PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství II - HP0592
Anglický název: Theory of National Economy II
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 59
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Ing. Josef Montag, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Korekvizity : HP0591
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0010
Je prerekvizitou pro: HP1901, HP3702
Anotace
Poslední úprava: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. (17.05.2019)
Anotace TNH II

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Tento předmět staví na předchozím předmětu Teorie národního hospodářství I. Na úvod doplňuje základní znalosti ekonomie týkající se financí a makroekonomie. Další část předmětu potom aplikuje nástroje ekonomie na právo. Právní instituce nastavují omezení a podněty, v jejich rámci probíhá lidská aktivita. Ekonomická analýza bude využita pro osvětlení oblastí práva jako vlastnictví, odpovědnost za škodu, smluvní právo a trestní právo. Ekonomie poskytuje jednotný rámec propojující tyto zdánlivě oddělené právní oblasti a umožní tak lépe porozumět jejich společným aspektům. V předmětu bude kladen důraz na pochopení toho, jak rozdílné právní normy ovlivňují lidské chování a fungování trhů, a zda mají pozitivní nebo negativní vliv na blahobyt společnosti.

Absolvováním předmětu by studenti měli získat:
- Znalost a porozumění pojmů z oblasti financí a makroekonomie
- Schopnost rozeznat ekonomické aspekty v právních problémech a aplikovat základní principy ekonomie pro jejich analýzu.
- Schopnost produkovat smysluplné predikce ohledně dopadů právních norem na lidské jednání a fungování trhů.
- Schopnost zhodnotit právní normy z hlediska ekonomické efektivnosti.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (20.05.2019)
Povinná:
 • Fryštenská M:. Ekonomická analýza civilního práva. . MUNI Brno. 2015. 978-80-210-7880-2.
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA. 1999.
 • Dušek, L. a Montag, J.. Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitosti pro výzkum v České r. Jurisprudence. 2016. 6. 40 - 42.
 • Montag, Dušek, Broulík at al. Ekonomická analýzy práva: základní koncepty a aplikace. On-line skripta. 2019.
Doporučená:
 • Cooter, R. and Ulen, T.. Law and Economics, dostupné na https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2. 6th ed.. Berkeley Law Books. 2016.
 • Frank, R.H., Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
 • Holman, R.. Ekonomie . 6. vydání. Praha: C.H.Beck.
 • Posner, Richard. Economic Analysis of the Law. 5.. New York: Aspen Publishers. 1998. 3 - 31.
 • Montag, J. and Sobek, T.. Proportionality test. New York: Springer. 2018.
 • Acemoglu, D, Johnson, S. and Robinson, J.A.. Proč státy selhávají. 2015. 1..
 • Calabresi, Guido and Melamed, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. 1972. Harvard Law Review. 20489 - 1128.
 • Montag, J.. Zdravý selský rozum: o ekonomickém významu a interpretaci rozumnosti v občanském zákoníku. http://jinepravo.blogspot.com/2016/12. 2016.
 • Kühn, Z.. Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci?. http://jinepravo.com/2007/10. 2007.
 • Další materiály budou poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle).
Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. (17.05.2019)

1. Firma a finance

1.           Hodnota peněz v čase, úrok.

2.           Cena aktiva (akcie, firma, budova) je současná hodnota budoucích finančních toků.

3.           Finanční kapitál

4.           Rozvaha a výsledovka

2. Makroekonomické minimum pro právníky

1.           Hrubý domácí produkt

2.           Inflace

3.           Fiskální politika, státní rozpočet, deficit, dluh

4.           Monetární politika, centrální banka a její nezávislost

5.           Základní empirická fakta: HDP, hospodářské cykly, inflace, deficit, dluh

3. Koncepty efektivnosti a jejich aplikace

1.           Vzácnost a plýtvání.

2.           Efektivnost

3.           Pareto efektivost

4.           Kaldor-Hicksovo kritérium.

5.           Analýza nákladů a výnosů.

6.           Konsekvencialismus

7.           Aplikace: vyvlastnění

4. Hodnocení dopadů právních regulací (RIA)

1.           Metody vyhodnocní dopadů právních regulací

2.           Cost-benefit analýza

3.           Analýza ex-ante a ex-post

4.           Proces RIA v domácím a evropském legislativním procesu

5.           Příklady dobré a špatné praxe

5. Instituce a společenský blahobyt

1.           Dlouhodobý hospodářský růst: fakta

2.           Ekonomické mechanismy hospodářského růstu

3.           Vlastnická práva

4.           Inkluzivní a extraktivní instituce

5.           Právní rodiny a hypotéza efektivnosti common law.

6. Vlastnictví

1.           Přínosy a náklady vlastnických práv.

2.           Vlastnictví jako svazek oprávnění.

3.           Limity vlastnictví.

4.           Ustavení a verifikace vlastnictví.

5.           Ochrana vlastnictví a nápravná opatření při narušení vlastnictví.

7. Odpovědnost za škodu

1.           Ekonomická teorie odpovědnosti za škodu.

2.           Minimalizace společenských nákladů.

3.           Jednostranné nehody: Objektivní a subjektivní odpovědnost, nedbalost, Handovo pravidlo

4.           Dvoustranné nehody.

5.           Odpovědnost za škodu na zdraví a životě.

6.           Hodnota statistického života.

8. Smluvní vztahy

1.           Teorie vyjednávání a smluvní vztahy.

2.           Oportunistické chování a vynutitelnost smluvních závazků.

3.           Motivace k plnění či porušení smlouvy v závislosti na nápravných opatření.

4.           Ekonomická interpretace smluv.

5.           Neúplné kontrakty, defaultní pravidla a vyplňování mezer.

6.           Asymetrické informace ve smlouvách: neplatnost, informační povinnost

7.           Smlouvy a alokace rizika

9. Ekonomie kriminality

1.           Ekonomický model kriminálního jednání.

2.           Ekonomická teorie optimální trestní politiky.

1.           Trestní řízení a alternativní trestní procedury.

2.           Leniency programy.

10. Ekonomie soudního procesu

1.           Soukromé a společenské náklady soudního sporu

2.           Motivace účastníků soudního procesu

3.           Mimosoudní vyrovnání

11. Asymetrické informace, problém pána a správce

1.           Asymetrické informace

2.           Problém pána a správce (zmocnění): morální hazard

3.           Aplikace: korupce

4.           Aplikace: oddělení vlastnictví od managementu v korporaci

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (20.05.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky zápočtu: 

Zápočet je udělen za dosažení minimálního počtu za docházku a aktivitu na seminářích. Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Podmínky zkoušky:

Před konáním zkoušky je student povinen mít SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak se nelze na zkoušku do systému přihlásit a zkoušku absolvovat.

Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada delších problémy k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost aplikovat tyto pojmy a principy na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.

Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém.  

Individuální zápočty, individuální termíny zkoušek, ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v souboru "Podmínky zakončení TNH I a TNH II 2019" v SIS stránce tohoto souboru.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK