PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
International Commercial Arbitration Moot - HP0027
Anglický název: International Commercial Arbitration Moot
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Mgr. Ondřej Čech
JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)
Každoročně probíhají ve světě mezinárodní soutěže - simulovaná řízení v mezinárodní obchodní arbitráži. Cílem tohoto předmětu je příprava studentů na reprezentaci Právnické fakulty UK zejména na mezinárodní soutěži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot , která se koná vždy v týdnu před Velikonocemi ve Vídni na Universität Wien, Juristische Fakultät v Rakousku, jakož i příprava na international commercial moot v oblasti řešení investičních sporů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Připuštění k postupové zkoušce z předmětu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)


Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je věnován dvěma aspektům: procesnímu, který vychází z principů mezinárodního obchodního rozhodčího řízení, zejména řízení před známými mezinárodními rozhodčími soudy, a dále hmotněprávnímu, který je zaměřen na rozbor, interpretaci a aplikaci Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Cílem kursu je tedy aktivní příprava na mezinárodní soutěže moot court competitions, a to v anglickém jazyce. Studenti se jednak zaměří na písemné vyhotovení memoranda žalobce a žalovaného, jednak budou v rámci přípravy na ústní vystoupení prezentovat své příspěvky, související s konkrétním projednávaným případem. Součástí kursu bude i příprava na tzv. premoots, tedy setkání studentů před vlastní soutěží, která jsou organizována po celém světě, účast bude záviset na možnostech financování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (14.09.2018)

 

 

Povinná:

1.   Schlechtriem, P. English Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Oxford. 1998.

2.    Schwenzer, I. Commentary on the UN Convention on the international sale of goods (CISG). 3rd ed. Oxford: Oxford Univesity Press, 2010.

3.    Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., Hunter, M. Redfern and Hunter on International Arbitration. 5th ed. (Student version) Oxford: Oxford University Press. 2009.

4.    Moses, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2nd Edition. Cambridge University Press. 2012.

 

Doporučená:

5.   Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2009

6.   Merrills, J. International Dispute Settlement.

7.   Honnold, J. Uniform Law for International Sales, Kluwer.

8.   Huber, P., Mullis, A. The CISG. A new textbook for students and practitioners, Sellier, European Law Publishers. 2007.

9.    Kröll, S., L. A. Mistelis a M. del Pilar Perales Viscacillas. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). München. C.H. Beck, c2011.

10.  Poudret, J.F., Besson, S. Comparative Law of International Arbitration, 306, No 262.

11.  Lew, Julian D. M., Mistelis, Loukas A., Kröll, Stefan M. Comparative International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer. 2003

12.  http://www.cisg.law.pace.edu a další odkazy.

13.  Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

14.  Čepelka, Č., Šturma, P.. Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck. 2008.

Další literatura bude doporučena v rámci kursu.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK