PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Rozpočtové právo - HP0523
Anglický název: Budget Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LS 2019 Rozpočtové právo (HP 0523).pdf Informace o předmětu doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (11.02.2019)
Povinně volitelný předmět Rozpočtové právo navazuje a rozšiřuje výklad podávaný o veřejných rozpočtech v rámci předmětu Finanční právo I.
Vývoj rozpočtu jako institutu a některé ekonomické aspekty (otázky rozpočtové a fiskální politiky) předcházejí výkladu právních otázek. Rozpočtové právo je v rámci předmětu členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se výklad zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva, pozornost je zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v rámci zvláštní části rozpočtového práva jsou směřovány na výklad rozpočtové soustavy a fondovního hospodaření.
Předmět dále neopomíjí otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie a dále aktuální otázky rozpočtového hospodaření (např. otázky rozpočtové odpovědnosti).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (11.02.2019)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Rozpočtové právo je samostatnou formou kontroly studia předmětu Rozpočtové právo v letním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Rozpočtové právo získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Rozpočtové právo je písemná.

Písemná zkouška

4.      Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata obsažená v publikaci Rozpočtové právo (Marková, Boháč, 2007) a témata přednášená na přednáškách v letním semestru.

6.      Ke zkoušce je dovoleno mít s sebou právní předpisy.

7.      Zkouška se bude konat prostřednictvím systému Moodle v počítačových učebnách na Právnické fakultě.

8.      Časový limit pro zkoušku je 30 minut.

9.      Test se skládá z 12 otázek. Některé otázky jsou testové, některé doplňovací a na některé student volně odpoví.

10.   Celkem je možné získat 21 bodů.

Hodnocení zkoušky

11.   Zkouška je hodnocena takto:

 

Minimální počet bodů

Klasifikace

18

výborně

14,5

velmi dobře

11

dobře

0

neprospěl/a

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (11.02.2019)

Předmět Rozpočtové právo zahrnuje tato témata:

- obecně k rozpočtu

- obecná část rozpočtového práva

- rozpočtová soustava

- obsah veřejných rozpočtů

- fondovní hospodaření a

- rozpočtové hospodaření Evropské unie. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (11.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (11.02.2019)

Základní literatura:

1.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      Prezentace z přednášek

Ostatní literatura:

1.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

2.      RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

2.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

3.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

4.      zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

5.      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky (vybraná ustanovení týkající se rozpočtového práva)

2.      Smlouva o fungování Evropské unie (vybrané části týkající se rozpočtového hospodaření)

3.      Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

4.      zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok

5.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

6.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

7.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi (část týkající se Státního fondu kinematografie)

8.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

9.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

10.   zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

11.   zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (vybraná ustanovení)

12.   zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (vybraná ustanovení)

13.   zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

14.   zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

15.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

16.   rozhodnutí Rady č. 2014/335, o systému vlastních zdrojů Evropské unie

17.    vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK