PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské imunologie - FV10029
Anglický název: Medical Immunology
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:19/18, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Prerekvizity : {Povinné předměty VSEOB 1. ročník}
Neslučitelnost : FG10033
Záměnnost : FG10033, F0105100
Je neslučitelnost pro: FG10033, FGP034
Je prerekvizitou pro: FV095
Je záměnnost pro: FG10033, FGP034
Ve slož. prerekvizitě: FVP044, FV10048, FV10049, FV10050, FV10052, FV10053, FV10054, FV10055, FV10056, FV10057, FV10058, FV10059, FV10060, FV10061, FV10062, FV10063, FV10064, FV10067, FV10075, FV10076, FV10077, FV10078, FV10079, FV10080, FV10090, FV10091, FV10092, FV10093, FV10095, FV50039
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)
Výuka Základů lékařské imunologie je realizována formou přednášek a praktických cvičení a seminářů. Cílem je předložit studujícím ucelený moderní koncept fungování imunitního systému jako významné integrující tělní soustavy. Důraz je kladen na pochopení buněčného substrátu imunitní odpovědi, vývoj buněk imunitní soustavy a jejich funkce. Zvláštní důraz je kladen na pochopení zapojení imunitní soustavy do obranného a poškozujícího zánětu. V rámci obranného zánětu je student seznámen s obranou vůči mikrobiální invazi, včetně možnosti prevence aktivní imunizací. Poškozující zánět je charakterizován na buněčné a molekulární úrovni s důrazem na specifické rysy poškozujícího zánětu v různém klinickém kontextu. Je podána rámcová informace o možnostech modulace poškozujícího zánětu, včetně působení biologik. Jsou podány základy obranné reakce vzbuzené nádorem, včetně mechanismů úniku nádorových buněk imunitnímu dozoru a možnostem, jak tyto mechanismy léčebně ovlivnit. Je podána rámcová informace o primárních a sekundárních imunodeficiencích, jejich diagnostice a možných terapeutických zásazích. V rámci cvičení a seminářů je vysvětlen základ laboratorních imunologických vyšetřovacích postupů (převážně imunochemických). Jsou zasazeny do kontextu indikace a interpretace v různých klinických situacích.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)
Vstupní podmínky:  prerekvizity nejsou dány
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Absolvováním předmětu Základy lékařské imunologie student získá komplexní vhled na fungování imunitní soustavy, jako základní integrující tělní soustavy a její úlohu v zánětu obranném a poškozujícím. Jsou mu dány praktické informace, jak tyto znalosti aplikovat v klinické praxi, především v rámci diferenciální diagnostiky. Důraz je kladen na pochopení možností zásahu do imunitního systému především cestou aktivní imunizace.  

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Zápočet

Účast na cvičeních. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a seminářích, nejvýše 1 omluvená absence s doložením, že probíraná tématika byla zvládnuta. 

 

Zkouška

Ústní zkouška. Je dán sylabus, ze kterého je generováno 50 otázek členících se na podotázku a) (větší rozsah) a podotázku b). Student si náhodně vybere 1 otázku. 

Sylabus
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Přednášky

Vyučující

 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 • MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 • MUDr. Irena Krčmová, CSc.
 • doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D.
 • RNDr. Kateřina Kopřivová, Ph.D. 

 

1. Principy fungování imunitního systému

    (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D.)

 • Genetický základ odpovědi, epigenetické ovlivnění vnějším prostředím
 • Přirozené bariéry, mikrobiota
 • Buňky tkáně, orgány imunitní soustavy
 • Imunita jako součást obranného a poškozujícího zánětu

2. Vrozená imunita, základ obranyschopnosti

    (prof. RNDr. J. Krejsek, CSc., Mgr. K. Jankovičová, Ph.D.)

 • Signály DAMP, PAMP, receptory PRR
 • Vznik a rozvoj zánětlivé reakce
 • Komplement, interferonový systém
 • Fagocytóza, přirozená cytotoxicita

3. Specifická imunita

    (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Receptory TcR, BcR
 • Genové přeskupení
 • Selekčně klonální fungování
 • T lymfocyty, diferenciace
 • HLA systém, zpracování a prezentace antigenů
 • Funkční polarizace T lymfocytů
 • B lymfocyty, diferenciace
 • Vyzrávání po antigenní stimulaci
 • Protilátky, charakterizace, dynamika tvorby
 • Imunitní paměť

4. Slizniční a kožní imunitní systém

    (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., RNDr. O. Souček, Ph.D.)

 • Bariérové funkce sliznic
 • Mikrobiota, význam pro imunitu, regulace
 • Kojení, prebiotika, pevná strava, probiotika
 • Výživa, poruchy v příjmu potravy, obezita, prozánětlivé nastavení
 • Kůže

5. Zánět obranný a poškozující

    (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Protivirová imunita
 • Protibakteriální imunita
 • Imunita proti houbám a parazitům
 • Aktivní imunizace, mechanismy, principy
 • Autoimunita
 • Imunopatologie, příčiny, typy
 • Imunopatologické nemoci, systémové, orgánové
 • Modulace poškozujícího zánětu (rámcově), biologika

 

6. Nádorové bujení, imunodeficience

     (doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Zánět obranný
 • Zánět poškozující, zneužití zánětlivé reakce
 • Imunoterapie nádorů
 • Vrozené primární imunodeficience, diagnostika, léčba
 • Získané sekundární imunodeficience, diagnostika, léčba
 • Aktivní imunizace

 

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 • MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 • MUDr. Irena Krčmová, CSc.
 • doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D.
 • RNDr. Kateřina Kopřivová, Ph.D. 

 

 1. Imunopatologie, autoimunita, poškozující zánět

     (Mgr. K. Jankovičová, Ph.D., RNDr. K. Kopřivová, Ph.D.)

 • Imunopatologie, příčiny, mechanismy, imunopatologické reakce, příklady

 • Imunopatogeneze vybraných autoimunitních onemocnění (RA, SLE, MC, celiakie)

 • Imunopatologická autoimunitní onemocnění, přehled, orgánově specifická, systémová onemocnění

 • Význam autoprotilátek, klinicky významné autoprotilátky a další biomarkery, metodické přístupy (rámcově)

 

2. Parametry buňkami zprostředkované imunity

    (RNDr. O. Souček, Ph.D., Mgr. V. Řezáčová, Ph.D.)

 • Hybridom, CD znaky, principy cytometrického vyšetření

 • Stanovení rutinních parametrů buňkami zprostředkované imunity (T, B, NK)

 • Funkční testy (fagocytóza, proliferace)

 • Využití ve fenotypizaci krevních malignit, pouze rámcově, bude ve vnitřních nemocech

 

3. Průkaz infekčního agens

    (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., Mgr. V. Řezáčová, Ph.D.)

 • Přímý průkaz infekce (rámcově)

 • Nepřímý průkaz infekce, stanovení protilátek nebo specifické buněčné odpovědi (IGRA)

 • Příklady imunologické diagnostiky infekčních onemocnění (pertuse, borelióza, syfilis, TBC)

                               - stručná charakteristika

                               - nepřímý průkaz, diagnostická schemata, interpretace 

         

 4. Alergický zánět

     (MUDr. J. Novosad, Ph.D., MUDr. I. Krčmová, CSc.)

 • Patofyziologie alergického zánětu

 • Alergeny, komponenty

 • Vybraná onemocnění (astma, alergická rýma, ekzém,…), stručná klinická prezentace
 • Diagnostika, kožní testy, specifické IgE, BAT

 

5. Stavy imunitní nedostatečnosti

    (doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Charakteristika primárních a sekundárních imunodeficiencí včetně AIDS

 • Klinická prezentace

 • Diagnostika, včetně laboratorní

 • Imunomodulace, důraz na substituci, imunopotenciaci, rámcově údaje o vakcinaci

 • Vhodné kazuistiky klinicko – laboratorní

 

6. Prevence a léčebné ovlivnění alergického zánětu, anafylaxe

    (doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., MUDr. I. Krčmová, CSc.)

 • Farmakologické ovlivnění alergického zánětu

 • Imunoterapie alergenem

 • Akutní stavy v imunologii a alergologii

 • Angioedémy, hereditární angioedém, dif. dg

    

 

Literatura
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

 

Povinná literatura

 

 

 1. Krejsek J, Andrýs C, Krčmová I, Imunologie člověka, Garamon, 2016 ISBN 978-80-86472-74-4

 

 

 

 Doporučená literatura

 

 1. Immunology, 9th Edition. Editoři: D. Male, S. Peebles, V. Male (ClinicalKey Student). https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Lekarska-knihovna/E-knihy/

2. Murphy K, Casey W, Janeway's Immunobiology, 9th Edition 9th Edition, Kindle Edition 2017, ISBN-13: 978-0815345053

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK