PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnické právo - případové studie - HP0802
Anglický název: Medical law - case study
Zajišťuje: Katedra zdravotnického práva (22-KZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Kv [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0107
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000
Ve slož. prerekvizitě: HM2001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)
Předmět je koncipován v souladu se záměrem Univerzity Karlovy směřující k propojování jednotlivých fakult a oborů. Je určen pro posluchače Právnické fakulty a lékařských fakult UK.

Předmět směřuje k ověření teoretických znalostí posluchačů, které budou propojeny s řešením individuálních praktických případů. Posluchači budou vedeni k interaktivnímu způsobu výuky a budou názorově konfrontováni pohledem daného oboru.

Samotným cílem předmětu je historicky první propojení zdánlivě nesouvisejících oborů práva a medicíny a názorových postojů jejich posluchačů se zřetelem na řešení praktických problémů. Přednášející povedou studenty ke kritickému zkoumání a axiologickému přístupu jednotlivých názorových východisek.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

1. Kolokvium má písemnou podobu a spočívá ve zpracování zadaného medicínsko – právního případu na časový limit. Student obdrží případovou studii, která se zabývá určitým skutkovým dějem, který má medicínsko – právní kontext. Ke studii se vážou dvě až tři otázky, které je student povinen zodpovědět. Každý jednotlivý případ, který je obsahem kolokvia, vychází z přednášek vedených v rámci tohoto předmětu. 

2. Při plnění kolokvia lze používat veškeré předepsané právní předpisy. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

V rámci výuky předmětu je pozornost věnována těmto tématům: 

- Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví I – kazuistiky  

- Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví II – kazuistiky pohledem soudce  

- Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky  

- Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažera  

- Non lege artis postup a příčinná souvislost v rozhodovací činnosti soudů  

- Znalecká činnost v medicínsko-právních věcech – kazuistiky pohledem soudního znalce  

- Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky  

- Bezpečí u lůžka pacienta – kazuistiky  

- Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistiky  

- Medicínské právo v praxi – shrnutí 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (12.09.2022)

Základní literatura:

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.  

Ostatní literatura: 

1. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6. 

2. CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4. 

3. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1. 

4. HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1. 

5. KRÁL, J. Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha: Erudikum 2014. 256 s. ISBN 978-80-905897-0-4. 

6. KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4. 

7. PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.  

8. SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72.  

9. ŠUSTEK P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) 

2. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

3. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.); 

4. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti vsouvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.); 

5. Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.); 

6. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; 

7. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod; 

8. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

9. Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře; 

10. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; 

11. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; 

12. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; 

13. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; 

14. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; 

15. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 

16. Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů; 

17. Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti aspecializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře afarmaceuta; 

18. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; 

19. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů; 

20. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

21. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; 

22. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 

23. Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě; 

24. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim; 

25. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

26. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., osprávních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

27. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním; 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství; 

2. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; 

3. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce; 

4. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků; 

5. Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; 

6. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; 

7. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; 

8. Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; 

9. Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky; 

10. Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; 

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pátek24.02.2023Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví kazuistiky pohledem soudce JUDr. Michal Ryška 
Pátek03.03.2023Medicínské právo v praxi – kazuistiky Přednášející: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., JUDr. Lucie Široká doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Pátek10.03.2023Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistiky Přednášející: doc. JUDr. Petr Šustek Ph.D., JUDr. Tomáš Holčapek, Ph. D. JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Pátek17.03.2023Bezpečí u lůžka pacienta – kazuistikyMUDr. David Marx, Ph.D. 
Pátek24.03.2023Znalecká činnost v medicínsko-právních věcechMUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 
Pátek31.03.2023Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistikyJUDr. Lucie Široká 
Pátek14.04.2023Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistikyMgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
Pátek21.04.2023Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví – kazuistikydoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Pátek05.05.2023Řízení zdravotnického zařízení – kazuistiky pohledem manažeraMichal Krejsta 
Pátek12.05.2023Písemný test JUDr. Lucie Široká, doc. JUDr. Petr Šustek Ph.D. doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK