PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Pharmacy I - GAF345
Anglický název: Clinical Pharmacy I
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:70/36, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Pharmacy (ENG)
4.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Prerekvizity : GAF340
Záměnnost : GAF311
Je korekvizitou pro: GAF348
Anotace -
Předmět se zaměřuje na základní znalosti z klinické farmacie, podstatné pro další prohlubování poznatků v předmětech Klinická farmacie II. a Farmaceutická péče II. Klinická farmacie II. je volitelný předmět vyučovaný v rámci pregraduální specializace v oboru Klinická farmacie a předmět Farmaceutická péče II. trénuje a prohlubuje základy lékárenské/farmaceutické péče. Náplň předmětu Klinická farmacie I. je zaměřena na jednotlivé nosologické jednotky- etiopatogenezi a epidemiologii výskytu onemocnění, rizikové faktory (včetně lékových), komplikace neléčeného onemocnění, klinickou manifestaci (symptomy, základní diagnostiku), cíle a strategie léčby, volbu léčebných strategií za různých klinických situací (nefarmakologická opatření, farmakoterapeutické postupy), základní indikační schémata, znalost skupinových vlastností léčiv, znalost hlavních indikací a kontraindikací a mechanismů žádoucích a nežádoucích účinků léčiv. Předmět trénuje schopnost studenta posoudit vhodnost indikace léčiva u základních nosologických jednotek a schopnost zhodnotit racionalitu farmakoterapie z pohledu hlavních indikací a kontraindikací léčiv u pacientů s vybranými komorbiditami a klinickými charakteristikami. Na předmět Klinická farmacie I. navazuje v rámci pregraduální specializace předmět Klinická farmacie II., který dále prohlubuje poznatky racionální a individualizované farmakoterapie, jak u vybraných populačních skupin rizikových nemocných, tak v individualizované léčbě u konkrétních pacientů s různým spektrem komorbidit a užívaných léků, a to s důrazem na využití poznatků KFI. a KFII. v klinické praxi. Vyučující interaktivních přednášek a seminářů v AJ: Prof. Dr. J. Vlček, CSc. (vlcek@faf.cuni.cz), Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK, nový kampus, e-mail: vlcek@faf.cuni.cz; telefon: 00420 739 488 202 Přednášky a semináře probíhají dle aktuálního harmonogramu předmětu Klinická farmacie I.-ANGL zaslaného vyučujícím studentům emailem. Studijní materiály studentům zasílá též vyučující. Aktualizace pokynů, materiálů nebo změny vyučovacích hodin jsou studentům zasílány s předstihem před přednáškami a semináři.
Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (28.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet (podmínky)

- 80 % přítomnost na interaktivních přednáškách a seminářích (pokud student není přítomen, musí vypracovat na téma semináře kazuistiku a omluvit se prof. Vlčkovi předem)

- úspěšně absolvovaný zápočtový test (70 %)

a/ Obsah zápočtového testu:

cíle léčby, rizikové faktory onemocnění, rizikové faktory komplikací, základní diagnostická metoda + strategie léčby onemocnění tak, jak je probírána na seminářích

Nosologické jednotky:

Základní principy racionální farmakoterapie + arteriální hypertenze

Dyslipidémie, ateroskleróza

Ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční onemocnění

Diabetes mellitus + tyreopatie

Management bolesti

Respirační a močová onemocnění

Onemocnění GIT (peptický vřed, GERD, průjem, zácpa)

Racionální farmakoterapie infekčních onemocnění

Astma bronchiale, CHOPN

Anémie, depresivní onemocnění

Diabetes mellitus

b/ Diskuse nad připraveným vlastním případem pacienta (zpravidla příbuzný nebo blízká osoba), mechanismy účinků a nežádoucích účinků léků a jejich indikace a kontraindikace, jaký je cíl, pokud je dosažitelný, zda byl dosažen, podrobný rozbor případu pacienta …. Tento případ připravený studentem bude diskutován i při ústní zkoušce

 

Ústní zkouška

Podmínky přistoupení k ústní zkoušce:

1/ zápočet z Klinické farmacie I.

2/ připravené řešení kazuistiky, odeslané do dohodě termínu s vyučujícím předem na email: vlcek@faf.cuni.cz (předmět: kazuistika_Klinická farmacie I._jméno studenta)

3/ záznam ze SIS s informací, že student úspěšně absolvoval zkoušku z Farmakologie (u ERASMUS studentů, kteří tuto zkoušku v rámci zahraničního studia neabsolvovali, je součáští ústní zkoušky krátká zkouška (15 min.) ze základů farmakologie)

Otázky ústní zkoušky

1/ Sekce č. 1:

Znalosti o vybrané nozologické jednotce, odpověď je požadována v tomto pořadí:

Krátká charakteristika onemocnění (cca. 10 vět)

Etiopatogeneze

Příčiny a rizikové faktory onemocnění

Komplikace neléčené nebo špatně léčené nemoci

Epidemiologie a rizikové faktory onemocnění

Symptomatologie

Diagnostika

5 otázek diagnostiky (metoda, která umožňuje zdravotnickým pracovníkům odpovědět na 5 otázek: 1/ trpí pacient onemocněním; 2/ jaká je závažnost onemocnění a jsou přítomny komplikace onemocnění? 3/ jsou přítomny rizikové faktory a spouštěče konkrétního onemocnění 4/ jsou přítomny rizikové faktory komplikací 5/ dosahuje léčba cílů?)

Cíl léčby

Strategie léčby akutní formy a chronické formy (se zaměřením především na farmakoterapii)

Léčiva používaná ve farmakoterapeutických strategiích (terapeutické vlastnosti léčiv, jejich farmakologie, poznatky založené na EBM evidencích a na populačních zkušenostech při klinickém užití léčiv)

 

Pro Erasmus studenty bez zápočtu ze zkoušky z farmakologie bude zkouška rozšířena o cca 15 minut a v této době budou prověřeny farmakologické znalosti. Erasmus studenti bez prerekvizit musí před přednáškou samostatně nastudovat farmakologické vlastnosti léčiv používaných na konkrétní nozologické jednotce nebo požádat o konzultaci na Ústavu farmakologie

Otázky k sekci I.:

1/ Arteriální hypertenze                    

2/ Diabetes mellitus typ I                

3/ Diabetes mellitus typ II              

4/ Hypothyroidismus                            

5/ Ischemická choroba srdeční                 

6/ Chronické srdeční selhání  

7/ Vředová choroba GITu                       

8/ Asthma bronchiale                       

9/ Chronická obstrukční pulmonální nemc

10/ Respirační infekce

11/ Infekce močového traktu

12/ Virové infekce – přehled, odlišnosti od bakteriálních infekcí a analýza jedné nosologické jedntky (dle výběru)- odpovědi podle struktury noslogické jednotky

13/ Arytmie

14/ ATS   

15/ Dyslipidémie

16/Hluboká žilní trombóza

17/ Periferní arteriální nemoc

18/ Zácpa

19/ Průjem

20/ Benigní hyperplazie prostaty

21/ Poruchy spánku

22/ Deprese

23/ Bolest - obecné principy léčby                     

24/ Neuropatická bolest, bolesti zad

25/ Bolesti hlavy

26/ Hyperthyroidismus           

27/ Principy racionální užití léčiv

28/ Gastro-oesophageální reflux a choroba

29/ Mykoticné infekce– přehled, odlišnosti, příklad jedné nosologické jednotky dle výběru

30/ Epilepsie

31/ Parkinsonova choroba

32/ Anémie

33/ Zvracení a dyspensie

34/ CMP

 

2/ Sekce č. 2: Hlavní indikace a kontraindikace vybraných skupin léčiv vč. teoretického vysvětlení mechanismu účinku a nežádoucích účinků léčiv nebo jejich skupinového účinku

1/ Beta blokátory

2/ Ca- blokátory

3/ ACE-I

4/ Sartany

5/ Nitráty, soli Mg a Ca

6/ Inhibitory reninu a centrální sympatolytika

7/ Léky v léčbě BHP

8/ Thyroidální hormony

9/ Diuretika

10/ Alfa-sympatholytika

11/ Beta-sympathomimetika

12/ Nesteroidní antiflogistika

13/ Inhibitory protonvé pumpy a antacida

14/ Prokinetika, algináty, antacida

15/ Laxativa

16/ Antihistaminika

17/ Antikoagulancia

18/ Korticosteroidy

19/ Paracetamol a slabé opioidy

20/ Hormonální antikoncepce a HRT

21/ Penicilíky, makrolidy

22/ Fluorochinolony, sulphonamidy

23/ Antidepresiva

24/ Antimykotika

25/ Antivirotika

26/ Antidiabetika

27/ Protidestičkové léky

28/ Anticholinergní léčiva

29/ Amiodaron, propafenon, digoxin

30/ Hypnotika

31/ Thyreostatika

32/ Hypolipidemika

33/ Léčiva v léčbě průjmových stavů

34/ Léčiva s dopaminergní aktivitou

 

3/ Sekce č. 3: Diskuse nad připraveným klinickým případem pacienta

Ne všechna témata jsou přednášena. Studenti musí být schopni používat hlavní algoritmy řešení případů pacientů a schopni samostudia některých témat z různých zdrojů (používaných v předchozích letech studia)

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (28.09.2023)
Literatura -

Povinná:

  • Roger Walker, BPharm, PhD, FRPharmS, FFPH and Cate Whittlesea, BSc, MSc, PhD, MRPharmS. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 5th Edition. UK: Churchill Livingstone , 2012, s. ISBN 9780702070112.

Doporučená:

  • Ed. Claire L Preston. Stockley's Drug Interactions-11th Edition. UK: Pharmaceutical Press, 2016, 1840 s. ISBN 978 0 85711 270 5.
  • BMJ Case reports [online]. Dostupné z: http://casereports.bmj.com/
  • British Medical Association. British National Formulary. UK: Royal British Society, 2015, s. ISBN 299701920.

Volitelná:

  • Hlavním studijním materiálem ke zkoušce jsou též přednášky a podklady k seminářům zasílané v inovované formě e-mailem vedoucím předmětu prof. Vlčkem. . : , , s. ISBN .

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (28.09.2023)
Sylabus -

Studijní program: Farmacie

Název předmětu: Klinická farmacie I.

Kód předmětu: GAF345

Katedra: Katedra sociální a klinické farmacie

Garant předmětu: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (daniela.fialova@faf.cuni.cz)

Vyučující AJ formy: prof. Dr. Jiří Vlček, CSc. (vlcek@faf.cuni.cz,; 00420 739 488 202)

Status předmětu: povinný

ECTS: 8 kreditů

Přednášek (hodiny/semestr): 70 hod/zimní

Semináře/praktická cvičení (hodiny/semestr): 36 hod/zimní

Způsob splnění předmětu: ústní zkouška (podmíněná zápočtem)

Varianta předmětu pro akademický rok: 2023/2024

 

Sylabus

Náplň předmětu

Předmět se zaměřuje na základní znalosti z klinické farmacie, podstatné pro návazný předmět pregraduální větve klinické farmacie pod názvem Klinická farmacie II (KF II), i pro využití základních poznatků v lékárenské/farmaceutické péči v předmětu Farmaceutická péče II (FPII).

Hlavní náplň předmětu je zaměřena na etiopatogenezi a epidemiologii základních onemocnění v klinické praxi, rizikové faktory včetně lékových příčin, klinickou manifestaci onemocnění (symptomy, základní diagnostiku), komplikace neléčeného onemocnění, cíle terapie, strategie léčby (nefarmakologická opatření, farmakoterapeutické strategie- lékové skupiny, léčiva, základní indikační schémata), znalosti skupinových vlastností léčiv a základní znalosti risk/benefitu léčiv v hlavních klinických indikacích, stejně tak na základní znalosti absolutních a relativních kontraindikací léčiv.

Předmět trénuje schopnost posoudit vhodnost indikace léčiva u nejčastěji se vyskytujících nosologických jednotek a posoudit racionalitu farmakoterapie (zejména z pohledu hlavních indikací a kontraindikací léků) u podávaného lékového režimu u pacientů s vybranými komorbiditami a klinickými charakteristikami, především při zohlednění standardních klinických doporučení. Na tento předmět navazuje v rámci specializace z klinické farmacie předmět Klinická farmacie II (KF II), který prohlubuje poznatky o základních principech individualizace lékového režimu u populačních skupin pacientů a u pacientů v individualizované léčbě, s důrazem na využití poznatků KF I. a KF II. v klinické praxi.

 

Interaktivní přednášky a semináře:

je nutné si osvěžit znalosti o farmakologických vlastnostech léčiv a znalosti o nosologické jednotce, která je přednášena

Seznam přednášených témat

Jeden termín = 2 hodiny (přednášky kombinované se semináři)

 

3.10. A203  

Úvod do předmětu. Principy racionální farmakoterapie. Arteriální hypertenze.

 

Aterosklerotická onemocnění (obecně)

 

Dyslipidémie

10.10. A103

11:30 – 13:05                      

Onemocnění periferních tepen. Ischemická choroba srdeční.

 

Arytmie.

 

Městnavé srdeční selhání (chronické, akutní)

17.10. A203

Cévní mozková příhoda a transitorní ischemická ataka

 

Diabetes mellitus

 

Thyreopatie

24.10. A203

Benigní hyperplazie prostaty a močová inkontinence

 

Management bolesti (obecně)  

 

Bolest (pokračování): Reumatoidní artritída, dna, bolesti zad.                             

31 .10. A203

Osteoartróza, osteoporóza 

 

Asthma bronchiale and CHOPN

 

Trombofýlie a hluboká žilní trombóza

7.11. A203

Racionální užití protiinfekčních léčiv (virové, mykotické a bakteriální infekce– obecný přehled)

 

Infekce horního a dolního respiračního traktu  

 

Močové infekce

14.11. A203

Antivirotika, antimykotika

 

Dyspepsie, zvracení, vředová choroba GITu

 

Gastroesofageální reflux (GERD), průjem, zácpa

 

Nespecifické střevní záněty

21.11. A203

Anémie

 

Deprese, nespavost

 

Úzkost a panická ataka

28.11. A203

Parkinsonova choroba

 

Demence

 

Indikace.kontraindikace (otevřený hlasovací test)

5.12

Schizofrenie

 

Epilepsie

12.12.

Případy 1

 

Zápočet 1

19.12.

Případy

2.1.

Analýza zápočtového testu

9.1.

Konzultace

 

 

 

Semináře v A203/nový kampus

Obsah: případy a zopakování znalostí o nemoci (diagnostická metoda, cíl, strategie….) a diskuse o domácích úkolech z přípravného týdne

 

Čas:

5.10 - 7.11. 2023: 13:00 – 15:45 hod

! seminář 10.10. 2023 probíhá v místnosti A103     11:30 – 13:05                      

14.11. 2023 – 10.1.2024 15:45 – 17:10 + 17:20 – 18:15 (3 hodiny)

3.10. Základní principy racionální farmakoterapie + arteriální hypertenze

17.10. Dyslipidémie, ateroskleróza

24.10. Ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční onemocnění

 

30.10. Diabetes mellitus + tyreopatie (výjimečně pondělí 23:30 – 13:05)

31.10. Management bolesti

7.11. Racionální farmakoterapie infekčního onemocnění

14.11. Astma bronchiale, CHOPN, infekce dýchacích cest a močových cest + 1 případ

21.11. Onemocnění GIT (peptický vřed, GERD, průjem, zácpa) + 1 případ

28.11.  Algoritmy řešení klinických případů (3 hodiny) + 2 případy

5.12. Hluboká žilní trombóza, onemocnění na podkladě trombofilie + 2 případy

12.12 Anémie, depresivní onemocnění + 2 případy

 

Zápočet – podmínky složení

- 80 % absolvovaných seminářů. Pokud ne, bude nutné připravit jeden případ z daného tématu = 3 hodiny

- Úspěšně napsaný zápočtový test

 

a/ obsah zápočtového testu

cíle, rizikové faktory onemocnění, rizikové faktory komplikací, základní diagnostická metoda + strategie léčby onemocnění tak, jak je probírána na seminářích

 

Obsah:

Základní principy racionální farmakoterapie + arteriální hypertenze

Dyslipidémie, ateroskleróza

Ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční onemocnění

Diabetes mellitus + tyreopatie

Management bolesti

Respirační a močová onemocnění

Onemocnění GIT (peptický vřed, GERD, průjem, zácpa)

Racionální farmakoterapie infekčních onemocnění

Astma bronchiale, CHOPN

Anémie, depresivní onemocnění

Diabetes mellitus

 

b/ Diskuse nad připraveným vlastním případem pacienta (zpravidla příbuzný nebo blízká osoba), mechanismy účinků a nežádoucích účinků léků a jejich indikace a kontraindikace, jaký je cíl, pokud je dosažitelný, zda byl dosažen, podrobný rozbor případu pacienta …. Tento případ připravený studentem bude diskutován i při ústní zkoušce

Ústní zkouška

Podmínky přihlášení se k ústně zkoušce:

1/ složený zápočet z klinické farmacie 1

2/ přijatý vypracovaný klinický případ pacienta, zaslaný 2 týdny před zkouškou na e-mail: vlcek@faf.cuni.cz. Uveďte v názvu klinického případu: “case_23_jméno studenta” (např.: “case_23_Vlcek_Jiri”)

3/ záznam v SIS s informací, že student složil zkoušku z farmakologie.

 

Konzultace (další dle plánu 10. ledna) před zkouškou bez poplatku pro studenty účastnící se 80 % přednášek

Části ústní zkoušky:

1/ Sekce č. 1:

Znalosti o vybrané nozologické jednotce, odpověď je požadována v tomto pořadí:

Krátká charakteristika onemocnění (cca. 10 vět)

Etiopatogeneze

Příčiny a rizikové faktory onemocnění

Komplikace neléčené nebo špatně léčené nemoci

Epidemiologie a rizikové faktory onemocnění

Symptomatologie

Diagnostika

5 otázek diagnostiky (metoda, která umožňuje zdravotnickým pracovníkům odpovědět na 5 otázek: 1/ trpí pacient onemocněním; 2/ jaká je závažnost onemocnění a jsou přítomny komplikace onemocnění? 3/ jsou přítomny rizikové faktory a spouštěče konkrétního onemocnění 4/ jsou přítomny rizikové faktory komplikací 5/ dosahuje léčba cílů?)

Cíl léčby

Strategie léčby akutních forem a chronických forem (se zaměřením především na farmakoterapii)

Léčiva používaná ve farmakoterapeutických strategiích (terapeutické vlastnosti léčiv, jejich farmakologické vlastnosti, poznatky založené na EBM evidencích a na populačních zkušenostech při klinickém užití léčiv)

 

Pro Erasmus studenty bez zápočtu ze zkoušky z farmakologie bude zkouška rozšířena o cca 15 minut a v této době budou prověřeny farmakologické znalosti. Erasmus studenti bez prerekvizit musí před přednáškou samostatně nastudovat farmakologické vlastnosti léčiv používaných u konkrétní nozologické jednotky nebo požádat o konzultaci na Ústavu farmakologie

 

2/ Sekce č. 2: Hlavní indikace a kontraindikace vybraných skupin léčiv vč. teoretického vysvětlení mechanismu účinku a nežádoucích účinků léčiv nebo jejich skupinového účinku

Ne všechna témata jsou přednášena. Studenti musí být schopni používat hlavní algoritmy řešení případů pacientů a schopni samostudia některých témat z různých zdrojů (používaných v předchozích letech studia)

3/ Diskuse nad zpracovaným klinickým případem pacienta

 

 

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Studijní opory -

Studijní oporou předmětu je e-learningový kurz Klinická farmacie  I., dostupný v Moodle pro výuku na webové stránce:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1101. Aktuální materiály ke kurzu jsou však vždy zasílány vyučujícím prof. Vlčkem před začátkem výuky všem studentům emailem.

 

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (28.09.2023)
Metody výuky -

Metody výuky:

- přednášky následované interaktivními semináři 

- individuální práce studentů na kazuistikách pacientů, které projdou oponenturou vyučujícío předmětu 

 

Garant předmětu: doc. PharmDr. Fialová Daniela, PhD. (daniela.fialova@faf.cuni.cz) 

Vyučující AJ předmětu: Prof. Dr. Jiří Vlček, PhD – vlcek@faf.cuni.cz; 00420 739 488 202

Přednášky a semináře probíhají jednou týdně dle rozpisu, který je zaslán učitelem před vlastní výukou a případně updatován emailovou korespodencí během semetru.

Témata a časový harmonogram přednášek a seminářů 2023/2024:

Přednášky:

Seznam přednášených témat

Jeden termín = 2 hodiny (přednášky kombinované se semináři)

  

3.10. A203  

Úvod do předmětu. Principy racionální farmakoterapie. Arteriální hypertenze.

 

Aterosklerotická onemocnění (obecně)

 

Dyslipidémie

10.10. A103

11:30 – 13:05

Onemocnění periferních tepen. Ischemická choroba srdeční.

 

Arytmie.

 

Městnavé srdeční selhání (chronické, akutní)

17.10. A203

Cévní mozková příhoda a transitorní ischemická ataka

 

Diabetes mellitus

 

Thyreopatie

24.10. A203

Benigní hyperplazie prostaty a močová inkontinence

 

Management bolesti (obecně)  

 

Bolest (pokračování): Reumatoidní artritída, dna, bolesti zad.                             

31 .10. A203

Osteoartróza, osteoporóza 

 

Asthma bronchiale and CHOPN

 

Trombofýlie a hluboká žilní trombóza

7.11. A203

Racionální užití protiinfekčních léčiv (virové, mykotické a bakteriální infekce– obecný přehled)

 

Infekce horního a dolního respiračního traktu  

 

Močové infekce

14.11. A203

Antivirotika, antimykotika

 

Dyspepsie, zvracení, vředová choroba GITu

 

Gastroesofageální reflux (GERD), průjem, zácpa

 

Nespecifické střevní záněty

21.11. A203

Anémie

 

Deprese, nespavost

 

Úzkost a panická ataka

28.11. A203

Parkinsonova choroba

 

Demence

 

Indikace.kontraindikace (otevřený hlasovací test)

5.12

Schizofrenie

 

Epilepsie

12.12.

Případy 1

 

Zápočet 1

19.12.

Případy

2.1.

Analýza zápočtového testu

9.1.

Konzultace

 

 

 

Semináře v A203/nový kampus

Obsah: případy a zopakování znalostí o nemoci (diagnostická metoda, cíl, strategie….) a diskuse o domácích úkolech z přípravného týdne

Čas:

5.10 - 7.11. 2023: 13:00 – 15:45 hod

! seminář 10.10. 2023 je v místnosti A103     11:30 – 13:05                      

14.11. 2023 – 10.1.2024 15:45 – 17:10 + 17:20 – 18:15 (3 hodiny)

 

Seznam seminářů:

3.10. Základní principy racionální farmakoterapie + arteriální hypertenze

17.10. Dyslipidémie, ateroskleróza

24.10. Ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční onemocnění

30.10. Diabetes mellitus + tyreopatie (výjimečně pondělí 23:30 – 13:05)

31.10. Management bolesti

7.11. Racionální farmakoterapie infekčního onemocnění

14.11. Astma bronchiale, CHOPN, infekce dýchacích cest a močových cest + 1 případ

21.11. Onemocnění GIT (peptický vřed, GERD, průjem, zácpa) + 1 případ

28.11.  Algoritmy řešení klinických případů (3 hodiny) + 2 případy

5.12. Hluboká žilní trombóza, onemocnění na podkladě trombofilie + 2 případy

12.12 Anémie, depresivní onemocnění + 2 případy

 

Zápočet – podmínky složení

- 80 % absolvovaných seminářů. Pokud ne, bude nutné připravit jeden případ z daného tématu = 3 hodiny

- Úspěšně absolvovaný zápočtový test (70% úspěšnost)

a/ obsah zápočtového testu

cíle, rizikové faktory onemocnění, rizikové faktory komplikací, základní diagnostická metoda + strategie léčby onemocnění tak, jak je probírána na seminářích

 

Obsah:

Základní principy racionální farmakoterapie + arteriální hypertenze

Dyslipidémie, ateroskleróza

Ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční onemocnění

Diabetes mellitus + tyreopatie

Management bolesti

Respirační a močová onemocnění

Onemocnění GIT (peptický vřed, GERD, průjem, zácpa)

Racionální farmakoterapie infekčních onemocnění

Astma bronchiale, CHOPN

Anémie, depresivní onemocnění

Diabetes mellitus

b/ Diskuse nad připraveným vlastním případem pacienta (zpravidla příbuzný nebo blízká osoba), mechanismy účinků a nežádoucích účinků léků a jejich indikace a kontraindikace, jaký je cíl, pokud je dosažitelný, zda byl dosažen, podrobný rozbor případu pacienta …. Tento případ připravený studentem bude diskutován i při ústní zkoušce

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (30.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Semináře jsou zakončeny písemným testem (úspěšnost v testu je požadována alespoň 70%)

80% účast na seminářích je nutná (neúčast musí být omluvena před seminářem), pokud nebude splněna 80% účast, musí student zpracovat andané téma kazuistiku (= 3 hod)

 

Ústní zkouška

- pro ústní zkoušku následující podmínky musí být splněny

1/ úspěšně složená zkouška z Farmakologie

2/ úspěšně složení zápočet z předmětu Klinická farmacie I.

3/ studenti musí zaslat vypracovanou kazuistiku prof. Vlčkovi před ústní zkouškou (k domluvenému deadlinu na emailovou adresu: vlcek@faf.cuni.cz )

 

 

Ústní zkouška se skládá ze 3 částí

Otázky ústní zkoušky

1/ Sekce 1:

Znalosti o vybrané nozologické jednotce, odpověď je požadována v tomto pořadí:

Krátká charakteristika onemocnění (cca. 10 vět)

Etiopatogeneze

Příčiny a rizikové faktory onemocnění

Komplikace neléčené nebo špatně léčené nemoci

Epidemiologie a rizikové faktory onemocnění

Symptomatologie

Diagnostika

5 otázek diagnostiky (metoda, která umožňuje zdravotnickým pracovníkům odpovědět na 5 otázek: 1/ trpí pacient onemocněním; 2/ jaká je závažnost onemocnění a jsou přítomny komplikace onemocnění? 3/ jsou přítomny rizikové faktory a spouštěče konkrétního onemocnění 4/ jsou přítomny rizikové faktory komplikací 5/ dosahuje léčba cílů?)

Cíl léčby

Strategie léčby akutních forem a chronických forem (se zaměřením především na farmakoterapii)

Léčiva používaná ve farmakoterapeutických strategiích (terapeutické vlastnosti léčiv, jejich farmakologické vlastnosti, poznatky založené na EBM evidencích a na populačních zkušenostech při klinickém užití léčiv)

 

Pro Erasmus studenty bez zápočtu ze zkoušky z farmakologie bude zkouška rozšířena o cca 15 minut a v této době budou prověřeny farmakologické znalosti. Erasmus studenti bez prerekvizit musí před přednáškou samostatně nastudovat farmakologické vlastnosti léčiv používaných u konkrétní nozologické jednotky nebo požádat o konzultaci na Ústavu farmakologie

 

2/ Sekce 2: Hlavní indikace a kontraindikace vybraných skupin léčiv vč. teoretického vysvětlení mechanismu účinku a nežádoucích účinků léčiv nebo jejich skupinového účinku

Ne všechna témata jsou přednášena. Studenti musí být schopni používat hlavní algoritmy řešení případů pacientů a schopni samostudia některých témat z různých zdrojů (používaných v předchozích letech studia)

 

3/ Sekce 3: Diskuse nad klinickým případem pacienta

 

 

 

Poslední úprava: Fialová Daniela, doc. PharmDr., Ph.D. (28.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK