PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství II - HP0592
Anglický název: Theory of National Economy II
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0062
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Korekvizity : HP0591
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0010, HP0036
Je prerekvizitou pro: HV0525
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (21.09.2020)
Anotace TNH II

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Tento předmět staví na předchozím předmětu Teorie národního hospodářství I; základní principy a nástroje ekonomie aplikuje na studium právního systému. Právní instituce nastavují omezení a podněty, v jejich rámci probíhá lidská aktivita. Ekonomická analýza bude využita pro osvětlení oblastí práva jako vlastnictví, odpovědnost za škodu, smluvní právo a trestní právo. Ekonomie poskytuje jednotný rámec propojující tyto zdánlivě oddělené právní oblasti a umožní tak lépe porozumět jejich společným aspektům. V předmětu bude kladen důraz na pochopení toho, jak rozdílné právní normy ovlivňují lidské chování a fungování trhů, a zda mají pozitivní nebo negativní vliv na blahobyt společnosti.

Absolvováním předmětu by studenti měli získat:
- Schopnost rozeznat ekonomické aspekty v právních problémech a aplikovat základní principy ekonomie pro jejich analýzu.
- Schopnost produkovat smysluplné predikce ohledně dopadů právních norem na lidské jednání a fungování trhů.
- Schopnost zhodnotit právní normy z hlediska ekonomické efektivnosti.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (24.09.2020)
Povinná:
 • Dušek, L. a Montag, J.. Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitosti pro výzkum v České r. Jurisprudence. 2016. 6. 40 - 42.
 • Dušek, L., Alexander, J. a Montag, J.. Poznámky k vybraným tématům předmětu Právo a ekonomie II. On-line skripta. 2020.
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA. 1999.
Doporučená:
 • Cooter, R. and Ulen, T.. Law and Economics, dostupné na https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2. 6th ed.. Berkeley Law Books. 2016.
 • Broulík, J. a Bartošek., J. Ekonomický přístup k právu. C.H.Beck, Praha. 2015. 978-80-7400-573-2.
 • Fryštenská M:. Ekonomická analýza civilního práva. 6. vydání. MUNI Brno. . 2015.
 • Acemoglu, D, Johnson, S. and Robinson, J.A.. Proč státy selhávají. 2015. 1..
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
 • Frank, R.H., Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • Posner, Richard. Economic Analysis of the Law. 5.. New York: Aspen Publishers. 1998. 3 - 31.
 • Montag, J. and Sobek, T.. Proportionality test. New York: Springer. 2018.
 • Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. 1972. Harvard Law Review. 20489 - 1128.
 • Montag, J.. Zdravý selský rozum: o ekonomickém významu a interpretaci rozumnosti v občanském zákoníku. http://jinepravo.blogspot.com/2016/12. 2016.
 • Kühn, Z.. Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci?. http://jinepravo.com/2007/10. 2007.
 • Další materiály budou poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (na SIS/Moodle).
Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (21.09.2020)

1. Instituce a společenský blahobyt

1.           Dlouhodobý hospodářský růst: fakta

2.           Ekonomické mechanismy hospodářského růstu

3.           Vlastnická práva

4.           Inkluzivní a extraktivní instituce

5.           Právní rodiny a hypotéza efektivnosti common law.

 

2. Koncepty efektivnosti a jejich aplikace

1.           Vzácnost a plýtvání.

2.           Efektivnost

3.           Pareto efektivost

4.           Kaldor-Hicksovo kritérium.

5.           Analýza nákladů a výnosů.

6.           Konsekvencialismus

7.           Aplikace: vyvlastnění

 

3. Hodnocení dopadů právních regulací (RIA)

1.           Metody vyhodnocní dopadů právních regulací

2.           Cost-benefit analýza

3.           Analýza ex-ante a ex-post

4.           Empirické vyhodnocení: pojem "counterfactual"

5.           Empirické vyhodnocení: přirozené experimenty a terénní experimenty

5.           Příklady dobré a špatné praxe

 

4. Coaseho teorém a transakční náklady

1.           Problém externalit

2.           Coaseho teorém

3.           Transakční náklady

4.           Implikace Coaseho teorému a transakčních nákladů pro efektivnost právní regulace

 

5. Vlastnictví

1.           Přínosy a náklady vlastnických práv.

2.           Vlastnictví jako svazek oprávnění.

3.           Limity vlastnictví.

4.           Ustavení a verifikace vlastnictví.

5.           Ochrana vlastnictví a nápravná opatření při narušení vlastnictví.

 

6. Smluvní vztahy

1.           Teorie vyjednávání a smluvní vztahy.

2.           Oportunistické chování a vynutitelnost smluvních závazků.

3.           Neúplné kontrakty, defaultní pravidla a vyplňování mezer.

4.           Motivace k plnění či porušení smlouvy v závislosti na nápravných opatřeních.

5.           Asymetrické informace ve smlouvách: neplatnost, informační povinnost

6.           Smlouvy a alokace rizika

7. Odpovědnost za škodu

1.           Ekonomická teorie odpovědnosti za škodu.

2.           Minimalizace společenských nákladů.

3.           Jednostranné nehody: Objektivní a subjektivní odpovědnost, nedbalost, Handovo pravidlo

4.           Dvoustranné nehody.

5.           Odpovědnost za škodu na zdraví a životě.

6.           Hodnota statistického života.

 

 

8. Ekonomie soudního procesu

1.           Soukromé a společenské náklady soudního sporu

2.           Motivace účastníků soudního procesu

3.           Mimosoudní vyrovnání

 

9. Ekonomie kriminality

1.           Ekonomický model nelegálního jednání.

2.           Ekonomická teorie optimální trestní politiky.

10. Firma a finance

1.           Hodnota peněz v čase, úrok.

2.           Cena aktiva (akcie, firma, budova) je současná hodnota budoucích finančních toků.

3.           Finanční trhy a jejich funkce

 

11. Asymetrické informace, problém pána a správce

1.           Asymetrické informace

2.           Problém pána a správce (zmocnění): morální hazard

3.           Aplikace: korupce

4.           Aplikace: oddělení vlastnictví od managementu v korporaci

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (24.09.2020)

Aktuálně: Po dobu zákazu osobní přítomnosti studentů při výuce budou přednášky a semináře probíhat on-line v prostředí MS Teams.  Aktivita na přednáškách se po celý semestr neeviduje a nepočítá se do hodnocení; kritéria pro zápočet z TNH II. jsou s ohledem na to upravena.

 

Předmět všeobecného základu TNH se vyučuje v letním semestru 1. ročníku (2/1) a v zimním semestru 2. ročníku (2/2).

V letním semestru 1. ročníku je ukončen písemným zápočtem(4 kredity), v zimním semestru 2. ročníku zápočtem a písemnou zkouškou (6 kreditů). Písemnou zkoušku je možno konat až po získání obou zápočtů.

 

Zápočet z TNH I. – LS 2019/2020

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk 36 bodů z maximálně 60 možných, přičemž max. 40 bodů je možné získat za písemný zápočtový test, max. 4 body za docházku na semináře, max. 12 bodů za aktivitu na seminářích a max. 4 body za aktivitu v přednáškách.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem obvykle o dvou otázkách (celkem 12 otázek za semestr po 1 bodu). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích jsou 4 body, za účast na všech seminářích kromě jednoho 3 body, za účast na všech kromě dvou 2 body, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 12 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

Aktivita na přednáškách se ověřuje vyplněním krátkého kvizu na dvou přednáškách, které budou náhodně vylosovány (informace o konání kvizu bude oznámena na dané přednášce). Kviz bude v elektronické formě, k vyplnění bude potřeba mobilní telefon nebo počítač s připojením k internetu. 

Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Test trvá 40 minut. Celkem je nárok na 3 pokusy ke složení zápočtu. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk. období v květnu a červnu).

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští.

Pokyny k termínům zápočtu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny na e-stránkách katedry.

 

Zápočet TNH II - ZS 2020/21

Zápočet je udělen za zisk minimálně 17 bodů z maximálně 28 možných, přičemž max. 6 bodů je možné získat za docházku na seminářích, max. 22 bodů za aktivitu na seminářích.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů či otázek k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o dvou otázkách. Kvíz testuje znalost a aplikaci látky v předepsané literatuře a v obsahu aktuálního semináře. Odevzdání podepsaného kvizu (respektive vyplnění online kvízu) slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích či účast s jednou absencí je 6 bodů, za každou další absenci se odečítají 2 body (záporné body za docházku se však neudělují). Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 22 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

Body z kvizů jsou dostupné v reálném čase na základě anonymizovaného kódu na tiny.cc/TNH2_2020_vysledky

V případě dosažení méně než 17 bodů lze zápočet získat na základě absolvování písemného testu v rámci celokatedrových termínů. Celkem je nárok na 3 pokusy ke složení zápočtu. Nesložení zápočtu na základě nedostatečného počtu bodů za aktivitu a docházku se počítá jako první neúspěšný pokus; ke složení písemného zápočtového testu jsou tedy max. 2 pokusy. Ke složení zápočtu v tomto testu je třeba získat minimálně 60% možných bodů v testu. Body za docházku a aktivitu na seminářích se již nezapočítávají.

 

Zkouška z TNH II

Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost aplikovat tyto pojmy a principy na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.

Ke složení zkoušky je třeba získat minimálně 60% možných bodů v testu.

Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém. Test trvá 90 minut. Student má max. 3 pokusy. Počet vypsaných termínů ve zkouškovém období ZS 2020/21 je celkem 4, a následně 1 termín v LS 2020/21.

Před konáním zkoušky je student povinen mít v SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak nelze zkoušku absolvovat.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK