PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmacokinetics - GAF358
Anglický název: Pharmacokinetics
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:14/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GAF339, GAF340
Anotace -
Chápání farmakokinetických mechanismů a jimi podmíněných lékových interakcí je nezbytné pro volbu účinné a zároveň bezpečné farmakoterapie. Znalosti farmakokinetiky a lékových interakcí jsou využívány v celé šíři farmaceutických odvětví, především v klinické farmacii, nemocničním i veřejném lékárenství a promítají se i do výzkumu a vývoje léčiv. V rámci předmětu Farmakokinetika posluchači získají přehled (i) o molekulární podstatě farmakokinetických principů, příčinách farmakokinetických interakcí a klinické aplikaci těchto poznatků, (ii) o aktuálních metodách používaných k hodnocení farmakokinetických interakcí a doporučovaných významnými agenturami v oblasti schvalování léčiv a (iii) budou mít možnost si tyto metody sami vyzkoušet v rámci praktické laboratorní výuky.
Poslední úprava: Červený Lukáš, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Studenti se musí aktivně účastnit všech laboratorních cvičení a úspěšně zakončit předmět zkouškou (ve formě psaného testu).

 

Poslední úprava: Červený Lukáš, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Literatura -

Povinná:

  • Studijní materiály poskytnuté vyučujícími [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Study-materials/KFLT/
  • Rang, H. P.; Ritter J. M.; Flower R. J.; Henderson G.. Rang & Dale`s Pharmacology. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier, 2016, 760 s. ISBN 978-0-7020-5362-4.
  • Brunton, L. L.; Knollmann, B. C.; Hilal-Dandan, R. (eds.). Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. null: Mc Graw Hill, 2018, 1419 s. ISBN 978-1-25-958473-2.

Poslední úprava: Červený Lukáš, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus -

Témata přednášek

1. definice základních farmakokinetických parametrů, lineární/nelineární farmakokinetiky, dávkování léčiv, modelové výpočty

2. Farmakokinetické lékové interakce, role biotransformačních enzymů ve farmakokinetických lékových interakcích, příklady klinicky významných lékových interakcí na biotransformačních enzymech

3. role lékových transportérů ve farmakokinetických lékových interakcích, příklady klinicky významných lékových interakcí na lékových transportérech

4. preklinické experimentální metody (in vitro, in vivo, in silico modely) pro kvantifikaci role biotransformačních enzymů ve farmakokinetice léčiv a sledování lékových interakcí na těchto enzymech, jejich výhody/nevýhody, extrapolace výsledků na člověka a možnosti klinického testování

5. preklinické experimentální metody (in vitro, in vivo, in silico modely) hodnocení absorpce, distribuce a exkrece a zapojení lékových transportérů v těchto dějích, výhody/nevýhody, extrapolace výsledků na člověka a možnosti klinického testování

6. faktory ovlivňující farmakokinetiku léčiv se zaměřením na specifické skupiny pacientů (např. u dětí, ve stáří, v průběhu těhotenství)

7. genové polymorfizmy a jejich vliv na farmakokinetiku léčiv, konkrétní příklady genových mutací s klinicky prokázaným dopadem na osud léčiva v těle, shrnutí probraných témat

 

Témata praktických cvičení

1. sledování ovlivnění funkční aktivity vybraných biotransformačních enzymů, testování lékových interakcí na těchto enzymech (inhibice)

2. testování absorpce léčiv, porovnání transmembránového transportu hydrofilního a lipofilního léčiva (Caco-2) a sledování interakcí léčiv s lékovými transportéry (MDCKII buňky)

3. sledování lékově navozené indukce mRNA vybraných izoenzymů cytochromu P450 a lékových transportérů u střevní a jaterní buněčné linie

 

Poslední úprava: Červený Lukáš, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Metody výuky -

přednášky a praktická laboratorní cvičení

Poslední úprava: Červený Lukáš, doc. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK