PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví pro právníky - HP0521
Anglický název: Accounting for lawyers
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 52
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1701, HM1801, HM2401
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Účetnictví pro právníky (HP0521).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)
Cílem studia předmětu Účetnictví pro právníky je seznámit studenty s významem účetnictví od historického kontextu k otázkám současnosti a poskytnout jim možnost poznat základní problematiku účetnictví s ohledem na potřeby právníků.
Studenti se v rámci předmětu seznámí zejména s následujícími základními pojmy a jejich významem: IAS, IFRS, GAAP, bilanční princip, soustava účtů, podvojnost a souvztažnost, syntetické a analytické účty, inventarizace, oceňování, náklady a výnosy, výsledek hospodaření, účetnictví finanční a manažerské, obecně uznávané účetní zásady, dlouhodobý majetek, zásoby, finanční účty, účty závazků a pohledávek, kapitálové účty, účty nákladů a výnosů, závěrkové účty, účetní uzávěrka a účetní závěrka, interpretace účetních výkazů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Účetnictví pro právníky je samostatnou formou kontroly studia předmětu Účetnictví pro právníky v zimním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Účetnictví pro právníky získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Účetnictví pro právníky je kombinovaná.

 

Zkouška

4.      Zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, materiály promítané jako podklad pro přednášky, vlastní poznámky ani notebook nebo mobilní telefon.

7.      Časový limit pro písemnou zkoušku je 60 minut.

8.      Písemná část zkoušky se skládá ze zaúčtování souvislého příkladu + teorie.

9.      Ústní část zkoušky se skládá z otázek z teorie + rozboru výkazu rozvaha a výkazu zisku a ztráty vybrané obchodní korporace (OR - sbírka listin). 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Předmět Účetnictví pro právníky zahrnuje tato témata:

- Legislativní rámec účetnictví v ČR a ve světě   

- Předmět účetnictví. Význam a funkce. Aktiva a pasiva              

- Metodické prvky účetnictví. Účet, účetní knihy. Dokumentace. Inventarizace. Oceňování aktiv a závazk.

- Koloběh majetku v soustavě účtů. Náklady a výnosy 

- Finanční účetnictví podnikatelů. Manažerské účetnictví           

- Dlouhodobý majetek

- Zásoby             

- Finanční účty a zúčtovací vztahy           

- Základní kapitál. Vlastní a cizí zdroje   

- Náklady a výnosy        

- Účetní uzávěrka. Zjišťování výsledku hospodaření      

- Účetní závěrka. Účetní výkazy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Otázky k ústní části zkoušky:

1. Předmět účetnictví jako činnosti a jako ekonomické discipliny.

2. Vyjmenujte metodické prvky účetnictví.

3. Význam rozvahy, její členění, forma.

4. Jaký je význam dokladovosti, náležitosti účetního dokladu, druhy účetních dokladů.

5. Význam účtů, jejich členění, uzavírání a otevírání účtů.

6. Základní rozdíly mezi účtováním na syntetických a analytických účtech.

7. Definujte náklad a výnos. Popište akruální princip. Hlavní druhy nákladů ve výrobním a obchodním podniku.

8. Popište postup účetních prací v průběhu a na konci účetního období.

9. Obecně uznávané účetní zásady.

10. Oceňování aktiv v rozvaze. Historická cena. Tržní cena. Reálná hodnota.

11. Právní úprava účetnictví v ČR.

12. IAS a IFRS, US GAAP.

13. Rozdíly mezi finančním účetnictvím a manažerským účetnictvím. 14. Jednoduché účetnictví.

14. Dlouhodobý majetek v účetnictví podnikatelů.

15. Zásoby, jejich druhy, účtování, oceňování spotřeby.

16. Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek.

17. Vlastní kapitál. Cizí a vlastní zdroje.

18. Zjišťování výsledku hospodaření.

19. Účetní uzávěrka.

20. Účetní závěrka. Účetní výkazy. Uživatelé.

21. Význam inventarizace majetku a závazků.

22. Přechodné účty. Rezervy a opravné položky.

 

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (24.09.2018)

Základní literatura:

1.         CHMÁTALOVÁ, Eva. Účetnictví pro právníky I. Praha, 2010 – 2014. Skripta dostupná z webových stránek katedry finančního práva a finanční vědy.

2.         KOVANICOVÁ, Dana. ABECEDA účetních znalostí pro každého. Praha: BOVA POLYGON, 2012, 440 s. ISBN 978-80-7273-169-5.

3.         KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví. Praha: Anag, 2016, 240 s. ISBN 978-80-7554-000-3.

Ostatní literatura:

1.         ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava a Jiří PELÁK, kolektiv autorů. Účetnictví I. Sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Oeconomica. 2016, 102 s. ISBN 978-80-245-2128-2.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.         Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

2.         Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

3.         Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK