedoucího konkrétní seminární skupiny, v níž je student/ka zapsán/a ve Studijním informačním systému. Tento test může absolvovat pouze student/ka, který/á splní kritérium docházky – viz bod A. 2) V rámci všech skupin bude zachována stejná struktura a způsob hodnocení písemné části zkoušky. Podoba struktury a způsobu hodnocení písemné části zkoušky budou zveřejněny první týden po zahájení letního semestru. Pokud by student/ka neabsolvoval/a úspěšně písemnou část zkoušky v rámci seminární výuky (ať z důvodu absence či neúspěchu u testu), nebude hodnocen/a „neprospěl“, ale bude na něho/ní pohlíženo, jakoby se písemné části zkoušky vůbec neúčastnil/a.

2) Pokud nesplní student/ka shora uvedené podmínky pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky na semináři, lze ji jako alternativu facultas získat na základě úspěšného vykonání náhradního písemného testu z látky přednášené v letním semestru. Tyto testy budou organizovány katedrou právních dějin pro všechny studenty daného předmětu a hodnoceny „prospěl“ či „neprospěl“. V jiný, než vypsaný termín není možné náhradní test konat a jeho splnění nelze nahradit jinou formou. Přihlášení na test probíhá prostřednictvím Studijního informačního systému, stejně tak i zveřejnění výsledků.

 

Pokud student/ka bude v jednom akademickém roce hodnocen/a třikrát „neprospěl“ z písemné části zkoušky, takovýto výsledek způsobí hodnocení „nedostatečně“ ze zkoušky jako celku a další písemné části (a poté ústní část) bude moci student/ka dle omezeného počtu vyhlášených termínů písemné části zkoušky konat již jako první reprobaci (druhý pokus zkoušky).

 

Pokud student/ka v jednom akademickém roce úspěšně složí pouze písemnou část zkoušky, může si nechat tuto písemnou část zkoušky do jiného akademického roku převést (v maximální lhůtě 10 let od jejího složení). Pro převedení písemné části zkoušky je nutné podat žádost (formulář je k disposici v dokumentech katedry a v informačním systému) vedoucímu katedry přímo na sekretariát katedry právních dějin, kde v případě kladného vyjádření vedoucího katedry bude do informačního systému úspěšné složení písemné části zkoušky pro daný akademický rok vloženo.

 

 

C. Ústní část zkoušky je možno konat po úspěšném splnění písemné části. Přihlášení rovněž probíhá prostřednictvím informačního systému. Mezi písemnou a ústní částí zkoušky by měl být dodržen interval pěti dní k opravě písemné části zkoušky. Otázky k ústním zkouškám budou zveřejněny v dokumentech katedry (dokument „Otázky k ústní zkoušce…“) a student si z těchto losuje dvě otázky.

Zkouška ověřuje znalosti z obou semestrů výuky (jak ČČPD I, tak ČČPD II).

 

Projednáno a schváleno na schůzi katedry právních dějin dne 16. září 2019.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Sylabus -
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (01.12.2014)

Obsahem předmětu je vývoj českého práva, státu i správy od nejstarších počátků v době Přemyslovské až do roku 1945. Těžiště výkladu je v době 19. - 20. století, kde se klade zvláštní důraz na historický vývoj moderních právních systémů a jejich souvislost se současným platným právem a dále pak na historický vývoj české a československé státnosti.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
103.10.201910:00 - 12:00přednáškaÚvod do studia předmětu. Počátky státní organizace společnosti na našem území. Velkomoravská říše a stát Přemyslovců, charakter jejich správy, soudnictví a právního řádu. Významné právní památky do konce 12.stol.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
217.10.201910:00 - 12:00přednáškaČeský stát a jeho mezinárodní postavení v lucemburském období, organizace správy a soudnictví v době předhusitské, pozemkové vrchnostenské vztahy a jejich typologie. Zemské a zvláštní práva, pokusy o jejich kodifikaci.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
324.10.201910:00 - 12:00přednáškaKultura právních knih v době předhusitské. Husitské období českého státu a právní aspekty 4. pražských artykulů a kompaktát. Slovanský stát - smíšená monarchie. Jeho organizace, sněmovnictví, správa a struktura soudnictví. Zapojení českých zemí do habsburského soustátí.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
431.10.201910:00 - 12:00přednáškaPrávo v českém státě do r. 1620, jeho formy a prameny. Zemská zřízení doby stavovské v Čechách a na Moravě, postup kodifikace městského práva. Právní knihy stavovské v Čechách a na Moravě, dílo V.K. ze Všehrd.doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
507.11.201910:00 - 12:00přednáškaJednotlivé důležité instituty v právu zemském a městském. Právo osob, právo majetkové včetně dědického, právo trestní. Český akuzační proces a jeho význam.doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. 
621.11.201910:00 - 12:00přednáškaČeské stavovské povstání 1618 - 20. Pokus o stavovskou konfederační ústavu. Důsledky jeho porážky a zakotvení absolutismu v Obnovených zemských zřízeních. Jeho dílčí úprava v Deklaratoriích a Novelách.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
728.11.201910:00 - 12:00přednáškaVývoj státoprávního postavení českých zemí v systému habsburské monarchie. Struktura a proměny správní a soudní organizace do tereziánských reforem.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
805.12.201910:00 - 12:00přednáškaModernizace monarchie cestou osvícenských reforem a jejich útlum v období policejního absolutismu. Důsledky vzniku rakouského císařství a německého bundu pro postavení českých zemí.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
912.12.201910:00 - 12:00přednáškaPrávo v českých zemích po r. 1749. Kodifikace procesního práva, trestního práva a počátky práva obchodního. Obecný občanský zákoník a jeho vývoj do r. 1848.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1019.12.201910:00 - 12:00přednáškaRevoluční léta 1848/49 v českých zemích. Výsledky revoluce a ústavní vývoj monarchie do r. 1867. Změny v právním systému - vznik říšského a zemských zákoníků. Utvoření obecné samosprávy.doc. JUDr. Vladimír Kindl 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK