PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Církevní právo - HP0031
Anglický název: Church Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz
Staré označení: 3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (07.12.2014)

Předmět je historickým úvodem do platného práva všech církví a náboženských společností v ČR a do současného konfesního práva českého státu. Soustřeďuje se především na ústavní právo církví (náboženských společností) působících v ČR, jejich legislativní činnost, strukturu církví a spolčovací právo uvnitř církví.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (12.09.2017)

Povinná:
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Církevní právo. Leges, Praha. 2016. s. 23-211, 371-379..
  • TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Grada, Praha. 2011.
Doporučená:
  • Boháč, Zdeněk. Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. 1999.
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj,. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
Sylabus -
Poslední úprava: TESTERZ (08.12.2004)

Jde o první a nejobecnější z oborů práv pojednávajících o právních institutech vztahujících se k realizaci svobody náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, které se vyučují na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je zařazen jako výběrový předmět již do prvního ročníku, studentům je však ponechána možnost přihlásit si ho jako výběrový předmět i v některém z vyšších ročníků. Předmět církevní právo plní historicko-propedeutickou funkci. Proto se studentům doporučuje, aby církevní právo jako obecněji pojatý obor absolvovali dříve než navazující obory podrobněji specializované, vyučované od druhého ročníku, není to však podmínkou.

První část předmětu obsahuje právněhistorický úvod do náboženských práv: do kanonického práva katolického a pravoslavného, do církevního práva evangelického, do práva ostatních církví a náboženských společností, do státního konfesního i konkordátního práva a do církevního práva smluvního v českých zemích a jiných zemích střední Evropy. Seznamuje posluchače se strukturou všech církví a náboženských společností v českých zemích v jejich dějinném vývoji a s postavením církevních právnických osob církvemi a náboženskými společnostmi vytvářených. Informuje o dějinách vědy práva kanonického, církevního a konfesního v českých zemích od středověku po současnost.

Druhou část předmětu tvoří výklad obecných předpisů kanonického práva katolické církve latinské, jak jsou zachyceny v první knize Kodexu kanonického práva z roku 1983. Seznámení studentů s uvedenými právními instituty v jejich historickém vývoji navazuje na tradiční výuku církevního práva podávanou na právnických fakultách v dobách před nástupem totalitního režimu, která již tehdy studenty uváděla do znalostí druhého největšího historického právního systému vedle práva římského a učila je základům evropského právního myšlení.

Třetí část uvedeného oboru se zabývá ústavním právem církví a náboženských společností v jeho historickém vývoji, a to jak z pohledu jedince (člena církve), tak instituce. Tradiční oddíl zde tvoří osobní právo, zdůrazněné především ve starších kanonických předpisech. Probírají se předpisy práva jednotlivých církví a náboženských společností, na jejichž základě se stávají členové těchto církví příslušníky duchovního stavu (ordinační právo), včetně právní úpravy formace (výchovy) budoucích duchovních. V případě katolické církve latinské, katolických církví východních a církve pravoslavné se také podrobně probírají instituce řeholního práva včetně právní úpravy formace řeholníků a řeholnic a jejich právního postavení a včetně předpisů upravujících řízení řeholních řádů a kongregací.

Ve čtvrté části předmětu se vykládá právní regulace kazatelské, učitelské a jiné zvěstovatelské činnosti v církvích a náboženských společnostech a právní předpisy upravující udělování jednotlivých svátostí nebo svátostin a vedení jiných náboženských obřadů.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
109.10.201712:00 - 14:00přednáškaCírkevní a konfesní právo a jejich prameny. Církevní právo katolické a jeho členění. Právo pravoslavných církví. Právo reformačních církví.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
216.10.201712:00 - 14:00přednáškaObecné normy katolického církevního práva: církevní zákony a generální dekrety, prováděcí předpisy, stanovy (statuty) a řády, právní obyčeje.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
323.10.201712:00 - 14:00přednáškaSprávní akty: dekret, příkaz, reskript. Privilegium, dispenz, fakulta. Kanonická umírněnost a epikie.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
430.10.201712:00 - 14:00přednáškaFyzické osoby a členství v katolické církvi.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
506.11.201712:00 - 14:00přednáškaPrávnické osoby v katolické církvi. Právní jednání. Preskripce a čas.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
613.11.201712:00 - 14:00přednáškaMoc svěcení a řízení v katolické církvi. Pojem ordinář. Církevní úřad, jeho nabývání a uprázdnění.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
720.11.201712:00 - 14:00přednáškaStruktura katolické církve. Práva a povinnosti členů.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
827.11.201712:00 - 14:00přednáškaStruktura českobratrské církve evangelické, církve československé husitské, církve pravoslavné, církví kongregacionalistických. Práva a povinnosti členů.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
904.12.201712:00 - 14:00přednáškaŘeholní právo.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1011.12.201712:00 - 14:00přednáškaPrávní úprava předávání nauky v katolické církvi; magisteriální právo.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1118.12.201712:00 - 14:00přednáškaPřehled dějin vědy práva církevního a konfesního v českých zemích.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK