PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství I - HP0591
Anglický název: Theory of National Economy I
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 59
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Ing. Jan Broulík, LL.M., Ph.D.
Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, M.Sc.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Ing. Josef Montag, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0592, HP0010
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout TNH1_HP0591_LS2018-19.docx Obsah předmětu TNH I. Michaela Špačková
stáhnout 7 Přednáška 7 Ing. Josef Montag, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Michaela Špačková (07.02.2019)
Anotace TNH I

Právo lze nazírat jako systém institucí sloužící k ovlivnění jednání a interakce jednotlivců. Jeho hlavním cílem je vyváření podmínek pro dobrovolnou kooperaci a prostoru pro usilování o vlastní štěstí, při minimalizaci negativních dopadů na zbytek společnosti. Stručně, právo by mělo mít dobré společenské konsekvence. Mikroekonomie je věda, jež studuje lidské jednání, interakce jednotlivců a skupin a jejich společenské důsledky. Mikroekonomie je tedy přirozeným nástrojem pro analýzu právních norem a jejich společenských dopadů.

Cílem předmětu TNH I je studium základních mikroekonomických konceptů a teorií. Důraz je kladen na pochopení principů ekonomie relevantních pro právníky: nabídka a poptávka, trhy a efektivita, hospodářská soutěž, tržní selhání a vládní nástroje pro jejich řešení, vládní selhání, strategické chování a teorie her. Absolventi předmětu budou dostatečně vybaveni pro využití těchto principů v navazující předmětu Teorie národního hospodářství II, jehož podstatnou náplní je ekonomická analýza práva.
Literatura
Poslední úprava: Michaela Špačková (07.02.2019)
Povinná:
 • Mankiw, Gregory N.. Zásady ekonomie. Praha: GRADA.
 • Materiály poskytované průběžně k jednotlivým seminářům (dostupné na Moodle).
Doporučená:
 • Frank, R.H.; Bernanke, B.S.. Ekonomie. Praha, Grada. 2003.
 • Holman, R.. Ekonomie . 6. vydání. Grada C.H.Beck.
 • CoreEcon (on-line learning project): www.core-econ.org.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michaela Špačková (07.02.2019)

 

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk 18 bodů z maximálně 30 možných, přičemž max. 22 bodů je možné získat za písemný zápočtový test, max. 2 body za docházku a max. 6 bodů za aktivitu na seminářích. Zároveň z písemného zápočtového testu je nutné získat minimálně 11 bodů.

 

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení. Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší. Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby, rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.

 

Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika otázkách (celkem 12 otázek za semestr). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o docházce. Za účast na všech seminářích jsou 2 body, za účast na všech seminářích kromě jednoho 1 bod, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech kvizech je 6 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.

 

Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Počet termínů ve zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich zk. období v květnu a červnu).

 

Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v dokumentech katedry.

Sylabus -
Poslední úprava: Michaela Špačková (07.02.2019)

. Co je to ekonomie a její vztah k právu

 1. Tradice ekonomie na právnických fakultách.

 2. Vědecká metoda, teorie, empirie, experimenty a myšlenkové experimenty.

 3. Model jako traktovatelné zjednodušení reality a role předpokladů.

Hlavní četba: Mankiw kap. 2

2. Hlavní principy mikroekonomie

 1. Lidé volí mezi alternativami.

 2. Cena věci rovní se tomu, čeho se vzdáte pro její získání.

 3. Racionální lidé myslí v mezních veličinách.

 4. Lidé reagují na pobídky.

 5. Obchodováním si mohou polepšit obě strany.

 6. Trhy jsou obvykle dobrým způsobem organizace ekonomické aktivity.

 7. Vlády mohou někdy zlepšit výsledky fungování trhů.

Hlavní četba: Mankiw kap. 1

3. Specializace a směna

 1. Produkce a produkční funkce.

 2. Zákon klesajících výnosů.

 3. Hranice produkčních možností.

 4. Náklady obětované příležitosti a komparativní výhoda.

 5. Specializace a směna.

 6. Rostoucí výnosy, specializace a vznik komparativní výhody.

Hlavní četba: Mankiw kap. 3, Leonard Reed, Já tužka.

4. Ekonomické síly: poptávka a nabídka

 1. Konkurence.

 2. Nabídka.

 3. Poptávka.

 4. Rovnováha

 5. Elasticita

 6. Determinanty elasticity poptávky.

 7. Determinanty elasticity nabídky.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 4 a 5.

5. Trhy, efektivita a blahobyt

 1. Ochota platit a přebytek spotřebitele.

 2. Ochota prodat a přebytek výrobce.

 3. Celkový přebytek a efektivita.

 4. Cenová regulace.

 5. Náklady mrtvé váhy.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 7 a 6 (Regulace cen).

6. Aplikace: zdanění a mezinárodní obchod

 1. Dopad daňového břemene.

 2. Rozhodující faktory obchodu.

 3. Zisky a ztráty z obchodu.

 4. Obchodní bariéry.

 5. Vzájemná závislost a náklady konfliktu.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 6 (Daně), 8 a 9.

7. Tržní a vládní selhání

 1. Externality.

 2. Pigouova daň.

 3. Vlastnická práva, transakční náklady a Coaseho teorém.

 4. Veřejné statky a společné zdroje.

 5. Tragédie obecní pastviny.

 6. Rational ignorance, rent seeking a korupce.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 10 a 11.

8. Základy optimalizačního chování

 1. Funkce přínosů a její vlastnosti.

 2. Funkce nákladů a její vlastnosti.

 3. Funkce čistých přínosů a optimální volba.

 4. Tři typy optimalizačních úloh a jejich řešení.

 5. Funkce užitku a klesající mezní užitek spotřebitele

 6. Ekonomický zisk a náklady firmy.

 7. Klesající mezní výnosy a rostoucí mezní náklady

Hlavní četba: Mankiw, kap. 13, 14, 21.

9. Konkurenční trhy versus monopol

 1. Dokonalá konkurence.

 2. Efektivita dokonale konkurenčního trhu

 3. Monopol a jeho chování

 4. Přirozený monopol.

 5. Cenová diskriminace a efektivita.

 6. Veřejné politiky regulující monopoly.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 14, 15.

10. Trhy práce

 1. Nabídka a poptávka na trzích výrobních faktorů: práce, kapitál, půda

 2. Diskriminace

 3. Determinanty mezd (lidský kapitál, schopnosti, kompenzující rozdíly, náhoda)

 4. Nerovnost: měření a příčiny

Hlavní četba: Mankiw, kap. 18, 19, 20.

11. Strategické chování a teorie her

 1. Věznovo dilema.

 2. Nash equilibrium.

 3. Sekvenční hry

 4. Aplikace: Kontrakty, vzájemně zaručená destrukce, oligopol a kartely.

Hlavní četba: Mankiw, kap. 16., Frank a Bernanke, kap. 9.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Michaela Špačková (07.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí: 50%

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa20.02.2019Hlavní principy mikroekonomie, vztah ekonomie k právudoc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 
Středa27.02.2019Ekonomie: modely, teorie, empirie, PPF a náklady (obětované příležitosti)Ing. Josef Montag, Ph.D. 
Středa06.03.2019Specializace a směna, komparativní výhodaIng. Josef Montag, Ph.D. 
Středa13.03.2019Nabídka, poptávka, rovnováha, efektivnost konkurenčního trhu, přebytek výrobců a spotřebitelůdoc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 
Středa20.03.2019Aplikace: zdaněnídoc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 
Středa27.03.2019Tržní selhání: externality a veřejné statkydoc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 
Středa03.04.2019Základy optimalizačního chováníIng. Josef Montag, Ph.D. 
Středa10.04.2019Konkurence, monopol, regulace monopolůdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa17.04.2019Trh práce (a ostatních výrobních faktorů), nezaměstnanost, diskriminacedoc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 
Středa24.04.2019Výdělky a nerovnostIng. Josef Montag, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK