PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Finanční právo I - HP0131
Anglický název: Financial Law I
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 13
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Mgr. Petra Šmirausová
JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Je korekvizitou pro: HP0013, HP0132, HP0034
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LS 2019 Finanční právo I (HP 0131).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
Předmět Finanční právo, který zahrnuje předměty Finanční právo I a II, podává základní informace o finančním právu a finanční vědě. Finanční věda, coby jedna z finančních nauk, je ekonomickou vědou pojednávající o financích a finanční činnosti veřejné moci. Na výklad o finanční vědě navazuje výklad o finančním právu, které je samostatným oborem veřejného práva regulujícím veřejné finance. V rámci předmětu Finanční právo I je nejprve pozornost zaměřena na obecnou část finančního práva (zejména otázky vymezení finančního práva, pramenů finančního práva, předmětu, subjektech a obsahu finančního práva, dozorových postupů ve finančním právu atd.). Následně jsou předmětem výkladu jednotlivé podobory finančního práva, a to zejména měnové a devizové právo, rozpočtové právo, dotační právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo a právo kapitálového trhu. Daňovému právu v širším slova smyslu je následně věnován předmět Finanční právo II.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Obecná pravidla

1.     Předmět Finanční právo I je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

2.      Za úspěšné složení zápočtu z předmětu Finanční právo I získá student 4 kredity.

3.     Zápočet z předmětu Finanční právo I je možné získat na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

4.      Pokusů na celokatederní zápočtový test v akademickém roce je pět.

Zápočet na seminářích v letním semestru

5.      Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Finanční právo I na seminářích v letním semestru určuje vedoucí semináře.

Celokatederní zápočtový test

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy ve zkouškovém období letního semestru a rovněž ve zkouškovém období zimního semestru.

7.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

8.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou témata přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích z předmětu Finanční právo I v letním semestru (tj. zejména obecná část finančního práva, měnové a devizové právo, právo finančního systému, bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu, rozpočtové právo, dotační právo). K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky, komentáře ani kalkulačku.

9.      Časový limit pro vypracování zápočtového testu je 30 minut.

10.   Zápočtový test se skládá z 12 testových otázek, nejvíce lze získat 24 bodů.

11.   Za každou otázku je možné získat 0, 1, 1,5 nebo 2 body.

12.   K úspěšnému složení zápočtového testu je nutné získat nejméně 15 bodů.

13.   U každé otázky může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi ANO/NE se označují křížkem.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Předmět Finanční právo I zahrnuje tato témata:

- základní finanční kategorie a finanční nauky,

- obecnou část finančního práva,

- měnové a devizové právo,

- právo finančního systému,

- bankovní právo,

- pojišťovací právo,

- právo kapitálového trhu,

- rozpočtové právo,

- dotační právo a

- specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí společně u předmětů Finanční právo I a II 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (12.02.2019)

Základní literatura:

1.     KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-80-7552-936-7.

2.      BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.

3.     VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7380-736-8.

4.      NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky, Praha: Všehrd, 2001. 61 s. ISBN 80-85305-45-3.

Ostatní literatura:

1.      BAXA, Josef, et al. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 800 s. ISBN 978-80-7357-564-9.

2.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

3.      KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL, Roman VYBÍRAL a kol. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-271-4.

4.      KOLEKTIV AUTORŮ: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám, Praha: Leges, 2009. 455 s. ISBN 978-80-87212-23-3.

5.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 1/2018. Praha: Karolinum, 2018. ISSN 0323-0619.

6.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Finanční právo v první dekádě 21. století. 4/2010. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1914-9, ISSN 0323-0619.

7.      KOLEKTIV AUTORŮ: Acta Universitatis Carolinae Iuridica: Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva. 3/2013. Praha: Karolinum, 2014. ISSN 0323-0619.

8.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

9.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8.

10.   NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém, Praha: Karolinum, 2000. 247 s. ISBN 80-246-0081-1.

11.   RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6.

12.   ŠTURMA, Pavel a Michal TOMÁŠEK et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva, kapitola 5 Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie, Praha: Karolinum, 2009. 481 s. ISBN: 978-80-246-1662-9.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

2.      zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

3.      zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky

4.      zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

5.      zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

6.      zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

7.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8.      zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

9.      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

10.   zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

11.   zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

12.   zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

13.   zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

14.   zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

15.   zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her

16.   zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

17.   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

18.   část 45. – 47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

19.   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

20.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

21.   zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon

22.   zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

23.   zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance

24.   zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

25.   zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

26.   zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

27.   zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

28.   zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

29.   zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

30.   zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

31.   zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Ostatní právní předpisy(vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

1.      zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

2.      zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky

3.      zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi

4.      zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

6.      zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

7.      Smlouva o fungování Evropské unie

8.      směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

9.      směrnice Rady 2008/118/ES, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

10.   směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

11.   směrnice Rady 2011/96/EU, o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

12.   směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

13.   nařízení č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie

14.   rozhodnutí Rady č. 2014/335,o systému vlastních zdrojů Evropské unie

15.   zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

16.   zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

17.   zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

18.   zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

19.   zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

20.   vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

21.   zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

22.   zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

23.   sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

24.   zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

25.   zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

26.   zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

27.   zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

28.   zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

29.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

30.   zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

31.   zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

32.   zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

33.   zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

34.   zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

35.   zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

36.   vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

37.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

38.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení Nařízení (ES) č. 2560/2001

39.   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

40.   nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

41.   sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí18.02.2019Základní finanční kategorie a finanční naukyprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí25.02.2019Obor finančního právaprof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 
Pondělí04.03.2019Postavení finančního práva v právním řádu a jeho systém a pramenyprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí11.03.2019Dozorové postupy ve finančním právuJUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 
Pondělí18.03.2019Měnové a devizové právoJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí25.03.2019Právo finančního systémudoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Pondělí01.04.2019Bankovní právodoc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Pondělí08.04.2019Pojišťovací právoprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
Pondělí15.04.2019Právo kapitálového trhuJUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
Pondělí22.04.2019Velikonoce 
Pondělí29.04.2019Rozpočtové právodoc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
Pondělí06.05.2019Dotační právoprof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Pondělí13.05.2019Specifické oblasti se vztahem k finančnímu právuJUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK