PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - D0105043
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie (13-722)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [týdny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Prerekvizity : D0103337
Je prerekvizitou pro: D0108369
Anotace -
Kurz je koncipován v první polovině přednáškové části jako teoretický přehled základních složek a funkcí imunitního systému, na který v druhé polovině semestru navazují přednášky probírající poruchy imunitního systému a jeho terapeutické ovlivnění v humánní medicíně. Během seminářů studenti v malých řešitelských týmech určují dif.dg. kazuistik z imuno-alergologické praxe a následně na konkrétním případu vypracují seminární práci. V této práci na základě rozboru kazuistiky přejdou dle zadaných otázek od obecných mechanismů patogeneze, etiologie ke klinickému obrazu a terapeutickým možnostem příslušných imunopatologických stavů. Studenti mohou seminární práci v průběhu semestru individuálně konzultovat s vyučujícími a na závěr semestru ústní formou prezentace předávají získané znalosti ostatním kolegům a pod vedením vyučujícího vedou řízenou diskusi. Povinné semináře jsou dále rozšířeny o hlubší pohledy do látky probírané na přednáškách a její praktické využití formou workshopů. Průběžná příprava studentů je motivována povinnými testy.
Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Cíl předmětu

Seznámení posluchačů s principy fungování imunitního systému a důsledků jeho poruch pro zdraví jedince.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška, 2 otázky z 50 + téma seminární práce.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Literatura

Abbas, Lichtman, Pillai: Cellular and Molecular Immunology, Elsevier, 2017, 9th edition

Chapel et al.: Základy klinické imunologie, Wiley, 2014, 6. vydání

Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špíšek: Základy imunologie, Triton, 2017, 6. vydání

Bartůňková a kolektiv: Imunodeficience, Grada, 2021, 3. vydání

Bartůňková a kolektiv: Vyšetřovací metody v imunologii, Grada, 2011, 2. přeprac. vydání

Murphy, Weaver: Janeway´s Immunobiology, Garland Science, 2017, 9th edition

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7080

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Požadavky ke zkoušce

ZÁPOČET

1 Prezence na seminářích (povinné, v odůvodněných případech lze 2 absence za semestr nahradit formou samostudia)

2 Vypracování, odevzdání a prezentace seminární práce

ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

1 Primární a sekundární lymfatické orgány, jejich stavba a funkce

2 Přehled buněčných komponent imunitního systému - vrozená i adaptivní imunita, imunitní funkce neimunocytů

3 Přehled humorálních komponent imunitního systému - imunoglobuliny, komplement, antimikrobiální peptidy, cytokiny, chemokiny...

4 Komplement - komponenty, cesty, aktivace komplementové kaskády, konečná biologická aktivita, onemocnění spojená s poruchou komplementu

5 Mezibuněčná komunikace - cytokiny, chemokiny, Fc receptory, adhezivní molekuly, ovlivnění biologickou léčbou

6 Cytokiny, interferony, jejich funkce, příklady nejznámějších cytokinů, ovlivnění biologickou léčbou

7 Vrozená imunita - základní složky, funkce, spolupráce s adaptivní imunitou

8 PAMP/DAMP, rozpoznání receptory

9 Zánětlivá reakce, autoinflamatorní onemocnění

10 Fagocyty, fagocytóza, oxidační vzplanutí

11 MHC I. a II. typu, atypické MHC molekuly, prezentace peptidových fragmentů, asociace polymorfismů s onemocněními, role u transplantace

12 Prezentace antigenu, dendritické buňky

13 Vrozené lymfoidní buňky (ILC), NKT buňky, gdT lymfocyty, NK buňky

14 Mechanismy cytotoxicity NK buněk a T lymfocytů

15 Antigeny, epitopy, afinita, avidita, rozpoznání pomocí TCR/BCR

16 B lymfocyty, jejich vývoj, funkce, terapeutické ovlivnění, protilátková odpověď vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech

17 T lymfocyty, jejich vývoj, funkce, klasifikace Tc, Th1, Th2, Th17, Tfh, Treg, terapeutické ovlinění

18 Adaptivní imunita - protilátkové reakce vyvolané antigeny závislými na T lymfocytech, reakce zárodečného centra, afinitní maturace, somatická hypermutace

19 Imunoglobuliny - třídy, tvorba, funkce

20 Obrana proti extracelulárním bakteriím, mechanismy úniku patogenů před obrannými reakcemi organismu

21 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním

22 Obrana proti virům, využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce

23 Obrana proti mnohobuněčným parazitům

24 Slizniční a kožní imunitní systém - struktura, funkce

25 Imunopatologické reakce I.-IV. (příp. V.) typu, mechanismy, příklady onemocnění

26 Alergie, atopie, alergeny, formy alergických onemocnění

27 Asthma bronchiale, alergická rýma

28 Atopický ekzém, potravinové alergie, anafylaxe

29 Diagnositka alergických onemocnění - zejména asthma, alergická rhinokonjunktivitida, atopická dermatitid, potravinové alergie aj.

30 Léčba alergických onemocnění, biologická léčba

31 Autoimunitní onemocnění, mechanismy tolerance, příčiny vzniku, příklady

32 Systémová autoimunitní onemocnění

33 Orgánově lokalizovaná a specifická autoimunitní onemocnění

34 Možnosti léčby autoimunitních onemocnění, biologická léčba

35 Protinádorové imunitní mechanismy

36 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému

37 Možnosti imunoterapie nádorů - onkovakcíny, biologická terapie, checkpoint blokáda, další přístupy

38 Orgánové transplantace - orgány, indikace, příprava, následná terapie

39 Rejekce transplantátu - hyperakutní, akutní, chronická

40 Transplantace hematopoetických kmenových buněk

41 Reakce štěpu proti hostiteli

42 Primární imunodeficience - princip, typy dědičnosti, základní kategorie, diagnostika

43 Primární imunodeficience - kombinované, syndromické, poruchy fagocytů

44 Primární imunodeficience - protilátkové, poruchy vrozené imunity, poruchy komplementu

45 Ontogeneze imunity, vývoj prenatálně a v průběhu dětství, vliv kojení

46 Sekundární imunodeficience

47 Terapie primárních a sekundárních imunodeficitů - imunomodulace, profylaxe, substituce, kauzální léčba

48 Biologická terapie - myší/chimerické/humanizované/humánní protilátky, nejčastější využití, nejčastější terapeutické cíle, potenciální nežádoucí účinky

49 Aktivní imunizace, pasivní imunizace

50 Aktivní imunizace, očkovací kalendář, volitelná očkování, nežádoucí účinky

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
Sylabus

TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

Historie imunologie.

Složky imunitního systému, lymfatické orgány.

Základní funkce imunitního systému.

Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu.

Povrchové molekuly,cytokiny, signální cesty.

Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.

Zpracování a prezentace antigenu.

Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).

Specifická imunita.

T a B lymfocyty, NK buňky a protilátky.

Protiinfekční imunita.

Imunita na sliznicích.

KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Imunodeficience a možnosti její léčby.

Vakcinace aktivní a pasivní.

Protinádorová imunita.

Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli. Transplantace orgánů a kostní dřeně.

Imunopatologické reakce.

Autoimunita, mechanismy tolerance, autoimunitní choroby a možnosti jejich léčby.

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika léčba alergických onemocnění.

Imunointervenční léčba, imunostimulační a imunosupresivní látky.

Laboratorní vyšetření v imunologii.

Praktická stáž na ambulanci.

Poslední úprava: Klocperk Adam, MUDr., Ph.D. (29.03.2022)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aD0105043p1

Okruhy studentů
M3.10.VSEOB
Út 03.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Úvod do imunologie, imunologické orgány, buňky vrozené imunity, PAMP/DAMP, fagocytóza MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 10.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Zánět, zpracování a prezentace antigenu, MHC systém, APC funkce doc. RNDr. Daniel Smrž, Ph.D.
Út 17.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Komplement a jiné humorální složky vrozené imunity, NK buňky, ILC MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 24.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Specifická imunita, T, gdT, NKT prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Út 31.10.2023 14:25 - 16:05 přednáška Reakce zárodečného centra, B lymfocyty, protilátková odpověď prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Út 07.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Proti-infekční imunita, slizniční a kožní imunita Mgr. Irena Adkins, Ph.D.
Út 14.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Imunopatologie, autoimunity MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.
Út 21.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Imunodeficience MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Út 28.11.2023 14:25 - 16:05 přednáška Alergická onemocnění, atopie MUDr. Marta Sobotková
Út 05.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Transplantační imunita doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Út 12.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Biologická léčba, imunostimulace/suprese MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Út 19.12.2023 14:25 - 16:05 přednáška Aktivní/pasivní imunizace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Út 02.01.2024 14:25 - 16:05 přednáška Protinádorová léčba RNDr. Lenka Palová Jelínková, Ph.D.
Út 09.01.2024 14:25 - 16:05 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
23aD0105043x01

Okruhy studentů
M3.10.VSEOB
Čt 05.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Úvod + losování kazuistik MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Čt 12.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Čt 19.10.2023 9:50 - 11:30 cvičení Vyšetření + dif dg prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Čt 26.10.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce práce na eseji prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 02.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Rutinní vyšetření v imunologii prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 09.11.2023 9:50 - 11:30 stáž Stáž v ambulanci MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. Učí Dr. Klocperk, Dr. Sobotková
Čt 16.11.2023 9:50 - 11:30 samostatná práce Práce na eseji. prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 23.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Kazuistiky z imunoalergo ambulance doc. MUDr. Zuzana Ozaniak Střížová, Ph.D.
Čt 30.11.2023 9:50 - 11:30 cvičení Imunodeficience - workshop, kazuistiky MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Čt 07.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Translační výzkum v imunologii RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.
Čt 14.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. učí MUDr. Magda Havlišová
Čt 21.12.2023 9:50 - 11:30 cvičení Prezentace MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D.
Čt 04.01.2024 9:50 - 11:30 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Čt 11.01.2024 9:50 - 11:30 nic prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK