PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství I - HP0591
Anglický název: Theory of National Economy I
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 59
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Ing. Jan Pokorný
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0592, HP0010
Anotace -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (15.01.2015)

Anotace TNH I a II

Předmět se zabývá výkladem základních principů mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie veřejného sektoru a mezinárodní ekonomie i hospodářské a regulatorní politiky státu. Důraz je kladen na výklad principů tržní ekonomiky, rozhodování ekonomických subjektů, ekonomické úlohy státu, cílů a nástrojů hospodářské politiky i mezinárodní ekonomiky. Samostatná pozornost je věnována významu a působení institucionálního, resp. regulatorního rámce tržní ekonomiky.
Literatura
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (12.04.2017)

Povinná:
  • Holman, Robert. Ekonomie. 6. vydání . Praha: C.H.Beck. 978-80-7400-278-6.
  • Samuelson, Paul; Nordhaus, William. Ekonomie. 19. vydání. Praha, Svoboda. 2013. 978-80-205-0629-0.
Doporučená:
  • Jurečka, Václav a kol.. Mikroekonomie. 2. vydání. Praha, Grada. 2013. 978-80-247-4385-1.
  • Jurečka, Václav a kol.. Makroekonomie. 2. vydání. Praha, Grada. 2013. 978-80-247-4386-8.
  • Mankiw, N. G. . Zásady ekonomie . Grada 1999.
  • Kvasničková, A. a kol.. Dějiny ekonomického myšlení. Rego 1999.
  • Burr E. Dan; Goodwin, Michael. Ekonomix. Praha, Paseka. 2014. 978-80-7432-492-5.
  • Ekonomická periodika. Hospodářské noviny . Ekonom, Euro.
  • doporučené e-stránky: www.ekospace.cz; www.czso.cz; www.uohs.cz.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. (05.02.2018)

 

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk minimálně 6 bodů, které je možné získat za písemný zápočtový test (max. 10 bodů) a za bonifikaci za účast na seminární výuce (1 bod).

 

Test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk. období v květnu a červnu).

 

Zájem o obor projevený účastí studenta na seminární výuce TNH I v semináři, na kterém je student v IS zapsán, je bonifikován 1 bodem. Body nahlásí vedoucí semináře na začátku zkouškového období na sekretariát katedry podle své evidence. Pokud bude počet seminářů N, bod bude udělen za N, resp. za N – 1 neúčast. Omluvy za vícenásobnou neúčast nebudou brány na zřetel.

 

 Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v dokumentech katedry.

 

Sylabus -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (13.04.2017)

Sylabus TNH I

Cílem kurzu Teorie národního hospodářství I  je seznámit studenty se základními ekonomickými principy a analytickými nástroji, nutnými k pochopení a analýze jevů, vývoje a institucí moderní ekonomiky, a tím i k pochopení některých důležitých právních institutů využívaných především v oblastech  obchodního, korporačního, finančního či správního práva. K hlavním tématům, na jejichž objasnění se kurz zaměřuje, patří základní principy a metody ekonomického uvažování, rozhodování ekonomických subjektů, základy mikroekonomie a fungování a struktura jednotlivých trhů včetně úlohy trhů výrobních faktorů a význam institucionálního a regulatorního rámce národního hospodářství a jeho dopad na ekonomickou výkonnost a efektivnost.
 Osnova přednášek Teorie národního hospodářství I  
   1. Základní pojmy a principy
- Předmět, členění a metodologie: pozitivní a normativní  ekonomie, ek. zákonitosti
- Modely ekonomického koloběhu a úlohy a cíle ek. subjektů, chování státu jako ekonomického subjektu
- Základní ekonomická otázka a ekonomické systémy
- Stručná historie ekonomie jako vědy
2. Tržní a tržně-smíšený ekonomický systém
- Tržně-cenový mechanismus, funkce trhu a cen
- Model dokonalé a nedokonalé konkurence
- Tržní selhání a jejich „řešení“, úloha státu
- Ochrana konkurence (hospodářská soutěž)
3. Základy mikroekonomie
- Užitečnost a marginální analýza, Nabídka a chování spotřebitele
- Poptávka a chování výrobce
- Změny poptávky a nabídky, cenová elasticita
- Výroba, zisk a náklady firmy
- Rozvaha a výsledovka, Financování firmy
- Typy firem (podnikatelských subjektů) a jejich ekonomické rozdíly
- Cenová a necenová politika firmy (marketingový mix), firma na trhu nedokonalé konkurence
4. Trhy výrobních faktorů, formování ceny na trhu VF
Trh s přírodninami
Trh „podnikavosti“,  Úloha podnikatele, duševní vlastnictví
Kapitál jako VF, Fyzický a peněžní kapitál
- Členění finančního trhu,  Nástroje a instituce kapitálového trhu, Investování a jeho principy
Trh práce, mzdy a zaměstnanost, Nabídka a poptávka po práci, Měření nezaměstnanosti, její typy

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17bHP0591p1St 21.02.2018 16:00 - 17:30 přednáška Úvod, Předmět ekonomie, členění, základní pojmy a principy, ek. zákonitosti a metodologie: pozitivní a normativní ekonomie, nástroje ek. analýzy doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 28.02.2018 16:00 - 17:30 přednáška Vznik ekonomie jako vědy, střet liberálních a státně-dirigistických škol doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 07.03.2018 16:00 - 17:30 přednáška 3 Modely ekonomického koloběhu, úlohy a cíle ek. subjektů, chování státu jako ekonomického subjektu, základní ekonomická otázka a ekonomické systémy doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 14.03.2018 16:00 - 17:30 přednáška Tržně-cenový mechanismus, nabídka a poptávka a jejich křivky, funkce trhu a cen, cenová elasticita doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 21.03.2018 16:00 - 17:30 přednáška Modely dokonalé a nedokonalé konkurence, znaky, monopolistická konkurence, oligopol, monopson, monopol a příčiny vzniku doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 28.03.2018 16:00 - 17:30 přednáška Typy tržních selhání a jejich „řešení“, úloha státu. Ochrana konkurence (hospodářská soutěž) doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 04.04.2018 16:00 - 17:30 přednáška Podnikání, výroba, zisk a náklady firmy, rozvaha a výsledovka, financování firmy (vlastní a cizí zdroje) doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 11.04.2018 16:00 - 17:30 přednáška Typy firem (podnikatelských subjektů) a jejich ekonomické rozdíly, správa a řízení, odpovědnost a ručení. Cenová a necenová politika firmy (marketingový mix), firma na trhu nedokonalé konkurence doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 18.04.2018 16:00 - 17:30 přednáška Trh výrobních faktorů obecně, formování cen na trhu VF, produkční funkce; trh s přírodninami, trh „podnikavosti“: úloha podnikatele, duševní vlastnictví doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 25.04.2018 16:00 - 17:30 přednáška Kapitál jako VF, fyzický a peněžní kapitál. Členění finančního trhu, kapitálový trh a investování doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 02.05.2018 16:00 - 17:30 přednáška Trh práce, mzdy a zaměstnanost, Nabídka a poptávka po práci, Měření nezaměstnanosti, její typy doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
St 09.05.2018 16:00 - 17:30 přednáška Časová rezerva na případné doplnění látky, příprava na záp. test doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
17bHP0591x01Čt 01.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 15.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Chování spotřebitele, užitečnost, poptávka, elasticita Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 29.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Chování výrobce, náklady a nabídka, tržní rovnováha a efektivnost Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 12.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Firma, náklady, zisk, typy konkurence Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 26.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Seminář odpadá z důvodu mé účasti na zahraniční cestě, (domácí úkol-nastudování trhu výr. faktorů) Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 10.05.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh výrobních faktorů Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
17bHP0591x02Čt 08.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Chování spotřebitele, užitečnost, poptávka, elasticita Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 22.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Seminář odpadá z důvodu mé účasti na zahraniční cestě, (domácí úkol- úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti -úvodní kapitoly Holman a Samuelson) Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 05.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Chování výrobce, náklady a nabídka, tržní rovnováha a efektivnost Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 19.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Firma, náklady, zisk, typy konkurence Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Čt 03.05.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh výrobních faktorů Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
17bHP0591x03Po 05.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Dějiny ekonomického myšlení JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 19.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Základní ekonomické pojmy, ekonomické entity JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 02.04.2018 12:00 - 13:30 seminář výuka odpadá JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 16.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Účetní rozvaha a ukazatele JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 30.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Finanční trhy, selhání trhu a výrobní faktory JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
17bHP0591x04Po 26.02.2018 12:00 - 13:30 seminář Dějiny ekonomického myšlení JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 12.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Základní ekonomické pojmy, ekonomické entity JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 26.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Účetní rozvaha a ukazatele JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 09.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Finanční trhy, selhání trhu a výrobní faktory JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 23.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Příprava na test JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
17bHP0591x05Út 27.02.2018 18:00 - 19:30 seminář Ekonomie jako samostatná společenskovědní disciplína ; - Etymologie pojmu ekonomie, vznik ekonomického myšlení a jeho vývoj v rámci praktické filozofie, - Ekonomie jako samostatná věda – vznik a rozvoj, - Role člověka, státu, politiky, etiky, kultury ve vztahu k ekonomii (případně ekonomice) a společnosti, - Teorie národního hospodářství (vztah k finanční vědě a právu), - Nástin vývoje ekonomického myšlení. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 13.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh, ekonomický mechanismus, ekonomický systém; - Nabídka a poptávka (charakteristika, vlivy, grafické znázornění, posuny křivek), - Chování spotřebitele a poptávka - Trh, interakce nabídky a poptávky (grafické znázornění trhu, rovnováha na trhu, přebytek a nedostatek na trhu), - Funkce trhu, - Cena, funkce ceny, cenový mechanismus, druhy cen v ekonomii, cenotvorba (grafické znázornění tzv. pavučinového teorému), - Tržní mechanismus (ekonomický koloběh, principy tržní ekonomiky podle Smitha a Mankiwa, segmenty trhů v ekonomice, tržní subjekty), - Ekonomický systém – vývoj, tržní ekonomický systém, smíšená ekonomika. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 27.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Dokonalá a nedokonalá konkurence; - Charakteristika konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, - Druhy nedokonalé konkurence – monopolistická konkurence, oligopol, monopol, - Typy monopolu – ekonomický, přirozený, přírodní, administrativní, - Ochrana hospodářské soutěže, - Ochrana spotřebitele. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 10.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Tržní selhání; - Tržní selhání – monopol, veřejné statky, externality, asymetrické informace, morální hazard, - Proces „internalizace externalit“, „Coaseho teorém“, další možnosti nápravy tržních selhání, - Úloha státu, ekonomie regulace, regulace a tržní selhání, PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 24.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Podnikání, výroba a zisk; - Podnikání – ekonomické a právní pojetí, podnikavost, podnikatel, podnik, - Produkční funkce, náklady (explicitní a implicitní), efektivnost a její optimalizace - Ziskový model a alternativní modely, - Stimulační role zisku nebo jeho alternativy, - Rozvoj podniku, udržitelný rozvoj, inovace - Význam účetnictví, účetní výkazy, rozvaha – aktiva a pasiva, fundamentální data a jejich význam pro finanční analýzu, finanční analýza podniku, - Financování firmy – vlastní a cizí zdroje. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
17bHP0591x06Út 06.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Ekonomie jako samostatná společenskovědní disciplína ; - Etymologie pojmu ekonomie, vznik ekonomického myšlení a jeho vývoj v rámci praktické filozofie, - Ekonomie jako samostatná věda – vznik a rozvoj, - Role člověka, státu, politiky, etiky, kultury ve vztahu k ekonomii (případně ekonomice) a společnosti, - Teorie národního hospodářství (vztah k finanční vědě a právu), - Nástin vývoje ekonomického myšlení. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 20.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh, ekonomický mechanismus, ekonomický systém; - Nabídka a poptávka (charakteristika, vlivy, grafické znázornění, posuny křivek), - Chování spotřebitele a poptávka - Trh, interakce nabídky a poptávky (grafické znázornění trhu, rovnováha na trhu, přebytek a nedostatek na trhu), - Funkce trhu, - Cena, funkce ceny, cenový mechanismus, druhy cen v ekonomii, cenotvorba (grafické znázornění tzv. pavučinového teorému), - Tržní mechanismus (ekonomický koloběh, principy tržní ekonomiky podle Smitha a Mankiwa, segmenty trhů v ekonomice, tržní subjekty), - Ekonomický systém – vývoj, tržní ekonomický systém, smíšená ekonomika. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 03.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Dokonalá a nedokonalá konkurence; - Charakteristika konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, - Druhy nedokonalé konkurence – monopolistická konkurence, oligopol, monopol, - Typy monopolu – ekonomický, přirozený, přírodní, administrativní, - Ochrana hospodářské soutěže, - Ochrana spotřebitele. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 17.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Tržní selhání; - Tržní selhání – monopol, veřejné statky, externality, asymetrické informace, morální hazard, - Proces „internalizace externalit“, „Coaseho teorém“, další možnosti nápravy tržních selhání, - Úloha státu, ekonomie regulace, regulace a tržní selhání, PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 01.05.2018 18:00 - 19:30 seminář Seminář je spojen se seminářem 24.4. 2018 Podnikání, výroba a zisk; - Podnikání – ekonomické a právní pojetí, podnikavost, podnikatel, podnik, - Produkční funkce, náklady (explicitní a implicitní), efektivnost a její optimalizace - Ziskový model a alternativní modely, - Stimulační role zisku nebo jeho alternativy, - Rozvoj podniku, udržitelný rozvoj, inovace - Význam účetnictví, účetní výkazy, rozvaha – aktiva a pasiva, fundamentální data a jejich význam pro finanční analýzu, finanční analýza podniku, - Financování firmy – vlastní a cizí zdroje. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
17bHP0591x07Čt 01.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Úvod. Základní pojmy a principy. Modely ekonomického koloběhu Ing. Jan Pokorný
Čt 15.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh a tržní systém. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Tržní selhání. Ing. Jan Pokorný
Čt 29.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Poptávka a nábídka. Chování spotřebitele a výrobce. Ing. Jan Pokorný
Čt 12.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Firma a její financování. Analýza nákladů. Rozvaha a výsledovka. Ing. Jan Pokorný
Čt 26.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh výrobních faktorů. Investování a jeho principy. Ing. Jan Pokorný
Čt 10.05.2018 18:00 - 19:30 seminář Nezaměstnanost Ing. Jan Pokorný
17bHP0591x08Čt 08.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Úvod. Základní pojmy a principy. Modely ekonomického koloběhu Ing. Jan Pokorný
Čt 22.03.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh a tržní systém. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Tržní selhání. Ing. Jan Pokorný
Čt 05.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Poptávka a nábídka. Chování spotřebitele a výrobce. Ing. Jan Pokorný
Čt 19.04.2018 18:00 - 19:30 seminář Firma a její financování. Analýza nákladů. Rozvaha a výsledovka. Ing. Jan Pokorný
Čt 03.05.2018 18:00 - 19:30 seminář Trh výrobních faktorů. Investování a jeho principy. Nezaměstnanost Ing. Jan Pokorný
17bHP0591x09Út 27.02.2018 12:00 - 13:30 seminář Ekonomie jako samostatná společenskovědní disciplína ; - Etymologie pojmu ekonomie, vznik ekonomického myšlení a jeho vývoj v rámci praktické filozofie, - Ekonomie jako samostatná věda – vznik a rozvoj, - Role člověka, státu, politiky, etiky, kultury ve vztahu k ekonomii (případně ekonomice) a společnosti, - Teorie národního hospodářství (vztah k finanční vědě a právu), - Nástin vývoje ekonomického myšlení. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 13.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Trh, ekonomický mechanismus, ekonomický systém; - Nabídka a poptávka (charakteristika, vlivy, grafické znázornění, posuny křivek), - Chování spotřebitele a poptávka - Trh, interakce nabídky a poptávky (grafické znázornění trhu, rovnováha na trhu, přebytek a nedostatek na trhu), - Funkce trhu, - Cena, funkce ceny, cenový mechanismus, druhy cen v ekonomii, cenotvorba (grafické znázornění tzv. pavučinového teorému), - Tržní mechanismus (ekonomický koloběh, principy tržní ekonomiky podle Smitha a Mankiwa, segmenty trhů v ekonomice, tržní subjekty), - Ekonomický systém – vývoj, tržní ekonomický systém, smíšená ekonomika. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 27.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Dokonalá a nedokonalá konkurence; - Charakteristika konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, - Druhy nedokonalé konkurence – monopolistická konkurence, oligopol, monopol, - Typy monopolu – ekonomický, přirozený, přírodní, administrativní, - Ochrana hospodářské soutěže, - Ochrana spotřebitele. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 10.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Tržní selhání; - Tržní selhání – monopol, veřejné statky, externality, asymetrické informace, morální hazard, - Proces „internalizace externalit“, „Coaseho teorém“, další možnosti nápravy tržních selhání, - Úloha státu, ekonomie regulace, regulace a tržní selhání, PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 24.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Podnikání, výroba a zisk; - Podnikání – ekonomické a právní pojetí, podnikavost, podnikatel, podnik, - Produkční funkce, náklady (explicitní a implicitní), efektivnost a její optimalizace - Ziskový model a alternativní modely, - Stimulační role zisku nebo jeho alternativy, - Rozvoj podniku, udržitelný rozvoj, inovace - Význam účetnictví, účetní výkazy, rozvaha – aktiva a pasiva, fundamentální data a jejich význam pro finanční analýzu, finanční analýza podniku, - Financování firmy – vlastní a cizí zdroje. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
17bHP0591x10Út 06.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Ekonomie jako samostatná společenskovědní disciplína ; - Etymologie pojmu ekonomie, vznik ekonomického myšlení a jeho vývoj v rámci praktické filozofie, - Ekonomie jako samostatná věda – vznik a rozvoj, - Role člověka, státu, politiky, etiky, kultury ve vztahu k ekonomii (případně ekonomice) a společnosti, - Teorie národního hospodářství (vztah k finanční vědě a právu), - Nástin vývoje ekonomického myšlení. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 20.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Trh, ekonomický mechanismus, ekonomický systém; - Nabídka a poptávka (charakteristika, vlivy, grafické znázornění, posuny křivek), - Chování spotřebitele a poptávka - Trh, interakce nabídky a poptávky (grafické znázornění trhu, rovnováha na trhu, přebytek a nedostatek na trhu), - Funkce trhu, - Cena, funkce ceny, cenový mechanismus, druhy cen v ekonomii, cenotvorba (grafické znázornění tzv. pavučinového teorému), - Tržní mechanismus (ekonomický koloběh, principy tržní ekonomiky podle Smitha a Mankiwa, segmenty trhů v ekonomice, tržní subjekty), - Ekonomický systém – vývoj, tržní ekonomický systém, smíšená ekonomika. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 03.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Dokonalá a nedokonalá konkurence; - Charakteristika konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, - Druhy nedokonalé konkurence – monopolistická konkurence, oligopol, monopol, - Typy monopolu – ekonomický, přirozený, přírodní, administrativní, - Ochrana hospodářské soutěže, - Ochrana spotřebitele. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 17.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Tržní selhání; - Tržní selhání – monopol, veřejné statky, externality, asymetrické informace, morální hazard, - Proces „internalizace externalit“, „Coaseho teorém“, další možnosti nápravy tržních selhání, - Úloha státu, ekonomie regulace, regulace a tržní selhání, PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Út 01.05.2018 12:00 - 13:30 seminář Seminář je spojen se seminářem 24.4. 2018 Podnikání, výroba a zisk; - Podnikání – ekonomické a právní pojetí, podnikavost, podnikatel, podnik, - Produkční funkce, náklady (explicitní a implicitní), efektivnost a její optimalizace - Ziskový model a alternativní modely, - Stimulační role zisku nebo jeho alternativy, - Rozvoj podniku, udržitelný rozvoj, inovace - Význam účetnictví, účetní výkazy, rozvaha – aktiva a pasiva, fundamentální data a jejich význam pro finanční analýzu, finanční analýza podniku, - Financování firmy – vlastní a cizí zdroje. PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
17bHP0591x11Čt 01.03.2018 16:00 - 17:30 seminář Úvod. Základní pojmy a principy. Modely ekonomického koloběhu Ing. Jan Pokorný
Čt 15.03.2018 16:00 - 17:30 seminář Trh a tržní systém. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Tržní selhání. Ing. Jan Pokorný
Čt 29.03.2018 16:00 - 17:30 seminář Poptávka a nábídka. Chování spotřebitele a výrobce. Ing. Jan Pokorný
Čt 12.04.2018 16:00 - 17:30 seminář Firma a její financování. Analýza nákladů. Rozvaha a výsledovka. Ing. Jan Pokorný
Čt 26.04.2018 16:00 - 17:30 seminář Trh výrobních faktorů. Investování a jeho principy. Nezaměstnanost Ing. Jan Pokorný
Čt 10.05.2018 16:00 - 17:30 seminář Nezaměstnanost Ing. Jan Pokorný
17bHP0591x12Čt 08.03.2018 16:00 - 17:30 seminář Úvod. Základní pojmy a principy. Modely ekonomického koloběhu Ing. Jan Pokorný
Čt 22.03.2018 16:00 - 17:30 seminář Trh a tržní systém. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Tržní selhání. Ing. Jan Pokorný
Čt 05.04.2018 16:00 - 17:30 seminář Poptávka a nábídka. Chování spotřebitele a výrobce. Ing. Jan Pokorný
Čt 19.04.2018 16:00 - 17:30 seminář Firma a její financování. Analýza nákladů. Rozvaha a výsledovka. Ing. Jan Pokorný
Čt 03.05.2018 16:00 - 17:30 seminář Trh výrobních faktorů. Investování a jeho principy. Nezaměstnanost Ing. Jan Pokorný
17bHP0591x13St 07.03.2018 10:00 - 11:30 seminář úvod a historie ekonomických teorií JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 21.03.2018 10:00 - 11:30 seminář základní ekonomické instituty - náklady alternativ, mezní veličiny, výrobní faktory, křivky nabídky a poptávky JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 04.04.2018 10:00 - 11:30 seminář náklady, financování podniku, marketing právních profesí JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 18.04.2018 10:00 - 11:30 seminář právní formy podnikání, akvizice, investice JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 02.05.2018 10:00 - 11:30 seminář hospodářská soutěž (nedokonalá konkurence a její právní regulace) JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
17bHP0591x14St 28.02.2018 10:00 - 11:30 seminář úvod a historie ekonomických teorií JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 14.03.2018 10:00 - 11:30 seminář základní ekonomické instituty - náklady alternativ, mezní veličiny, výrobní faktory, křivky nabídky a poptávky JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 28.03.2018 10:00 - 11:30 seminář náklady, financování podniku, marketing právních profesí JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 11.04.2018 10:00 - 11:30 seminář právní formy podnikání, akvizice, investice JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 25.04.2018 10:00 - 11:30 seminář hospodářská soutěž (nedokonalá konkurence a její právní regulace) JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
17bHP0591x15Po 26.02.2018 14:00 - 15:30 seminář Dějiny ekonomického myšlení JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 12.03.2018 14:00 - 15:30 seminář Základní ekonomické pojmy, ekonomické entity JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 26.03.2018 14:00 - 15:30 seminář Účetní rozvaha a ukazatele JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 09.04.2018 14:00 - 15:30 seminář Finanční trhy, selhání trhu a výrobní faktory JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 23.04.2018 14:00 - 15:30 seminář Příprava na test JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
17bHP0591x16Po 05.03.2018 14:00 - 15:30 seminář Dějiny ekonomického myšlení JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 19.03.2018 14:00 - 15:30 seminář Základní ekonomické pojmy, ekonomické entity JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 02.04.2018 14:00 - 15:30 seminář výuka odpadá JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 16.04.2018 14:00 - 15:30 seminář Účetní rozvaha a ukazatele JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Po 30.04.2018 14:00 - 15:30 seminář Finanční trhy, selhání trhu a výrobní faktory JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
17bHP0591x17Po 26.02.2018 12:00 - 13:30 seminář Úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 12.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Trh, členění podle území, počtu zboží, podle předmětu koupě, funkce trhu, funkce cen, jednoduchý ekon. koloběh, rozšířený ekon. koloběh. Poptávka a nabídka. Poptávka: Individuální, tržní a agregátní poptávka, efektivní koupěschopná poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, rovnice poptávky, posuny po křivce poptávky, posun celé křivky poptávky. Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 26.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Nabídka: Individuální, tržní a agregátní nabídka, křivka nabídky, zákon rostoucí nabídky, rovnice nabídky, posun po křivce nabídky, posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky). Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období Rovnováha na trhu: rovnováha (Equilibrium), rovnovážné množství, rovnovážná cena, nerovnováha na trhu a návrat do rovnováhy (cena vyšší než rovnovážná, cena nižší než rovnovážná), dopady posunů nabídky a poptávky na rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 09.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Účetní výkazy v roli podkladů. Účetnictví, rozvaha, Výsledovka (VZZ), Cash Flow – přímá a nepřímá metoda. Rozdíl mezi náklady a výdaji, rozdíl mezi výnosy a příjmy. Budou se počítat příklady, prosím kalkulačku sebou. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 23.04.2018 12:00 - 13:30 seminář 23.4. ve 12:00 hodin seminář odpadne: domácí úkol nastudovat Trh výrobních faktorů, trh práce, nabídka a poptávka po práci, typy nezaměstnanosti a její měření. Seminář ve 12:00 hodin lze si nahradit 23.4.2018 v 8:00 hodin ráno. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 07.05.2018 12:00 - 13:30 seminář Děkanský den - výuka odpadá Domácí úkol nastudovat: Produkční analýza, produkční funkce (vstupy, výstupy), produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
17bHP0591x18Po 05.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 19.03.2018 12:00 - 13:30 seminář Trh, členění podle území, počtu zboží, podle předmětu koupě, funkce trhu, funkce cen, jednoduchý ekon. koloběh, rozšířený ekon. koloběh. Poptávka a nabídka. Poptávka: Individuální, tržní a agregátní poptávka, efektivní koupěschopná poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, rovnice poptávky, posuny po křivce poptávky, posun celé křivky poptávky. Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 02.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Velikonoční pondělí – seminář odpadá. Domácí úkol nastudování problematiky a zakreslení grafů: nabídky: Individuální, tržní a agregátní nabídka, křivka nabídky, zákon rostoucí nabídky, rovnice nabídky, posun po křivce nabídky, posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky). Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období Rovnováha na trhu: rovnováha (Equilibrium), rovnovážné množství, rovnovážná cena, nerovnováha na trhu a návrat do rovnováhy (cena vyšší než rovnovážná, cena nižší než rovnovážná), dopady posunů nabídky a poptávky na rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 16.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Účetní výkazy v roli podkladů. Účetnictví, rozvaha, Výsledovka (VZZ), Cash Flow – přímá a nepřímá metoda. Rozdíl mezi náklady a výdaji, rozdíl mezi výnosy a příjmy. Budou se počítat příklady, prosím kalkulačku sebou. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 30.04.2018 12:00 - 13:30 seminář Produkční analýza, produkční funkce (vstupy, výstupy), produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
17bHP0591x19Po 26.02.2018 8:00 - 9:30 seminář Úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 12.03.2018 8:00 - 9:30 seminář Trh, členění podle území, počtu zboží, podle předmětu koupě, funkce trhu, funkce cen, jednoduchý ekon. koloběh, rozšířený ekon. koloběh. Poptávka a nabídka. Poptávka: Individuální, tržní a agregátní poptávka, efektivní koupěschopná poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, rovnice poptávky, posuny po křivce poptávky, posun celé křivky poptávky. Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 26.03.2018 8:00 - 9:30 seminář Nabídka: Individuální, tržní a agregátní nabídka, křivka nabídky, zákon rostoucí nabídky, rovnice nabídky, posun po křivce nabídky, posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky). Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období Rovnováha na trhu: rovnováha (Equilibrium), rovnovážné množství, rovnovážná cena, nerovnováha na trhu a návrat do rovnováhy (cena vyšší než rovnovážná, cena nižší než rovnovážná), dopady posunů nabídky a poptávky na rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 09.04.2018 8:00 - 9:30 seminář Účetní výkazy v roli podkladů. Účetnictví, rozvaha, Výsledovka (VZZ), Cash Flow – přímá a nepřímá metoda. Rozdíl mezi náklady a výdaji, rozdíl mezi výnosy a příjmy. Budou se počítat příklady, prosím kalkulačku sebou. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 23.04.2018 8:00 - 9:30 seminář Trh výrobních faktorů, trh práce, nabídka a poptávka po práci, typy nezaměstnanosti a její měření Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 07.05.2018 8:00 - 9:30 seminář Děkanský den - výuka odpadá. Domácí úkol nastudovat: Produkční analýza, produkční funkce (vstupy, výstupy), produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
17bHP0591x20Po 05.03.2018 8:00 - 9:30 seminář Úvod do ekonomie, základní ekonomické zákonitosti Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 19.03.2018 8:00 - 9:30 seminář Trh, členění podle území, počtu zboží, podle předmětu koupě, funkce trhu, funkce cen, jednoduchý ekon. koloběh, rozšířený ekon. koloběh. Poptávka a nabídka. Poptávka: Individuální, tržní a agregátní poptávka, efektivní koupěschopná poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, rovnice poptávky, posuny po křivce poptávky, posun celé křivky poptávky. Vlivy působící na poptávku - změna ceny statku (substituční a důchodový efekt), růst důchodu (normální, nezbytné, luxusní, méněcenné statky), ceny jiných statků (substituty a komplementy). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 02.04.2018 8:00 - 9:30 seminář Velikonoční pondělí – seminář odpadá. Domácí úkol nastudování problematiky a zakreslení grafů: nabídky: Individuální, tržní a agregátní nabídka, křivka nabídky, zákon rostoucí nabídky, rovnice nabídky, posun po křivce nabídky, posun celé křivky nabídky (růst a pokles nabídky). Cenová elasticita nabídky - podstata elasticity, vzorce pro výpočet, druhy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická), grafy Elasticita nabídky a čas - druhy období (velmi krátké, krátké a dlouhé), druhy elasticit nabídek podle období Rovnováha na trhu: rovnováha (Equilibrium), rovnovážné množství, rovnovážná cena, nerovnováha na trhu a návrat do rovnováhy (cena vyšší než rovnovážná, cena nižší než rovnovážná), dopady posunů nabídky a poptávky na rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 16.04.2018 8:00 - 9:30 seminář Účetní výkazy v roli podkladů. Účetnictví, rozvaha, Výsledovka (VZZ), Cash Flow – přímá a nepřímá metoda. Rozdíl mezi náklady a výdaji, rozdíl mezi výnosy a příjmy. Budou se počítat příklady, prosím kalkulačku sebou. Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Po 30.04.2018 8:00 - 9:30 seminář Produkční analýza, produkční funkce (vstupy, výstupy), produkční analýza v krátkém období - produkční funkce v krátkém období, produkční analýza v dlouhém období - produkční funkce v dlouhém období, izokvanta, vlastnosti izokvant, mezní míra technické substituce (MRTS). Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK