PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Finanční hospodaření samosprávných územních celků - HP0121
Anglický název: Financial Management of Territorial Self-Governing Units
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 12
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Třída: finanční právo
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Finanční hospodaření samosprávných územních celků (HP0121).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (28.09.2018)
Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků svým obsahem doplňuje a rozšiřuje problematiku vyučovanou v základním kursu finančního práva. Znalosti z uvedeného předmětu mají úzkou souvislost s problematikou rozebíranou v ústavním a správním právu. Vzhledem k reformám
ve veřejné správě je významným zdrojem informací zejména pro ty posluchače, kteří se chystají pracovat v této oblasti.
Výběrový předmět se zabývá postavením a úkoly samosprávných územních celků, jejich majetkem a hospodaření s ním, finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem apod. Zařazena je i problematika evropských souvislostí finančního hospodaření jako jsou otázky spojené s Evropskou chartou místní samosprávy či problematikou spolupráce v rámci tzv. PPP projektů. Těžištěm výuky je však problematika rozpočtových příjmů obce a kraje, a to jednak daňového charakteru i jednak nedaňového charakteru. Zabývá se problematikou územních samosprávných celků jako poplatníků či plátců daní a poplatků. Seznamuje s oblastí výdajů z rozpočtů a přibližuje specifika rozpočtového procesu na úrovni územní samosprávy. Výklad je doplněn o otázky kontroly a možností uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (28.09.2018)

Obecná pravidla

1.      Zkouška z předmětu Finanční hospodaření samosprávných územních celků je samostatnou formou kontroly studia v zimním semestru.

2.      Za úspěšné složení zkoušky z předmětu Finanční hospodaření samosprávných územních celků získá student 3 kredity.

3.      Zkouška z předmětu Finanční hospodaření samosprávných územních celků je ústní. Při hodnocení se zohledňuje i docházka na přednášky a aktivita na přednáškách.

 

Ústní zkouška

4.      Ústní zkouška se koná ve zkouškovém období zimního semestru.

5.      Předmětem zkoušky jsou témata přednášená na přednáškách v zimním semestru.

6.      Ke zkoušce není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

7.      K docházce a aktivitě na přednáškách se přihlíží při hodnocení výsledku zkoušky.

 

Hodnocení zkoušky

8.      Hodnocení zkoušky: Výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (28.09.2018)

Předmět Finanční hospodaření samosprávných územních celků zahrnuje tato témata:

- Územní samosprávné celky - jejich vznik, postavení a úkoly

- Regiony a jejich postavení -  včt. principů jejich financování

- Majetek obcí a krajů a hospodaření s ním

- Financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí

- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v územní samosprávě

- Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem

- Postavení a finančních hospodaření organizačních složek obcí a krajů

- Rozpočtové příjmy obce a kraje daňového a nedaňového charakteru

- Půjčky, obligace a jiné návratné příjmy územních samosprávných celků

- Místní poplatky - pojem, funkce, členění

- Správní poplatky

- Příjmy municipalit s účelovým určením

- Daň z nemovitých věcí

- Dotace, veřejná podpora a investiční pobídky

- Podíly obcí na státních daních a jejich význam pro místní rozpočty

- Rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení

- Výdaje z rozpočtu obce a kraje

- Zadlužování municipalit a cesty řešení problému

- Korupce v územní samosprávě a možnosti řešení problému

- Rozpočtový proces  -  obsah, sestavování, schvalování rozpočtu

- Hospodaření podle  rozpočtu - kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (28.09.2018)

Tematické okruhy ke zkoušce

·         Územní samosprávné celky - jejich vznik, postavení a úkoly

·         Regiony a jejich postavení specifika a  principy jejich financování

·         Majetek obcí a krajů a hospodaření s ním

·         Financování místní samosprávy z pohledu evropských souvislostí

·         Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí či krajem

·         Postavení a finančních hospodaření organizačních složek obcí a krajů

·         Rozpočtové příjmy obce a kraje daňového charakteru

·         Rozpočtové příjmy obce a kraje nedaňového charakteru

·         Návratné příjmy územních samosprávných celků

·         Komunální dluhopisy

·         Místní poplatky – pojem, funkce, členění

·         Správní poplatky

·         Příjmy municipalit s účelovým určením

·         Daň z nemovitých věcí

·         Dotace a podíly obcí na státních daních  - jejich význam pro místní rozpočty

·         Rozpočtové určení daní a možnosti jeho řešení

·         Výdaje z rozpočtu obce a kraje

·         Zadlužování municipalit a cesty řešení problému - rozpočtová odpovědnost

·         Rozpočtový proces  -  obsah, sestavování, schvalování rozpočtu

·         Rozpočtový proces  - hospodaření podle  rozpočtu a uzavření rozpočtového roku

·         Kontrola a možnosti uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně

·         Rozpočtová odpovědnost z pohledu municipalit

 

 

Podíl garanta na výuce činí 78 %.

 

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (28.09.2018)

Základní literatura:

1.      MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Praha: PF UK, 2008. 978-80-87146-08-8.

2.      KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2018. ISBN 978-80-7552-935-0.

3.      MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8.

4.      BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5.

Ostatní literatura:

5.      články k uvedené problematice v odborném tisku, zejména v časopisech či na internetu: Moderní obec (2014 – 2018), Obce a finance (2014 – 2018), Veřejná správa (2014 – 2018).

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

6.      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

7.      zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některý věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

8.      zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

9.      zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

10.   zákon č.  23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky):

11.   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (vybrané části)

12.   zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

13.   zákon č. 181/1999 Sb., o přijetí Evropské charty místní samosprávy, ve znění pozdějších předpisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK