PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza exogenních látek v biologickém materiálu - GB071
Anglický název: Analysis of Exogenic Substances in Biological Material
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB, prez.3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Prerekvizity : GB285, GB286
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)
Předmět Analýza exogenních látek v biologickém materiálu (ABM) poskytuje studentům jednak informace o možnostech a způsobech zpracování biologických vzorků před vlastní instrumentální analýzou, jednak o analytických metodách používaných k analýze cizorodých látek (exogenních látek, xenobiotik) v biologickém materiálu. Část výuky probíhá na vybraných pracovištích FN HK.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)

Podmínky zápočtu

 1. Absolvování všech praktických cvičení a seminářů (včetně seminářů ve FN).
 2. Vypracování protokolů ze všech praktických úloh

 Zkouška

 

Literatura
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)

Doporučená:

 • Parkinson Andrew . Biotransformation of xenobiotics. : Casarett and Doull's Toxicology , 1996, s. ISBN .
 • Nassar, Ala F. (ed.). Biotransformation and metabolite elucidation of xenobiotics. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2010, s. ISBN 978-0-470-50478-9.
 • Chamberlain Joseph . The Analysis of Drugs in Biological Fluids (2nd Edition). : CRC Press, Inc., 1995, s. ISBN 9780849324925.

Sylabus -
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)
 • Úvod do problematiky, historie vzniku oboru, druhy a vlastnosti biologického materiálu (biomatrice) způsoby jeho odběru a zpracování
 • Metody přípravy analytického vzorku z biomatrice : enzymová úprava vzorku ß-glukuronidazou / arylsulfatázou, fyzikální a chemická deproteinace, fitrace, úpravy pH, derivatizace, význam vnitřního standardu, různé druhy extrakce, liquid-liquid extrakce (LLE), solid-phase extrakce (SPE), solid-phase mikroextrakce (SPME), superkritická fluidní extrakce (SFE), molecularly imprinted polymers (MIPs).
 • Využití derivatizace, typy derivatizace, derivatizační reakce, derivatizační činidla
 • Příprava analytického vzorku v klinické toxikologii, speciální isolační postupy
 • Bioanalýza ilegálních návykových látek, specifika přípravy analytického vzorku
 • Přehled instrumentálních analytických metod používaných analýze exogenní látek v biologickém materiálu: metody saturační analýzy, HPLC, GC, CZE, význam tandemových metod v identifikaci struktur metabolitů.
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze exogenní látek v biologickém materiálu
 • Techniky centrifugace a ultracentrifugace
 • Příprava vzorku pro analýzy zahrnující hmotnostní detekci.
 • Chirální látky, názvosloví, typy, metody jejich analýzy v biologickém materiálu
 • Zpracování tkání a jejich konzervování, tkáňové banky, etické problémy
 • Validace analytických metod, přístrojů a softwarů z pohledu ABM
 • Akreditace pracovišť, činnost v režimu GLP, související pojmy.
Metody výuky -
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)

Přednášky, semináře, praktické demonstrace, obrázky a videa, návštěva laboratoří ve fakultní nemocnici a Ústavu experimentální biofarmacie v Hradci Králové.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D. (09.10.2023)

Okruhy ke zkoušce:

 1. Vznik, vývoj a perspektivy oboru analýza exogenních látek v biologickém materiálu, jeho současné trendy a oblasti uplatnění.

 2. Osud xenobiotik v organismu z pohledu bioanalytika (místa vstupu do organismu, absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece, bioanalytické aspekty ADME studií). Metabolity I a II fáze, dekonjugační reakce

 3. Hlavní druhy biologického materiálu, vlastnosti a složení, způsob odběru, výskyt xenobiotik a jejich metabolitů první a druhé fáze biotransformace v jednotlivých druzích biologického materiálu.

 4. Význam derivatizačních reakcí v bioanalýze xenobiotik. Derivatizace orientované na zvýšení selektivity detekce a extrahovatelnosti (příklady).

 5. Hlavní druhy biologického materiálu, vlastnosti a složení, způsob odběru

 6. Způsoby úpravy biologického vzorku před instrumentální analýzou - přehled, výhody/nevýhody jednotlivých metod

 7. Liquid-liquid extrakce (LLE), princip, faktory ovlivňující návratnost (recovery), vliv lipofility, acidobazických vlastností analytů a pH prostředí na extrahovatelnost (Henderson-Hasselbalchovy rovnice, rozdělovací koeficient).

 8. Solid-phase extraction (SPE) - principy, sorbenty, instrumentace, principy záchytu a desorpce analytů

 9. Mikroextrakce, princip, uplatnění, výhod a nevýhod, trendy dalšího vývoje.

 10. Automatizace extrakčního postupu, přímý nástřik,

 11. Ultracetrifugace biologických vzorků

 12. Odběr a konzervace tkáňových vzorků, kryoprotektiva, příklady použití, podmínky odběru experimentálního materiálu od živých a zemřelých dárců.

 13. Instrumentální analytické techniky používané v bioanalýze xenobiotik – přehled, základní principy

 14. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Popis instrumentace, blokové schéma kapalinového chromatografu, popis jednotlivých částí.

 15. Základní separační principy uplatňující se v bioanalýze. Druhy stacionárních a mobilních fází používaných v HPLC, chemické složení a separační vlastnosti sorbentů, hlavní druhy interakcí stacionární fáze – analyt – mobilní fáze

 16. Chirální separace: význam a příklady použití v bioanalytické praxi.

 17. Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalýze

 18. Hmotnostní spektrometrie – typy hmotnostních analyzátorů a techniky ionizace

 19. Metody  kvantifikace v bioanalýze (metody vnějšího standardu (ESM), vnitřního standardu (ISM), vysvětlení významu vnitřního standardu, způsob jeho výběru. Kalkulace v ESM a ISM. Obecná metodologie stanovení, kalibrační vzorky, analyzované vzorky, Quality-Control (QC) vzorky, důvody zamítnutí analytické sekvence)

 20. Validace bioanalytické metody, definice, obecná strategie, přehled validovaných položek.

 21. Problematika forensních analýz, používané analytické techniky.

 22. Bioekvivalenční studie

 23. Metody saturační analýzy, radioimunoanalytické metody, enzymoimunoanalytické metody, principy, použití.

 24. Terapeutické monitorování léčiv (TDM), význam, používané analytické techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK