PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Topografická anatomie - E0103070
Anglický název: Topographic Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Vyučující: MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
PhDr. Michal Petrášek, Ph.D.
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0102001
Je korekvizitou pro: E0106310, E0106023, E0106013, E0105310, E0106113, E0105022
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Topografická anatomie se zabývá vzájemnými vztahy struktur a orgánů.Ve 3.semestru se probírají topografické prostory, topografie orbity, zrakový orgán,sluchově rovnovážné ústrojí, přehled stavby kůže a kožních derivátů. Další náplní jsou povrchové a hluboké krajiny hlavy, krajiny a prostory krční, krajiny hrudníku, projekce orgánů na stěnu hrudní, mediastinum a pleurální dutiny. Dále krajiny břicha a projekce orgánů na stěnu břišní, stavba a zeslabená místa stěny břišní, dutina peritoneální a prostory extraperitoneální. Topografie pánve, regio perinealis, topografická anatomie zad, vertebromedulární topografie, topografická anatomie končetin.
Rozsah praktických dovedností zahrnuje makroskopickou identifikaci jednotlivých struktur a orgánů těla člověka a základy pitevní techniky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)

POVINNÁ  LITERATURA

 

1. Kos J. a kol.: Přehled topografické anatomie. Karolinum  2016

2. Grim M., Druga R.: Základy anatomie. Anatomie krajin člověka. Karolinum, Galén 2002

3. Čihák R.: Anatomie. Díl 3 . Grada Publishing 2004

 

 

DOPORUČENÁ  LITERATURA

 

1. Fiala P., Valenta J.: Příručka topografické pitvy. Karolinum 2013.

2. Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada 2007

3. Platzer W.. Atlas topografické anatomie člověka. Grada .Avicenum  1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Švamberková (25.05.2018)

TOPOGRAFIE

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu, který zahrnuje i popitevní zkoušení.

 

Zkouška sestává ze dvou částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

 

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Sylabus přednášek a praktických cvičení z topografické anatomie
pro II.ročník všeobecného směru v zimním semestru 2017/2018
Týden Přednášky Praktická cvičení
2. 10 . –  8. 10. Topografická anatomie hlavy –                          neurokranium                            Povrchové krajiny hlavy – přehled                            
9. 10. – 15. 10. Obličejová část, hluboké prostory  
16.10. – 22.10. Regio orbitalis, oko, orbita Hluboké krajiny hlavy
23.10. – 29.10. Ústrojí sluchové a rovnovážné  
30.10. – 5.11. Krajiny krku, krční prostory Topografie orbity,bulbus oculi. Přehled sluchového ústrojí.                    Topografie hlavy – test
6.11. – 12.11. Krajiny hrudníku, hrudní stěna, prs  
13.11. – 19.11. Pleurální dutiny, mediastinum Krajiny krku a prostory krční.   Smyslové orgány – test
20.11. – 26.11. Krajiny břicha,břišní stěna, projekce orgánů  
27.11. – 3.12. Břišní dutina, intra– a extraperitoneální prostory Povrchová anatomie hrudníku. Mamma. Pleurální dutiny a mediastinum
4.12. – 10.12. Topografie pánve, regio perinealis  
11.12. – 17.12. Topografie zad Povrchová anatomie břicha.
Dutina peritoneální
a prostory extraperitoneální.
Topografická anatomie krku a hrudníku
– test
18.12. – 24.12. Topografie horní končetiny  
3.1. – 7.1. Topografie dolní končetiny Topografická anatomie pánve.
Regio perinealis.
Topografie břicha – test
8.1. - 14. 1. Kůže, kožní adnexa,
endokrinní orgány
 
Kontroly znalostí zařazeny průběžně do praktického cvičení. Opravné kontroly následují v příštím praktickém cvičení. Seznam předepsané literatury je uveden v seznamu přednášek 2017/2018 Lékařské fakulty UK v Plzni.
V Plzni 25. 9. 2017   doc. Dr. Pavel Fiala, CSc.
vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK