PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internal Medicine IV. - EAP0106310
Anglický název: Internal Medicine IV.
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: 16
E-Kredity: 16
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Neslučitelnost : EA0112123, EA0112124
Prerekvizity : EAP0105401, EAP0105430, EAP0105540
Záměnnost : EA0112123, EA0112124
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
10-týdenní blok praxe na interním oddělení je závěrečnou fází přípravy studenta ke státní zkoušce. Praxe má završit
předcházející 3,5 leté studium vnitřního lékařství (Interna I a Interna II) a má prohloubit znalosti studenta v oborech
vnitřního lékařství. Předpokládá se, že student staví na základních poznatcích oborů teoretických, zejména
anatomie, histologie, patofyziologie, klinické biochemie a dalších preklinických a klinických oborů. Pokud tyto
znalosti student zapomněl, je nezbytné, aby si je samostudiem, souběžně se studiem témat předmětu INTERNA II
(viz státnicové otázky) znovu oživil.
student navazuje při blokové výuce v 6. ročníku na znalosti, dovednosti a kompetence formulované ve výukových
cílech Interny I a Interny II v 2., 3., 4. a 5. ročníku studia.
v 10týdenním bloku pracuje student na interních odděleních nemocnic v pozici odpovídající sekundárnímu lékaři.
Studenti se pod dohledem starších lékařů zapojí do provozu oddělení. Praxe by měla být pestrá a student by měl
dostat možnost ošetřovat nemocné v co nejširším spektru interních oborů, tj. v kardiologii, pneumologii, nefrologii,
gastroenterologii, revmatologii, diabetologii, endokrinologii, hematologii a intenzivní péči ve vnitřním lékařství.
Studenti provádějí příjmy nemocných (odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, vstupní diagnostická rozvaha, stanovení
plánu pomocných vyšetření a léčby), pracují s výsledky pomocných vyšetření a zaměřují podle nich další léčbu.
Podílejí se na vytvoření propouštěcí zprávy pacienta.
Každý student absolvuje nejméně jednu pohotovostní službu, sepíše seminární práci a na závěr bloku vykoná
praktickou zkoušku (podrobnosti viz sylabus předmětu). Student se též účastní běžného provozu oddělení - ranních
mítinků, vizit, indikačních seminářů, porad a podobně.
paralelně s praxí si student prohlubuje teoretické vědomosti studiem literatury (viz seznam doporučené literatury) v
jednotlivých oborech interny (viz seznam státnicových otázek).
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Literatura

Povinná: 1. Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2017

2. Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd., Elsevier, 2018

3. Douglas G. Et al.: Macleods´s Clinical Examination, 13 ed., Elsevier, 2013

Doporučená: 1. Strachan MWJ et al.: Davidson´s 100 Clinical Cases, Elsevier, 2012

2. Japp AG et al.: Macleod´s Clinical Diagnosis, Elsevier, 2013

3. Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013

4. Hampton JR: 150 ECG problems, 3. ed., Elsevier, 2008.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Požadavky ke zkoušce

Předpokladem zápočtu je plná účast na praxi, (tolerujeme 10% omluvenou absenci), 1 pohotovostní služba, 1 seminární práce, praktická zkouška na závěr bloku.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
Sylabus

Praxe by měla být pokud možno pestrá a podle charakteru pracoviště by měl student dostat maximální možnost setkat se během 10 týdnů s co nejširším spektrem nemocných v oborech vnitřního lékařství, tedy kardiologii, pneumologii, nefrologii, gastroenterologii, revmatologii, diabetologii, endokrinologii, hematologii a intenzivní péči ve vnitřním lékařství.

Student se pod dohledem starších lékařů zapojí do provozu oddělení. Provádí příjmy nemocných (odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, vstupní diagnostická rozvaha, stanovení plánu pomocných vyšetření a léčby), pracuje s výsledky pomocných vyšetření a zaměřuje podle nich další léčbu. Podílí se na vytvoření propouštěcí zprávy pacienta.

Podle provozních možností je student přítomen endoskopickým, bioptickým, katetrizačním, funkčním, zobrazovacím a dalším vyšetřením v rámci daného zdravotnického zařízení.

Pod dohledem staršího lékaře nebo sestry provádí venepunkci, odběr krve pro stanovení krevních plynů, odběr krve pro POCT, punkci pohrudničního výpotku a ascitu.

Student se účastní ranních mítinků, vizit, seminářů a porad organizovaných v rámci příslušného oddělení.

Student absolvuje nejméně jednu pohotovostní službu (cca od 16 do 20 h, nebo jindy mimo běžnou pracovní dobu, dle provozních možností) - student se domluví individuálně s lékařem, který slouží na příjmové ambulanci či na lůžkové oddělení. Zápis o absolvování pohotovostní služby potvrdí sloužící lékař svou jmenovkou a podpisem v zápočtovém listu studenta.

Seminární práce

Každý student má svého lektora, kterého určí primář nebo vedoucí školský pracovník. Lektor vybere studentovi témata seminární práce, dohlédne na správnost obsahové a formální stránky seminární práce, oklasifikuje ji a výsledek poznamená do zápočtového listu. Je také možné se v seminární práci zaměřit na

diferenciální diagnostiku důležitých symptomů/syndromů (včetně tzv. „flow-charts“, ev. to může být spojeno s názornou kazuistikou), aktuální témata, zahrnující například novou taxonomii, diagnostiku, léčbu, výsledky a detailnější rozbor zásadních studií, které v poslední době změnily dosud zavedené léčebné postupy apod.

Písemná forma (důležité pro všechny studenty, písemná seminární práce je povinná a přikládá se ke státnicové dokumentaci studenta): Text má 5 či více normostran. Seminární práce musí obsahovat název, jméno autora, jméno lektora, místo a datum zpracování, vlastní sdělení, použitou literaturu (řádné citace).

Do celkového objemu seminární práce se započítává i kazuistika.

Nejpozději na konci bloku předá student svou seminární práci lektorovi k ohodnocení. Téma a hodnocení zapíše lektor do zápočtového listu.

Praktickou zkoušku konají studenti na závěr praxe na oddělení, kde končí svůj výukový blok. Náplní zkoušky je odběr anamnézy a fyzikální vyšetření určeného nemocného, diagnostická rozvaha, návrh vyšetřovacího a léčebného programu. Student nemá ke zkoušce k dispozici zdravotnickou dokumentaci pacienta. Téma zkoušky a hodnocení zapíše zkoušející (školský pracovník či primář oddělení) do zápočtového listu.

Podmínkou udělení zápočtu jsou tedy

absolvování 10týdnenního bloku (tolerujeme 10% omluvenou absenci)

pohotovostní služba

vypracování a odevzdání ohodnocené seminární práce, ev. potvrzená účast na seminářích, pokud jsou organizovány)

praktická zkouška

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (15.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK