PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropské mezinárodní právo soukromé - HP0491
Anglický název: European Private International Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 49
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0261
Ve slož. prerekvizitě: HM0901
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EMPS - literatura 16-17.docx literatura Alena Vacková
stáhnout EMPS - prameny 18 - 19.docx EMPS - prameny 18-19 Alena Vacková
stáhnout EMPS - prednaska 8.3.16.doc Přednáška 8.3.2016 Alena Vacková
stáhnout EMPS - zkouškové otázky - 15-16.doc Zkouškové otázky Alena Vacková
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Evropské mezinárodní právo soukromé prohlubuje výuku základního předmětu mezinárodního práva soukromého a výklad jeho teorie. Na území členských států EU platí vedle národního práva členského státu také právní předpisy Evropské unie. Přitom platí, že dojde-li při použití právního předpisu členského státu ke střetu výsledku tohoto použití s výsledkem použití práva EU, má přednost použití právního předpisu EU. To se týká i právních předpisů mezinárodního práva soukromého. Předmět pojednává o formálních pramenech právních předpisů EU, a) které jsou obecně závaznými a na území členských států bezprostředně platnými předpisy mezinárodního práva soukromého, popřípadě kterým i jinak je třeba dát přednost, jestliže výsledek jejich použití je v rozporu s výsledkem použití předpisu mezinárodního práva soukromého členského státu a právního řádu na jeho základě použitelného, a b) které zakládají povinnost členských států úpravou svých národních právních předpisů dosáhnout a zajistit výsledek, který je těmito předpisy Evropské unie sledován. Cílem je uspořádat tyto předpisy do přehledného systému, který umožní orientaci v nich, a podat výklad jednotlivých právních předpisů, včetně mezinárodních smluv mezi členskými státy EU, obsahujících normy mezinárodního práva soukromého, které mají zvláštní význam pro právní praxi, a u ostatních stručný výklad potřebný pro informaci o jejich obsahu a významu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

zkouškové otázky

 

 

1. Evropské mezinárodní právo soukromé – pojem, prameny, vnější kompetence EU

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo     

 

 

2. Evropské smluvní právo se zvláštním zaměřením na obchodní vztahy

Relevantní unijní předpisy   

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní  právo     

 

 

3. Prameny evropského mezinárodního práva soukromého a jejich systém

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo   

 

4.  Vztah evropského práva a mezinárodních smluv                      

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo    

 

           

5. Evropské mezinárodní právo společností a judikatura SDEU

vyberte si jeden právní předpis EU, významný pro evropské kolizní právo, a podejte jeho stručnou charakteristiku

 

 

6. Nařízení Brusel I bis a Brusel I – obecná charakteristika, určování příslušnosti

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo 

 

 

7.  Nařízení Brusel II bis – obecná charakteristika, určování příslušnosti                      

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo 

 

 

8. Nařízení Řím I a Římská úmluva o právu použitelném na smluvní závazky                      

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo     

 

 

8. Nařízení Řím II o právu použitelném na mimosmluvní závazky

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské mezinárodní civilní procesní právo     

 

 

9. Zvláštnosti výkladu evropského práva, vybraná judikatura SDEU

vyberte si jeden právní předpis EU, významný pro evropské (mezinárodní) soukromé právo, a podejte jeho stručnou charakteristiku

 

 

10. Evropské mezinárodní civilní právo procesní – Nařízení o úpadkovém řízení, Nařízení o EPR a EET

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské kolizní právo     

 

 

11. Rozhodčí řízení a EU

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo  

 

 

12. Evropské mezinárodní právo rodinné

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo    

 

 

13. Evropské mezinárodní právo dědické

vyberte si jedno rozhodnutí SDEU, významné pro evropské (mezinárodní) soukromé právo    

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

 

Úvod do evropského mezinárodního práva soukromého   

                                 

Úvod do evropského smluvního práva   

 

Prameny evropského mezinárodního práva soukromého a jejich systém

              Vztah evropského práva a mezinárodních smluv                         

           

Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a Římská

             úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy           

 

Nařízení Řím II o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy

                                                                                                               

Evropské právo společností                                                          

                                                                                                                   

Evropské mezinárodní civilní procesní právo I.                                    

 

Evropské mezinárodní civilní procesní právo II., rozhodčí řízení a EU          

 

Zvláštnosti výkladu evropského práva, vybraná judikatura SDEU se zvláštním

             zaměřením na mezinárodní insolvenční řízení                                  

 

Evropské mezinárodní právo rodinné a dědické                                          

 

Institucionální spolupráce – poznatky z praxe EU  

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (26.02.2019)

                      

 

 

Evropské mezinárodní právo soukromé - literatura

 

Povinná:

1.      M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C.H. Beck Praha 2013.

2.      Dědič J., Čech P., Evropské právo společností, Bova Polygon, Praha 2004.

3.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

4.      Čech, P.: Vliv principů evropského závazkového práva, resp. společného referenčního rámce na konvergenci národních obligačních úprav, in Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky a Slovenské republiky ve dnech 6. až 8. února 2007 v Průhonicích u Prahy, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2007, str. 52 až 59

 

Doporučená:

5.      N. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková, T. Kyselovská, Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, Wolters Kluwer ČR Praha 2013.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK