PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie národního hospodářství I - HP0591
Anglický název: Theory of National Economy I
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 59
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Ing. Jan Pokorný
PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Třída: teorie národního hospodářství
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie národního hospodářství
Je korekvizitou pro: HP0034, HP0592, HP0010
Anotace -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (15.01.2015)

Anotace TNH I a II

Předmět se zabývá výkladem základních principů mikroekonomie, makroekonomie, ekonomie veřejného sektoru a mezinárodní ekonomie i hospodářské a regulatorní politiky státu. Důraz je kladen na výklad principů tržní ekonomiky, rozhodování ekonomických subjektů, ekonomické úlohy státu, cílů a nástrojů hospodářské politiky i mezinárodní ekonomiky. Samostatná pozornost je věnována významu a působení institucionálního, resp. regulatorního rámce tržní ekonomiky.
Literatura
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (12.04.2017)

Povinná:
  • Holman, Robert. Ekonomie. 6. vydání . Praha: C.H.Beck. 978-80-7400-278-6.
  • Samuelson, Paul; Nordhaus, William. Ekonomie. 19. vydání. Praha, Svoboda. 2013. 978-80-205-0629-0.
Doporučená:
  • Jurečka, Václav a kol.. Mikroekonomie. 2. vydání. Praha, Grada. 2013. 978-80-247-4385-1.
  • Jurečka, Václav a kol.. Makroekonomie. 2. vydání. Praha, Grada. 2013. 978-80-247-4386-8.
  • Mankiw, N. G. . Zásady ekonomie . Grada 1999.
  • Kvasničková, A. a kol.. Dějiny ekonomického myšlení. Rego 1999.
  • Burr E. Dan; Goodwin, Michael. Ekonomix. Praha, Paseka. 2014. 978-80-7432-492-5.
  • Ekonomická periodika. Hospodářské noviny . Ekonom, Euro.
  • doporučené e-stránky: www.ekospace.cz; www.czso.cz; www.uohs.cz.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (12.04.2017)

V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena písemným zápočtem (4 kredity).

Test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém.

 Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští. Bližší informace v dokumentech katedry.

Sylabus -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (13.04.2017)

Sylabus TNH I

Cílem kurzu Teorie národního hospodářství I  je seznámit studenty se základními ekonomickými principy a analytickými nástroji, nutnými k pochopení a analýze jevů, vývoje a institucí moderní ekonomiky, a tím i k pochopení některých důležitých právních institutů využívaných především v oblastech  obchodního, korporačního, finančního či správního práva. K hlavním tématům, na jejichž objasnění se kurz zaměřuje, patří základní principy a metody ekonomického uvažování, rozhodování ekonomických subjektů, základy mikroekonomie a fungování a struktura jednotlivých trhů včetně úlohy trhů výrobních faktorů a význam institucionálního a regulatorního rámce národního hospodářství a jeho dopad na ekonomickou výkonnost a efektivnost.
 Osnova přednášek Teorie národního hospodářství I  
   1. Základní pojmy a principy
- Předmět, členění a metodologie: pozitivní a normativní  ekonomie, ek. zákonitosti
- Modely ekonomického koloběhu a úlohy a cíle ek. subjektů, chování státu jako ekonomického subjektu
- Základní ekonomická otázka a ekonomické systémy
- Stručná historie ekonomie jako vědy
2. Tržní a tržně-smíšený ekonomický systém
- Tržně-cenový mechanismus, funkce trhu a cen
- Model dokonalé a nedokonalé konkurence
- Tržní selhání a jejich „řešení“, úloha státu
- Ochrana konkurence (hospodářská soutěž)
3. Základy mikroekonomie
- Užitečnost a marginální analýza, Nabídka a chování spotřebitele
- Poptávka a chování výrobce
- Změny poptávky a nabídky, cenová elasticita
- Výroba, zisk a náklady firmy
- Rozvaha a výsledovka, Financování firmy
- Typy firem (podnikatelských subjektů) a jejich ekonomické rozdíly
- Cenová a necenová politika firmy (marketingový mix), firma na trhu nedokonalé konkurence
4. Trhy výrobních faktorů, formování ceny na trhu VF
Trh s přírodninami
Trh „podnikavosti“,  Úloha podnikatele, duševní vlastnictví
Kapitál jako VF, Fyzický a peněžní kapitál
- Členění finančního trhu,  Nástroje a instituce kapitálového trhu, Investování a jeho principy
Trh práce, mzdy a zaměstnanost, Nabídka a poptávka po práci, Měření nezaměstnanosti, její typy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK