PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Daňové právo procesní - HP0527
Anglický název: Tax procedure
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Petra Šmirausová
Třída: finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Daňové právo procesní (HP0527).pdf Informace o předmětu doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)
Výběrový předmět Daňové právo procesní navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o daňovém právu v rámci předmětu Finanční právo II.
Výuka je zaměřena na oblast daňového práva procesního a jeho legislativního zakotvení v právním řádu České republiky, a to jak z pohledu de lege lata, tak i z pohledu de lege ferenda. Cílem je nejenom rozšíření znalosti z této právní oblasti, ale také osvojení si kritického a zároveň konstruktivního pohledu na platnou právní úpravu. Klíčovým právním předpisem je v tomto ohledu daňový řád.
Pro výuku předmětu je výhodou základní znalost finančního práva, teorie práva, správního práva a ústavního práva. Předmět je vyučován formou přednášek, které jsou věnovány hlubšímu porozumění konkrétní problematiky s akcentem na příklady z praxe a práci s judikaturou.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Daňové právo procesní je samostatnou formou kontroly studia předmětu Daňové právo procesní v zimním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Daňové právo procesní získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Daňové právo procesní je písemná. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

 

Písemná zkouška

4.      Předpokladem pro konání zkoušky je absolvování alespoň poloviny přednášek z předmětu.

5.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

6.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru.

7.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

8.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 40 minut.

9.      Písemná zkouška se skládá z 10 testových otázek (otázky č. 1 až 10) a 3 otázek, na které student volně odpoví (otázky č. 11 až 13).

10.   Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 100 bodů.

11.   Za otázky č. 1 až 10 je možné získat 0 až 5 bodů, za otázky č. 11 a 12 je možné získat 0 až 10 bodů a za otázku č. 13 je možné získat 0 až 30 bodů.

12.   U každé testové otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

 

Docházka a aktivita

13.   Za docházku na přednášky lze získat až 5 bodů.

14.   Za aktivitu na přednáškách lze získat až 5 bodů.

 

Hodnocení zkoušky

15.   Celkem je možné získat 110 bodů (100 bodů za písemnou zkoušku, 5 za docházku a 5 za aktivitu).

16.   Hodnocení zkoušky:

 

Počet bodů

Klasifikace

110-90

výborně

89-75

velmi dobře

74-60

dobře

59-0

neprospěl/a

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Předmět Daňové právo procesní zahrnuje tato témata:

- obecná část daňového práva procesního

- zásady správy daní a charakter daňového řízení

- komunikace při správě daní

- řízení a postupy při správě daní

- dokazování při správě daní

- registrace a nalézací řízení

- prostředky ochrany při správě daní

- placení daní

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 45 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Základní literatura:

1.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      Prezentace z přednášek.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář.I. – III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.     zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

2.     zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

3.     zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.     vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

2.     vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách

3.     vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

4.     vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK