PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Konfesní právo - HP0191
Anglický název: Religion Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 19
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Ústavní právo, Finanční právo, Mezinárodní právo veřejné, Pracovní právo a sociální zabezpečení
Ve slož. prerekvizitě: HM0301, HV1470
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Předmětem je vnitrostátní a mezinárodněprávní úprava svobody víry a náboženství jednotlivců a náboženských společenství (církví, náboženských společností). Následuje přehled vývoje státních předpisů o církvích a konkordátního práva na území českých zemí od osvícenství do dnešní doby. Podrobně se probírají všechny právní předpisy týkající se církví nyní platné na území ČR a porovnávají se s úpravou platnou v řadě dalších zemí a s právem evropských společenství.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (30.01.2017)

Povinná:
  • Tretera, J.R., Horák Z.. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
  • Tretera, J.R., Horák, Z.. Slovník církevního práva. Grada . Praha. 2011.
Doporučená:
  • Kříž, J.. Zákon o církvích a náboženských společnostech. C.H.Beck. Praha. 2011. Komentář.
  • Kříž, J., Valeš, V.. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. C.H.Beck. Praha. 2013. Komentář.
  • Jager, P., Chocholáč, A.. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.. Wolters Kl. Praha. 2015. Komentář.
  • 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech.,
  • 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.,
Sylabus -
Poslední úprava: import (09.06.2004)

Konfesní právo se v posledních desetiletích v řadě zemí etablovalo jako samostatný obor světského práva. Jeho předmětem jsou státní a mezinárodní předpisy o ochraně náboženských vyznání konfesí a o postavení náboženských společenství (církví a náboženských společností). Rozvíjí se nejen ve světských státech koordinačního typu, ale jeho normy jsou předmětem vědeckého zájmu i ve státech odlukových.

V úvodu se probírá vztah konfesního práva k jiným oborům sekulárního práva a k právu církevnímu, které napomáhá konfesnímu právu definovat některé pojmy světskému právu neznámé. V tomto směru vyniká blízký vztah konfesního práva k právu správnímu a ústavnímu.

Součástí výuky českého konfesního práva je pojednání o zajištění individuální i kolektivní svobody vyznání v předpisech českého státu. Patří sem dřívější správní řízení o uznání církví státem i soudobé správní řízení o jejich registraci. Pozornost se věnuje právnímu postavení jednotlivých církví a náboženských společností, svazů církví, orgánů státní kultové správy a Náboženské matice.

V další části se předmět zabývá otázkou zajištění majetkových práv církví, evidence církevních právnických osob, modelů financování církevních institucí a jeho současného stavu v ČR.

V záležitostech školské správy se probírá právní postavení církevního školství všech stupňů, náboženské výchovy ve všech školách a teologického školství.

V záležitostech zajištění náboženské svobody a přítomnosti církví ve speciálních veřejných zařízeních se pojednává zvláště o právním zajištění duchovní služby v armádě, ve vězeních, v sociálních a zdravotních ústavech, jakož i o právním postavení církevních sociálních ústavů a nemocnic.

Jedna kapitola je věnována pracovněprávnímu a sociálněprávnímu postavení pracovníků církví a řeholníků. Další kapitoly pojednávají o trestněprávní ochraně svobody víry a náboženství a zpovědního tajemství, o právním zajištění svobody informací ve sdělovacích prostředcích ve věcech náboženského vyznání, o alternativní formě uzavírání manželství. V kapitole o náboženské svobodě rodičů a dětí je pojednána otázka výchovy a církevní příslušnost dětí.

V závěru se probírá české a středoevropské konkordátní právo a přehled nejvýznamnějších zahraničních konfesněprávních úprav.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
202.03.201812:00 - 14:00přednáškaZákladní pojmy konfesního práva. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
309.03.201812:00 - 14:00přednáškaPrameny českého konfesního práva. Individuální, kolektivní, organizační a kontraktační náboženská svoboda.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
416.03.201812:00 - 14:00přednáškaPrávní postavení, vnitřní organizace a registrace náboženských společenství. Evidování odvozených právnických osob. Demografický přehled.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
523.03.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a výchova. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
630.03.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a ozbrojené síly, vězeňství a posttraumatická péče.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
706.04.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství, zdravotní a sociální péče. Charity a diakonie. Pracovní právo.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
813.04.201812:00 - 14:00přednáškaAlternativní forma uzavření sňatku. Náboženská svoboda dětí. Náboženství a procesní právo. Zpovědní tajemství.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
920.04.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a péče o imigranty. Pohřebnictví a hřbitovní právo.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1027.04.201812:00 - 14:00přednáškaFinancování náboženských společenství. Stavební právo a ochrana církevních památek. doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1104.05.201812:00 - 14:00přednáškaNáboženství a kultura. Sdělovací prostředky. Přehled konfesního práva v dalších státech Evropy a Ameriky.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1211.05.201812:00 - 14:00přednáškaČeské konfesní právo od přijetí křesťanství do roku 1993.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK