PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie - GB285
Anglický název: Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/70, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF300
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 LDZ prezenční
Prerekvizity : GB284
Záměnnost : GB092
Je korekvizitou pro: GB286
Je prerekvizitou pro: GB286, GB071
Je záměnnost pro: GB092
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické analýzy anorganických a organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických metod analýzy a ve zvýraznění problémového přístupu. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Povinná:

 • Karlíček, Rolf, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2007, 281 s. ISBN 978-80-246-1453-3.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Karolinum, 2001, 97 s. ISBN 80-246-0221-0.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Univerzita Karlova, 1996, 153 s. ISBN 80-7184-259-1.
 • Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr, Karlíček, Rolf. Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. Praha: Karolinum, 2004, 134 s. ISBN 80-246-0915-0.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Typy analytických reakcí

 • Základní typy analytických reakcí. Selektivita a citlivost analytických reakcí. Analytické protolytické reakce. Tlumivé soustavy v analytické chemii. Kyseliny a zásady v nevodných rozpouštědlech.
 • Analytické komplexotvorné reakce a jejich rovnováha. Využití komplexotvorných reakcí v analytické chemii. Maskování. Organická komplexotvorná činidla.
 • Analytické oxidačně-redukční reakce, jejich rovnováha kinetika. Katalytické a indukované reakce.
 • Analytické srážecí reakce a jejich rovnováha. Extrakční rovnováhy.

Kvalitativní anorganická analýza

 • Důkaz a stanovení vybraných kationtů a aniontů. Barevné, srážecí a oxidoredukční důkazové reakce, skupinová, selektivní a specifická činidla.
 • Vyhodnocení kvalitativní analýzy jednoduché anorganické sloučeniny.

Analýza organických látek

 • Metody organické analýzy. Elementární analýza: důkaz C, H, N, S, O halogenů v organických sloučeninách. Stanovení C, H, N, S, O, halogenů.
 • Funkční analýza: důkaz alkoholů, fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin a esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, uhlovodíků, nitro- a nitroso-sloučenin.
 • Identifikace a stanovení uhlovodíků, alkoholů a fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin, esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, nitro- a nitroso-sloučenin. Analýza organických solí.
 • Třídy rozpustnosti organických sloučenin. Analytické využití vztahu mezi strukturou a rozpustností.

Přímé metody kvantitativní analýzy

 • Obecné postupy kvantitativní analýzy. Příprava vzorku k analýze. Zpracování a vyhodnocení výsledků kvantitativní analýzy.
 • Odměrná stanovení přímá, nepřímá, zpětná. Koncentrace odměrných roztoků a jejich standardizace.
 • Metody odměrné analýzy. Acidimetrie a alkalimetrie, acidobazické indikátory, titrace v nevodných rozpouštědlech. Chelátometrie, chelátometrické indikátory. Manganometrie. Jodometrie. Bromátometrie. Dichromátometrie. Argentometrie. Merkurimetrie.
 • Základy a typy vážkových stanovení.
Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

E-learning moodle; https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK