PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální základy lékových forem - GF308
Anglický název: Physical Principles of Dosage Forms
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF344
Prerekvizity : GF199
Je korekvizitou pro: GF344
Anotace -
Předmět Fyzikální základy lékových forem je vyučován ve třetím úseku studia a volně navazuje na biofyziku a fyzikální chemii. Předmět si klade za úkol poskytnout ucelené informace o základních fyzikálních principech uplatňovaných při formulaci, stabilizaci a funkci lékových forem. Jedná se především o popis vlastností tuhé fáze (léčivé a pomocné látky), kapalné fáze a disperzí (molekulárních, koloidních a makrodisperzí) a dějů na fázovém rozhraní, které souvisejí s fyzikální i chemickou stabilitou farmaceutických přípravků. V rámci předmětu fyzikální základy lékových forem budou studenti seznámeni také se základy polymerní chemie nezbytnými pro pochopení struktury, vlastností a funkce polymerních látek ve farmaceutických formulacích a moderních lékových systémech. Budou objasněny také základní principy farmaceutických nanotechnologií. S ohledem na to, že fyzikální vlastnosti vstupních surovin a fyzikální děje na mezifázovém rozhraní významně ovlivňují výslednou kvalitu farmaceutických formulací, je porozumění těmto principům nezbytné pro další studium farmaceutické technologie a lékových forem. Z tohoto pohledu lze fyzikální základy lékových forem chápat jako interdisciplinární předmět se spojovací funkcí mezi fundamentálními předměty vyučovanými v prvním úseku studia a vysoce specializovanou farmaceutickou technologii. Témata: Vlastnosti roztoků, Pevná fáze, Povrchové vlastnosti pevné fáze, Rozpustnost a rozpouštění, Difuze, Jevy na rozhraní fází ve farmaceutických soustavách, farmaceutické surfaktanty, farmaceutické polymery, polymerní soustavy, reologie, disperzní soustavy a jejich stabilita a základy farmaceutické nanotechnologie
Poslední úprava: Holas Ondřej, PharmDr., Ph.D. (22.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Písemný test, 20/30 bodů.

Poslední úprava: Holas Ondřej, PharmDr., Ph.D. (22.09.2022)
Literatura

Doporučená:

 • Sinko, Patrick J. (ed.). Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences : physical chemical and biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences. Philadelphia (USA): Lippicott Williams & Wilkins, 2011, 659 s. ISBN 978-1-60913-402-0.
 • Attwood, David Florence, Alexander T.. Physical pharmacy :. London: Pharmaceutical Press, 2008, 182 s. ISBN 978-0-85369-725-1.

Poslední úprava: Holas Ondřej, PharmDr., Ph.D. (22.09.2022)
Sylabus

Difúze

 • Fickovy zákony,
 • Permeace hmoty přes polymerní membránu
 • Difúzní principy v biologických systémech
 • Dilalýza, liberace léčiv

Rozpustnost plynů, kapalin a pevných látek

 • Rozpouštění; faktory ovlivňující rychlost rozpouštění
 • Ionizace léčiv v roztocích
 • Rozpouštědla pro roztoky a aerosoly

Roztoky a jejich vlastnosti

 • vlastnosti roztoků
 • koligativní vlastnosti roztoků
 • vyjádření koncentrace
 • tonicita roztoků

Vlastnosti pevné fáze

 • Krystalografie
 • Polymorfie
 • Hydráty krystalů
 • Povrchové vkastnosti pevné fáze
 • Smáčivost pevných částic
 • Interakce částic

Vlastnosti povrchů a mezipovrchů,

 • Rozhraní kapalina/kapalina, mezipovrchové napětí, faktory ovlivňující mezipovrchové napětí
 • Rozhranní kapalina/plyn, povrchové napětí, faktory ovlivňující povrchové napětí

Povrchová aktivita látek, surfaktanty

 • Strukturní typy surfaktantů
 • Redukce povrchového a mezipovrchového napětí
 • HLB systém
 • Solubilizace
 • Formulace micel, typy micel, farmaceutické aplikace micel

Disperzní systémy

 • Typy koloidních systémů
 • Stabilita koloidních systémů

Pufrované a isotonické roztoky Farmaceutické polymery

 • Polymerní systémy
 • Struktura, rozpustnost, biodegradabilita polymerů
 • Polymerní gely
 • Aplikace polymerů pro lékové formy
 • Inteligentní/stimuliresponzivní polymery

Základní principy nanotechnologie ve farmacii

Poslední úprava: Holas Ondřej, PharmDr., Ph.D. (22.09.2022)
Studijní opory

Přednášky na webu faf.cuni.cz

Kurz Moodle: Fyzikální základy lékových forem.

Poslední úprava: Holas Ondřej, PharmDr., Ph.D. (22.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK