PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství I - HP0591
Anglický název: Theory of National Economy I
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0061
Staré označení: 59
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0036, HP0034, HP0010, HP0592
Je prerekvizitou pro: HV0525
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout TNH1_HP0591_LS2018-19.docx Obsah předmětu TNH I. Michaela Špačková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)
Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Právo by tedy mělo mít dobré společenské konsekvence. Ekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Ekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Cílem tohoto předmětu je studium základních ekonomických, a to primárně mikroekonomických, konceptů a teorií. Absolventi předmětu získají znalosti základních principů ekonomie relevantních pro právníky: nabídka a poptávka, trhy a efektivita, hospodářská soutěž, strategické chování a teorie her. Na seminářích studenti řeší konkrétní aplikace těchto konceptů k vysvětlení ekonomických jevů reálného světa a k pochopení dopadů veřejných politik. Absolventi předmětu budou dostatečně vybaveni pro využití těchto principů v navazujícím předmětu Právo a ekonomie II, jehož primární náplní je ekonomická analýza práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (30.09.2023)

Klasifikovaný zápočet z PE I – ZS 2023/24

Předmět PE I je ukončen klasifikovaným zápočtem (3 kredity). Klasifikovaný zápočet je udělen za zisk minimálně 60 bodů ze 100 možných, přičemž max. 75 bodů je možné získat za písemný test, max. 5 bodů za docházku na semináře, max. 20 bodů za aktivitu na seminářích. Lze též získat max. 4 bonusové body navíc za docházku na přednášky.

Studentům, kteří si zapíší anglickou verzi seminářů (Sven Hoeppner, Ketevani Kapanadze), budou získané body automaticky navýšeny o 5 % jako bonifikace za zvládnutí látky v cizím jazyce.

Ke každému semináři bude zadána literatura ke čtení, sada několika problémů k řešení, eventuelně krátké video. Očekává se, že studenti si před seminářem zadanou literaturu nastudují, problémy vyřeší a shlédnou video. Na semináři se předpokládá, že studenti byli na přednášce osobně nebo ji shlédli na videu. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi zadané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvízem obvykle o dvou otázkách. Odevzdání kvízu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích je 5 bodů, za účast na všech seminářích kromě jednoho 4 body, za účast na všech kromě dvou 3 bodů, za nižší účast 0 bodů. Aktivita je hodnocena dle bodů získaných správným řešením kvízů (celkem 20 bodů za všechny semináře, obvykle 4 body za 1 kvíz). Kvíz testuje znalost látky probrané na semináři, znalost zadané literatury, a obsahu příslušné přednášky.

Docházka na přednášky pro získání bonusových bodů bude ověřena na dvou náhodně vybraných přednáškách formou dvou krátkých online testů. Z nich je možno získat max. 4 body celkem.

Závěrečný písemný test je celokatedrový ve zkouškovém období, obsahuje látku za celý semestr. Obsahem písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména porozumění ekonomickým pojmům a principům a schopnost aplikovat je na konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace. Z testu lze získat maximálně 75  bodů.

Termíny písemného testu budou vypsány v průběhu semestru. Varianty testu se liší mezi termíny i v rámci termínu. Student má na splnění předmětu max. 3 pokusy.

Hodnocení předmětu:

0-59.9 bodů – nevyhověl

60-67.9 bodů – dobře

68-79.9 bodů – velmi dobře

80-100 bodů – výborně

 

Pro účely srovnatelného hodnocení testů napříč variantami mohou být dosažené body v testu v konkrétní variantě navýšeny koeficientem, který zajistí shodné první momenty rozdělení bodů (po úpravě koeficientem) mezi variantami.

Při třetím pokusu o závěrečný test se do celkového počtu bodů počítají pouze body za docházku na semináře a body ze závěrečného testu, přičemž maximální možný počet bodů v testu je přepočten na 95, aby celkové maximum možných bodů bylo 100.

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští.

Pokyny k termínům zápočtu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny v SIS .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Instituce a společenský blahobyt  

- Co je ekonomie a její hlavní principy 

- Ekonomická metoda 

- Specializace a směna 

- Ekonomické síly: poptávka a nabídka  

- Trhy, efektivita a blahobyt 

- Základy optimalizačního chování  

- Konkurenční trhy versus monopol  

- Trhy práce  

- Strategické chování a teorie her 

- Zdanění a design daňového systému 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. (22.09.2023)

Viz přiložený soubor "podminky_zakonceni_PE_2023-24.pdf".

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (14.09.2022)

Základní literatura: 

Mankiw, Gregory N. 1999. Zásady ekonomie. Praha: Grada. (Jakákoli novější anglická edice je taktéž vhodná.) 

Základní literatura zahrnuje též veškeré materiály, které budou průběžně poskytované k jednotlivým seminářům. 

Ostatní literatura: 

1. Frank, R.H, Bernanke, B.S. 2003. Ekonomie. Praha: Grada (Jakákoli novější anglická edice je taktéž vhodná.) 

2. CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org. 

3. Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. 2015. Proč státy selhávají. Kap. 1. 

Základní právní předpisy: 

1. zákon nabídky a poptávky 

2. zákon klesajícího mezního užitku  

3. zákon klesajících mezních výnosů 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK