PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Manželské a procesní právo církevní - HP0231
Anglický název: Matrimonial and Procedural Law of the Church
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz
Staré označení: 23
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: občanské právo
právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo, Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Předmět se zabývá historickým výkladem manželského kanonického práva v církvi latinské, katolicko-východní a pravoslavné až po současnost a jeho srovnáním se světským manželským právem. Porovnává ustanovení manželského práva v Kodexu kanonického práva z roku 1917, Kodexu kanonického práva z roku 1983 a Kodexu kánonů východních církví. Zabývá se hmotněprávní úpravu sankcí v církvích v posledních staletích. Vykládá postup ve sporném a trestním řízení před církevními soudy v katolické církvi, a to v historických souvislostech; zvláštní pozornost věnuje manželským sporům. Probírá kárné řízení v reformačních církvích.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (12.09.2017)

Povinná:
 • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Leges, Praha. 2016. 212-303, 315-364, 378-386.
 • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Grada . Praha. 2011.
 • Řád pastýřské péče Československé církve evangelické, http://www.evangnet.cz/cce/czr/rps.html. ,
Doporučená:
 • Hrdina, Antonín. Kanonické právo. Zvon. Plzeň. 2011. 238-312.
 • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
Sylabus -
Poslední úprava: TESTERZ (10.09.2004)

Předmět manželské a procesní právo církevní se zabývá těmito tématy:

 • Církevní manželství v dějinném vývoji. Shoda kanonického a sekulárního pojetí a rozdíl mezi nimi. Pojem manželství podle kanonického práva. Podstatné vlastnosti manželství. Rozdíly pojetí v kanonickém právu latinském, katolicko-východním a pravoslavném.
 • Manželství svátostné a nesvátostné, kanonické a nekanonické. Manželství nekatolíků kanonickým právem uznávaná. Manželství katolíků i nekatolíků kanonickým právem neuznávaná. Manželství interrituální, mezikonfesní (matrimonium mixtum) a mezináboženské (disparitas cultus).
 • Manželství putativní a manželství zplatněná.
 • Zasnoubení. Forma uzavření kanonického manželství. Strany, osoba oddávající a svědkové. dispenz k uzavření nekanonického manželství. Rozdíl mezi historickým pojmem tajného (klandestinního) manželství a manželství tajně uzavřeného. Konvalidace a sanace manželství. Překážky manželství a změny jejich chápání v průběhu dějin. Dispenze od překážek manželství.
 • Manželský souhlas: vady rozumu a vady vůle.
 • Příprava uzavření manželství. Licence k dovolenosti uzavření manželství. Delegace práva asistovat uzavření manželství. Historický přehled o zápisech v církevních matrikách.
 • Zánik manželství. Tři případy rozvázání manželského svazku v katolickém kanonickém právu a rozluka v pravoslavném právu. Zjištění nulity/neplatnosti manželství. Zákonné odloučení manželů za trvání manželství (rozvod od stolu, lože a příbytku) v dějinném kontextu.
 • Trestné činy a tresty podle CIC. Tresty nápravné a tresty pořádkové, tresty samočinné a tresty uložené. Trestní opatření. Výkon trestu. Promlčení.
 • Skutkové podstaty trestných činů (trestní právo hmotné) v kanonickém právu.
 • Církevní tresty a kárné řízení (trestní právo hmotné a procesní) v reformačních církvích.
 • Katolické církevní soudnictví. Stupně a druhy církevních soudů. Soudní oficia. Řízení sporné: strany sporu, podání a přijetí žaloby, litispendence, litiskontestace. Důkazní řízení.
 • Soudní rozhodnutí, opravné prostředky, apelační řízení, querella nulitatis. Trestní řízení přípravné a soudní.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
112.10.201710:00 - 12:00přednáškaPrávní úprava udělování svátosti obecně. Manželství svátostné a přirozené. Křest, biřmování, Eucharistie, svátost smíření, svátost pomazání nemocných. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
219.10.201710:00 - 12:00přednáškaOrdinační právo.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
326.10.201710:00 - 12:00přednáškaPojem manželství v katolické církvi. Kanonická forma uzavření manželství. Oddávající, svědkové, místní příslušnost.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
402.11.201710:00 - 12:00přednáškaPřekážky a zábrany manželství. Dispenze a licence.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
509.11.201710:00 - 12:00přednáškaManželský souhlas a jeho nedostatky. Předmanžečlská příprava. Zápisy v matrikách. Putativní manželství. Konvalidace manželství.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
623.11.201710:00 - 12:00přednáškaCírkevní rozvázání manželství. Separace manželů. Svátostiny, liturgie hodin, pohřeb, slib a přísaha, posvátná místa a doby.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
730.11.201710:00 - 12:00přednáškaZákladní pojmy církevního trestního práva. Tresty, trestní opatření a trestní pokání.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
807.12.201710:00 - 12:00přednáškaSkutkové podstaty trestných činů podle skupinových objektů.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
914.12.201710:00 - 12:00přednáškaProcesní právo obecně. Církevní soudy.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1021.12.201710:00 - 12:00přednáškaSoudní řízení sporné. Zvláštní řízení. Trestní řízení.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK