PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interna I - D0108369
Anglický název: Internal Medicine I
Zajišťuje: Interní klinika (13-341)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [týdny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Prerekvizity : D0105043, D0105340, D0105439, D0105454
Je korekvizitou pro: D0108104, D0108106, D0108103, D0108107
Je prerekvizitou pro: D0110016, D0110399, D0110002, D0110313, D0110369
Anotace -
Poslední úprava: PALACKAJ (30.07.2019)
Informace k výuce předmětu Vnitřní lékařství I Výuka je organizována ve formě přednášek, klinických stáží a povinných seminářů. Přednáška se koná v čase 8,10–9,45 hod. v uvedené výukové místnosti (informace v SIS). Klinické stáže probíhají na pracovištích Interní kliniky (není-li uvedeno jinak) pod vedením kroužkových vyučujících dle rozpisu. Sraz studentů s vyučujícími (není-li uvedeno jinak) je vždy v 10 hod. před výtahy ve 4. patře, uzel C.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)

Seznámení se s pneumologií jako nadstavbovým oborem interního lékařství. V teoretické části přednášíme o plicních nádorech, akutních stavech v pneumologii, o pneumoniích, pleurálním syndromu, intersticiálních plicních fibrózách astmatu bronchiálním tuberkulóze a CHOPN. Dále se odpřednesou detailní informace o symptomech hemoptýze a dušnosti.

Osvojení znalostí ze základních oborů vnitřního lékařství - gastroenterologie, kardiologie, pneumologie, metabolických onemocnění a poruch výživy. Získání schopnosti aplikace teoretických poznatků do praxe, základy diagnostického uvažování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PALACKAJ (30.07.2019)

Účast na seminářích i klinických stážích musí být 100%, je tolerováno 20 % omluvených a nahrazených absencí (tj. max. 4/5 týdnů výuky). Náhrada semináře je možná buď formou samostudia + položením kontrolní otázky vyučujícím, nebo vypracováním eseje (1 strana A4, doručit na sekretariát). Náhrada praktika dle domluvy s kroužkovým vyučujícím.

Účast na přednáškách je volitelná, ale doporučená.

Začátek přednášek i stáží je upřesněn rozvrhem výuky.

S tím, kde výuka probíhá, se mohou studenti seznámit:

v SIS

na nástěnce před sekretariátem Interní kliniky (4. patro, uzel D). 

Podklady k prezentacím z přednášek je možné zhlédnout na Moodle UK (https://dl1.cuni.cz).

Ke splnění podmínek zápočtu je zapotřebí:

splněná docházka na klinické stáže a semináře

odevzdání vzorového chorobopisu

po ukončení bloku se student přihlásí přes elektronický studentský informační systém k ústní kontrole znalostí

Literatura
Poslední úprava: Bc. Daniela Polanecká (08.07.2020)

Povinná a doporučená literatura:

INTERNA I.:

+Šumbera, J.: Elektrokardiografický atlas (A), (e-prezenčka)

+ Fauci, A.: Harrison´s principles of internal med. (A) (Dostupné také jako e-kniha)

Vašáková, M.: Moderní farmakoterapie v pneumologii (A)

Vašáková, M.: Intersticiální plicní procesy

Musil, J.: Pneumologie (A)
+ Khan, M. G.: EKG a jeho hodnocení (A)

Kölbel, F.: Praktická kardiologie (A), (dostupné také jako e-kniha)
Češka, R.: Interna, 3.přepracované vdání (A)
Marek, J.: Farmakoterapie vnitřních nemocí, 5.přepracované vydání (A)
Keil, R.: Vybrané kapitoly z gastroenterologie (A)

Drábek, J.: Vybrané kapitoly z hepatologie (A)

+ Blahút P. EKG a arytmologie online učebnice https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologia-kniha/

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7129

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PALACKAJ (19.10.2018)

OTÁZKY PRO KONTROLU ZNALOSTÍ Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

(IV. ROČNÍK)

(verze platná od 1.10.2018)

1. Akutní srdeční selhání

2. Chronické srdeční selhání a jeho komplexní léčba

3. Chlopenní vady aortálního ústí

4. Chlopenní vady mitrálního ústí

5. Akutní formy ischemické choroby srdeční

6. Chronická ischemická choroba srdeční – klasifikace, etiopatogeneze

7. Chronická ischemická choroba srdeční – diagnostika, terapie

8. Akutní infarkt myokardu

9. Komplikace infarktu myokardu

10. Šok

11. Systémová hypertenze

12. Sekundární hypertenze

13. Plicní embolie

14. Vrozené srdeční vady v dospělosti

15. Zánětlivá onemocnění srdce (myokarditida, perikarditida)

16. Infekční endokarditida

17. Kardiomyopatie

18. Srdeční tamponáda

19. Supraventrikulární arytmie

20. Komorové arytmie

21. Fibrilace síní, symptomatologie, diagnostika a terapie

22. Cor pulmonale

23. Zástava oběhu a dýchání, kardiopulmonální resuscitace

24. Onemocnění aorty

25. Onemocnění mozkových cév, cévní mozková příhoda

26. Akutní a chronická onemocnění periferních tepen

27. Akutní a chronická onemocnění periferních žil

28. Diabetes mellitus 1. typu – patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika

29. Diabetes mellitus 2. typu – patofyziologie, klinická symptomatologie, diagnostika

30. Základní principy léčby diabetes mellitus 1. a 2. typu

31. Akutní komplikace diabetes mellitus

32. Chronické komplikace diabetes mellitus

33. Obezita, syndrom inzulínové rezistence

34. Komunitní pneumonie

35. Nozokomiální pneumonie

36. Tuberkulóza plic

37. Astma bronchiale – rozdělení, léčba, prevence

38. Akutní astma bronchiale

39. Chronická bronchitida, bronchiektázie

40. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) – diagnostika a léčba stabilního stadia

41. Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

42. Idiopatická plicní fibróza

43. Bronchogenní karcinom

44. Fluidothorax, pleurální syndrom

45. Pneumotorax

46. Akutní a chronická respirační insuficience

47. Poruchy lipidového metabolismu

48. Ateroskleróza

49. Krvácení do zažívacího traktu

50. Choroby jícnu

51. Peptický vřed žaludku a duodena

52. Nádory žaludku

53. Nespecifické střevní záněty

54. Polypy a nádory tlustého střeva a konečníku

55. Nenádorová onemocnění tlustého střeva – divertikulóza, divertikulitida

56. Funkční poruchy zažívacího traktu, celiakie

57. Cholelitiáza a její komplikace

58. Akutní a chronické pankreatitidy

59. Akutní hepatitidy

60. Chronické hepatitidy

61. Jaterní cirhózy

62. Klasifikace, komplikace, terapie a prognóza portální hypertenze

63. Akutní a chronické jaterní selhání

64. Nádory jater, žlučových cest a pankreatu

Sylabus
Poslední úprava: PALACKAJ (30.07.2019)

Sylabus přednášek:

Pneumologie:

1. Akutní stavy v pneumologii.

Prezentace podává přehled o akutních stavech v pneumologii, jejich etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě. Zvláštní pozornost je věnována zobrazovacím metodám.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

2. Bronchoskopie.

Historie, technické předpoklady, indikace, typy vyšetření, kontraindikace a komplikace výkonu. Výkony diagnostické a terapeutické.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

3. Akutní a chronická respirační insuficience.

Přednáška pojednává o definici, patofyziologii, klinickém obrazu a diagnostických přístupech a terapeutických opatřeních u stavů spojených s respirační insuficiencí.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

4. Chronická obstrukční plicní nemoc.

Definice, epidemiologie, patogeneze, klinický obraz. Stadia, fyzikální vyšetření, zobrazovací metody, funkční vyšetření, způsoby léčby farmakologické i nefarmakologické.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

5. Dušnost.

Prezentace podává přehled o nejčastějších příčinách dušnosti, jejich patogenezi, klinickém obrazu, diferenciální diagnostice a léčbě. Zvláštní pozornost je věnována zobrazovacím metodám.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

6. Astma bronchiale.

Prezentace podává přehled o definici, etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice, klasifikaci a léčbě bronchiálního astmatu. Je podána informace o posledních mezinárodních doporučeních (GINA).

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

7. Intersticiální plicní procesy.

Přednáška pojednává o definici, patofyziologii, klinickém obrazu a diagnostických přístupech a terapeutických opatřeních u intersticiálních plicních procesů, jako modelové onemocnění je blíže probrána sarkoidóza. Idiopatická plicní fibróza – přehled o epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. Zvláštní pozornost je věnována zobrazovacím metodám.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

8. Hemoptýza.

Prezentace podává přehled o epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diferenciální diagnostice a léčbě hemoptýzy. Zvláštní pozornost je věnována zobrazovacím metodám.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

9. Pneumonie.

Prezentace podává přehled o epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě komunitní a nozokomiální pneumonie a pneumonie u imunokompromitovaných. Zvláštní pozornost je věnována zobrazovacím metodám.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

10. Pleurální syndrom.

Pleurální výpotky – fluidothorax, mechanismy vzniku, zobrazovací metody, diferenciální diagnostika pleurálních výpotků. Klinický obraz, léčba, punkce, vyšetření punktátu. Thorakoskopie, torakotomie, hrudní drenáž. Pneumothorax – epidemiologie, etiologie, patogeneza, klinický obraz, diagnostika a léčba. Zobrazovací metody. Onemocnění mediastina.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

11. Tuberkulóza.

Prezentace podává přehled o epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě tuberkulózy. Zvláštní pozornost je věnována novým metodám diagnostiky latentní tuberkulózy, vakcinaci a dalším opatřením kontroly tuberkulózy.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

12. Nádory plic.

Diferenciální diagnostika, rizikové faktory, incidence, mortalitní data. TNM paging, histologické typy plicních nádor. Klinický obraz, diagnostika, zobrazovací metody. Cytologie sputa, přínos bronchoskopického vyšetření. Léčba – volba léčby podle stadia. Screening – jak a u koho?

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie dýchání

 

Gastroenterologie:

1. Vyšetřovací metody v gastroenterologii a hepatologii

Anamnéza. Ultrasonografie, biochemické a endoskopické metody vyšetření GIT. Manometrie, pH metrie, možnosti CT zobrazení GIT. Bolest břicha, dyspepsie, dysfagie, pyróza, zvracení, změny rytmu stolice, krvácení do GIT. Pohled, poklep, pohmat, poslech při vyšetření břicha.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

2. Refluxní choroba jícnu, peptický vřed, nádory žaludku.

Patogeneze peptického vředu, klinická symptomatologie, základní diagnostický postup. Medikamentózní a chirurgická léčba. Nádory žaludku – patogeneza, rizikové faktory. Patologicko-anatomická klasifikace, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

3. Střevní záněty.

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida – etiopatogeneza, klinická symptomatologie, diagnostika a léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

4. Střevní polypy, kolorektální karcinom.

Polyp, sekvence adenom – karcinom. Rakovina tračníku a konečníku, rizikové faktory, genetické vlivy, prekancerózní stavy, diagnostika, terapie, dispenzarizace.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

5. Krvácení do zažívacího traktu, chronická pankreatitida.

Klinická symptomatologie – hemateméza, meléna, enterorrhagie a hematochezie. Vyšetření pacienta, nutnost věnovat pozornost oběhovým parametrům. Krvácení z horní a dolní části zažívacího traktu – rozdíly, vyšetření, observace, léčba.

Chronická pankreatitida – klasifikace, histologické známky onemocnění. Rizikové faktory, klinická symptomatologie, diagnostické metody, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

6. Cholelithiáza – diagnostika a terapie.

Definice, nejčastější příčiny vzniku. Patogeneze kamenů. Klinická symptomatologie, vyšetřovací metody, léčba. Komplikace onemocnění a výkonů.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

7. Chronické hepatitidy, cirhózy.

Chronické hepatitidy – definice, etiologie, virové, autoimunitní a ostatní chronické hepatitidy. Jejich léčba a komplikace. Jaterní cirhóza – definice, etiologie, kompenzovaná a dekompenzovaná cirhóza. Diagnostický postup, komplikace a léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

8. Portální hypertenze, jaterní selhání.

Portální hypertenze – definice, anatomie a patofyziologie. Rozdělení, příčiny vzniku portální hypertenze, její léčba a komplikace. Jaterní selhání – definice, rozdělení, etiologie a patofyziologie. Diagnostika, léčba a komplikace.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

9. Diferenciální diagnostika ikterů.

Definice, typy ikteru. Ikterus prehepatální, hepatální a cholestatický. Gilbertův syndrom. Postup při diferenciální diagnostice žloutenky.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

10. Diferenciální diagnostika febrilních stavů.

Patofyziologie teploty, typy teplotních křivek, vyšetřovací metody u febrilních stavů. Febrilie u infekcí (virové, bakteriální), nádorových onemocnění, systémových onemocnění. Subfebrilie, invazivní metody jako zdroj teploty.

Požadované znalosti: základní znalost fyziologie a patofyziologie teploty

11. Poruchy pasáže GIT. Pohled internisty na chirurgickou problematiku. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu

 

Diabetologie a metabolismus:

1. Diabetes mellitus - 1. část.

Etiologie, pathogeneza, klinická symptomatologie, diagnostika. Klasifikace diabetu, diferenciální diagnostika.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

2. Diabetes mellitus - 2. část.

Komplikace diabetes mellitus akutní a chronické. Patofyziologie a léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

3. Léčba diabetes mellitus.

Léčba PAD a inzulínem. Jednotlivé typy perorální antidiabetika, inzulínové režimy. Rozdíly léčby diabetes mellitus 1. a 2. typu. Dietní a pohybová léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

4. Poruchy výživy (obezita, kachexie)

Obezita: Definice, hodnocení, měření, klasifikace obezity. Vyšetření obézního pacienta (anamnéza, fyzikální vyšetření). Funkce a distribuce tukové tkáně. Komplikace obezity, léčba. Malnutrice: definice, příčiny (anorexie, maldigesce, malabsorpce, zvýšené ztráty, snížený anabolismus, zvýšený katabolismus), diagnostika, laborarní vyšetření, parametry, komplikace. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

5. Poruchy lipidového metabolismu, ateroskleróza a endoteliální dysfunkce.

Dyslipidémie - rizika, klasifikace. Cíle léčby, cílové hodnoty spidogramu. Vyšetření a léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

6. Akutní komplikace diabetes mellitus. Differenciální diagnostika hypoglykémií. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

7. Endoteliální dysfunkce a ateroskleróza. Požadované znalosti: biochemie lipidů, základy fyziologie a patofyziologie metabolismu

Kardiologie:

1. Akutní koronární syndrom.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

2. Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční.

Úvodní sdělení k problematice patologií koronárního řečiště a ischemické choroby srdeční (ICHS), s připomenutím klinických forem ICHS. Shrnuje základní principy normální koronární cirkulace a základní fakta o správné funkci endotelu. Definuje pojem endoteliální dysfunkce ve vztahu k aterogenezi. Ze stabilních forem ICHS probírá klinickou manifestaci, vyšetření a neinvazivní i invazivní léčbu námahové anginy pectoris a němé (nebolestivé) ischémie.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

3. Chlopenní vady.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

4. Arytmologie.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

5. Srdeční selhání.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

6. Cor pulmonale, plicní hypertenze.

Definice a typy plicní hypertenze. Cor pulmonale. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika a léčba. Plicní embolie - symptomatologie, rizikové faktory, vyšetření, léčba a prevence.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace, prokoagulačních stavů

7. Systémová hypertenze.

Definice hypertenze, etiopatogeneze, primární a sekundární hypertenze - etiologie. Klinická symptomatologie, klinická stadia, vyšetření. Léčba farmakologická a nefarmakologická. Rezistentní hypertenze.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace, regulace TK

8. Šok.

Definice šoku a základní klinické aspekty jeho diagnostiky i péče o nemocného v šoku. Problematika šoku kardiogenního při AIM, embolizaci do plícnice a při srdeční tamponádě. Šok oligemický v souvislostech důležitých pro vnitřní lékařství. Šok distribuční probírá problematiku šoku septického a šoku anafylaktického.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

9. Kardiomyopatie.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

10. Záněty srdce.

Etiologie, patofyziologie, rizikové faktory. Klinická symptomatologie, vyšetření, diagnostika, léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

11. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi.

Definice bolestí na hrudníku. Anatomie struktur, které mohou bolesti na hrudníku vyvolat. Patofyziologie bolestí na hrudníku. Bolesti kardiálního původu - akutní koronární syndrom, další ischemické kardiální příčiny - aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, systémová hypertenze, anémie, hypoxie. Bolesti na hrudi extrakardiálního původu - direkce aorty, plicní embolie, pneumotorax, perikarditida, neuromuskuloskeletální příčiny bolestí na hrudníku, gastrointestinální příčiny bolesti - refluxní ezofagitida, hiátová hernie, vředová choroba žaludku, jícnový spasmus. Diferenciálně diagnostický přístup k pacientovi s bolestí na hrudníku, zajištění vitálních funkcí, rozhodnutí o směru vyšetřování a léčby.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

12. Diferenciální diagnostika dušnosti. Definice a typy dušnosti, co ji způsobuje. Klinické vyšetření pacienta, metody, které pomohou v diferenciální diagnostice, akutní léčba. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

13. Diferenciální diagnostika synkop a kolapsových stavů. Definice, typy. Klinické projevy. Klinické vyšetření pacienta, metody, které pomohou v diferenciální diagnostice, akutní léčba. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace

14. Základní elektrokardiografické obrazy.

Základy hodnocení EKG, poruchy vzniku vzruchu, poruchy převodu vzruchu. Akutní ischemické změny.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace, EKG

15. Choroby tepen a žil dolních končetin.

Ischemická choroba tepen dolních končetin, obliterující ateroskleróza - patofyziologie, endoteliální dysfunkce - její vznik a důležitost. Výskyt ischemické choroby tepen dolních končetin, prognóza nemocných, rizikové faktory onemocnění, klinická symptomatologie, fyzikální vyšetření a funkční testy. Neinvazívní a invazivní vyšetřovací metody - CW Doppler, fotopletysmografie, duplexní sonografie, CT angiografie, digitální subtrakční angiografie. Léčba ischemické choroba tepen dolních končetin, možnosti revaskularizačních procedur. Další příčiny ischemie dolních končetin - trombangiitis obliterans, trauma, entrapment syndrom a. poplitea. Kritická končetinová ischémie. Akutní tepenný uzávěr. Onemocnění žil dolních končetin - hluboká žilní tromboza, povrchní tromboflebitida, chronická žilní insuficience, primární varixy - výskyt, rizikové faktory, patofyziologie, symptomatologie, fyzikální a instrumentální vyšetřovací metody a léčba.

Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie cirkulace, prokoagulačních stavů

16. Kasuistické semináře – metabolismus, kardiologie, gastroenterologie.

Garantem výuky předmětu Vnitřní lékařství I je:

prof.MUDr.Milan Kvapil, CSc., MBA

za výuku zodpovídá:

as.MUDr.Pavlína Piťhová,PhD., tel. 22443 4014, 4067

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK