PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemická laboratorní technika - GF369
Anglický název: Chemical Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/56, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 224 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Neslučitelnost : GF130
Prerekvizity : GF124, GF285
Záměnnost : GF130
Je korekvizitou pro: GF035
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (01.09.2023)
Předmět Chemická laboratorní technika seznamuje studenty se základními i pokročilejšími metodami využívanými v chemických laboratořích. Studenti se v rámci předmětu seznámí s funkcí a využitím základního vybavení chemické laboratoře a dále s moderními postupy v syntéze především organických látek, metodami separace látek, jejich purifikací a charakterizací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (01.09.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu  

•účast na úvodním semináři před zahájením praktické výuky

•úspěšné absolvování testu z obsahu úvodního semináře na prvním praktickém cvičení

•aktivní účast na všech praktických cvičeních

•odevzdání všech získaných produktů dle zadání

•odevzdání ručně vypracovaných protokolů z jednotlivých praktických cvičení vyučujícímu (musí jím být schváleny)

•zisk minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu

•případně další podmínky dle pokynů vyučujícího na prvním praktickém cvičení

V případě, že nebude z epidemiologických důvodů možné psát zápočtový test prezenčně, bude se test psát v aplikaci Moodle (požadován bude opět zisk min. 60 % bodů), případně jinou distanční formou; pokud nastane tato situace, detaily provedení a psaní zápočtového testu budou včas oznámen. V případě nemožnosti prezenční výuky z důvodu epidemiologické situace budou studentům zadávány úkoly (samostudium, výpočty apod.) vztahující se k plánovaným cvičením, také mohou být vyzváni k napsání testu z probírané problematiky v aplikaci Moodle či k vypracování seminární práce na dané téma – vypracování daného úkolu je v tu chvíli podmínkou k zisku zápočtu. Pokud to situace umožní, budou po uvolnění podmínek praktická cvičení docvičena.

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (01.09.2023)

Povinná:

 • Hrabálek, Alexandr a kol.. Chemická laboratorní technika pro farmaceuty. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016, 132 s. ISBN 978-80-246-3515-6.

Doporučená:

 • Vinšová, Jarmila. Laboratory manual for organic chemistry. Praha: Karolinum, 1995, 120 s. ISBN .
 • Palát, Karel, Macháček, Miloš. Laboratory manual for general and inorganic chemistry : určeno pro posl. farmaceut. fakulty Univ. Karlovy. Praha: Karolinum, 1993, 109 s. ISBN 80-7066-751-6.
 • Klimešová, Věra, Kubicová, Lenka, Palát, Karel, Sova, Jaroslav. Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 181 s. ISBN 978-80-246-3935-2.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (01.09.2023)

Náplň praktických cvičení a požadované teoretické znalosti

 • Bezpečnost práce v chemické laboratoři;
 • První pomoc v chemické laboratoři;
 • Představení laboratoře – funkce, prostory;
 • Laboratorní sklo – funkce, použití;
 • Zahřívání; zdroje tepla, lázně;
 • Míchání reakčních směsí;
 • Chlazení; typy chladících aparatur, složení chladících směsí;
 • Čištění pevných látek - krystalizace (ochlazením za horka nasyceného roztoku, změnou rozpustnosti, vysolování); užití aktivního uhlí;
 • Čištění kapalin – destilace – prostá, frakční, s vodní párou, azeotropní, se vzdušným chladičem, vakuová, frakční;
 • Izolace pevných látek - odpařování (rotační vakuová odparka), srážení, filtrace (prostá filtrace, filtrace na skládaném filtru, použití Büchnerovy nálevky, Wilstätterovy jehly); sublimace;
 • Extrakce – vytřepávání, mnohonásobná extrakce, macerace, digesce, perkolace, perforace;
 • Sušení - kapalin, pevných látek, lyofilizace;
 • Příprava plynů – vyvíjení, sušení plynů, práce s plyny;
 • Charakterizace pevných látek - teplota tání; spektrální metody; index lomu; optická aktivita - specifická otáčivost;
 • Princip a význam tenkovrstvé chromatografie v organické syntéze, metodika provedení. 
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (01.09.2023)

Předmět Chemická laboratorní technika lze zapsat až po absolvování předmětu Obecná a anorganická chemie a předmětu Organická chemie I.

Požadované vybavení studenta na praktická cvičení nad rámec běžného vybavení 

 • bílý bavlněný plášť
 • ochranné brýle
 • přezuvky
 • zápalky či zapalovač
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK