PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konfesní právo - HP0191
Anglický název: Religion Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz/
Staré označení: 19
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Ústavní právo, Finanční právo, Mezinárodní právo veřejné, Pracovní právo a sociální zabezpečení
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Otázky ke konfesnímu právu.doc Otázky k předmětu Konfesní právo doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Předmětem je vnitrostátní a mezinárodněprávní úprava svobody víry a náboženství jednotlivců a náboženských společenství (církví, náboženských společností).
Podrobně se probírají všechny právní předpisy týkající se svobody vyznání jednotlivců i jejich společenství platné na území České republiky a porovnávají se s úpravou platnou v geograficky a kulturně blízkých zemích a s evropským právem.
V závěrečně části jsou studenti seznámeni s dějinami konfesního práva od příchodu křesťanství do českých zemí do současnosti.
Absolvování tohoto předmětu je podmínkou přiznání specializačního modulu Církevní právo.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Povinná:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Grada. Praha. 2011.
Doporučená:
  • KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. C.H.Beck. Praha. 2011.
  • JÄGER, Petr, CHOCHOLÁČ, Aleš. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. Wolters Kluwer. Praha. 2015.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (29.01.2018)

Konfesní právo se v posledních desetiletích v řadě zemí etablovalo jako samostatný obor světského práva. Jeho předmětem jsou státní a mezinárodní předpisy o ochraně náboženských vyznání konfesí a o postavení náboženských společenství (církví a náboženských společností). Rozvíjí se nejen ve světských státech koordinačního typu, ale jeho normy jsou předmětem vědeckého zájmu i ve státech odlukových.

V úvodu se probírá vztah konfesního práva k jiným oborům sekulárního práva a k právu církevnímu, které napomáhá konfesnímu právu definovat některé pojmy světskému právu neznámé. V tomto směru vyniká blízký vztah konfesního práva k právu správnímu a ústavnímu.

Součástí výuky českého konfesního práva je pojednání o zajištění individuální i kolektivní svobody vyznání v předpisech českého státu. Patří sem dřívější správní řízení o uznání církví státem i soudobé správní řízení o jejich registraci. Pozornost se věnuje právnímu postavení jednotlivých církví a náboženských společností, svazů církví, orgánů státní kultové správy a Náboženské matice.

V další části se předmět zabývá otázkou zajištění majetkových práv církví, evidence církevních právnických osob, modelů financování církevních institucí a jeho současného stavu v ČR.

V záležitostech školské správy se probírá právní postavení církevního školství všech stupňů, náboženské výchovy ve všech školách a teologického školství.

V záležitostech zajištění náboženské svobody a přítomnosti církví ve speciálních veřejných zařízeních se pojednává zvláště o právním zajištění duchovní služby v armádě, ve vězeních, v sociálních a zdravotních ústavech, jakož i o právním postavení církevních sociálních ústavů a nemocnic.

Jedna kapitola je věnována pracovněprávnímu a sociálněprávnímu postavení pracovníků církví a řeholníků. Další kapitoly pojednávají o trestněprávní ochraně svobody víry a náboženství a zpovědního tajemství, o právním zajištění svobody informací ve sdělovacích prostředcích ve věcech náboženského vyznání, o alternativní formě uzavírání manželství. V kapitole o náboženské svobodě rodičů a dětí je pojednána otázka výchovy a církevní příslušnost dětí.

V závěru se probírá české a středoevropské konkordátní právo a přehled nejvýznamnějších zahraničních konfesněprávních úprav.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
201.03.201812:00 - 14:00přednáškaČeské konfesní právo od přijetí křesťanství do současnosti.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
308.03.201812:00 - 14:00přednáškaPrameny českého konfesního práva. Individuální, kolektivní, organizační a kontraktační náboženská svoboda.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
415.03.201812:00 - 14:00přednáškaPrávní postavení, vnitřní organizace a registrace náboženských společenství. Evidování odvozených právnických osob. Demografický přehled religiozity v českých zemích.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
522.03.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a výchova. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
629.03.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a ozbrojené síly. Náboženství a vězeňství. Náboženství a posttraumatická péče o oběti trestných činů a katastrof, o příslušníky policie a hasičského záchranného sboru.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
705.04.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a zdravotní a sociální péče. Charity a diakonie. Náboženství a pracovní právo.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
812.04.201812:00 - 14:00přednáškaAlternativní forma uzavření sňatku. Náboženská svoboda dětí. Náboženství, trestní proces, civilní proces a správní řízení. Ochrana zpovědního tajemství v řízení před státními orgány.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
919.04.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a péče o azylanty a imigranty. Náboženství v pohřebnictví. Náboženství a hřbitovní právo.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1026.04.201812:00 - 14:00přednáškaFinancování náboženských společenství. Ochrana církevních památek. doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1103.05.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a kultura. Náboženství a sdělovací prostředky. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1210.05.201812:00 - 14:00přednáškaPřehled konfesního práva v dalších státech Evropy a Ameriky.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK