PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Buněčné základy medicíny - zápočet letní semestr - CVSE1M0003
Anglický název: Cellular Basis of Medicine - credit summer semestr
Zajišťuje: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (12-BIOC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:154/82 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: CVSE1M0001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2018)
Modul Buněčné základy medicíny ("modul Buňka") se skládá ze čtyř kurzů - dvou v zimním a dvou v letním semestru: 1. kurz - Struktura buňky a dědičnost (8 týdnů), 2. kurz - Metabolismus a specializace buňky (7 týdnů), 3. kurz - Buněčná signalizace a imunita (7 týdnů), 4. kurz - Životní cyklus buňky a vývoj (8 týdnů). Na výuce se podílí Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie, Ústav histologie a embryologie, Ústav lékařské genetiky a Ústav imunologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (07.12.2011)

Cílem předmětu je podat ucelený přehled o buňkách a tkáních: integrovanou formou studenti získají znalosti z molekulární biologie, biochemie, histologie, genetiky a imunologie.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2017)

MOLEKULÁRNÍ  BIOLOGIE

 • Alberts B. et al.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing.  Ústí nad Labem, 1998
 • Kovář J.: Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I.,  II. Karolinum, Praha, 2005 
 • Alberts B. et al.: Essential Cell Biology, Garland Science, New York & London, 2010
 • Knowles M. and Selby P.: Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. Oxford University Press, Oxford & New York, 2005
 • Kubišta V.: Buněčné základy životních dějů. Scientia, Praha, 1998
 • Nečas O. et al.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H&H, Jinočany, 2003
 • Rosypal S.: Úvod do molekulární biologie. Díl první - Díl čtvrtý. Slanislav Rosypal, Brno, 2000-2003

 BIOCHEMIE

 • Murray R. K. a kol.:Harperova ilustrovaná biochemie (Galén 2013) ISBN 978-80-7262-907-7
 • Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm: Barevný atlas biochemie, (Grada, Praha 2012), ISBN 978-80-247-2977-0 
 • Matouš Bohuslav et al: Základy lékařské chemie a biochemie (Galén 2010) ISBN 978-80-7262-702-8
 • František Duška, Jan Trnka: Biochemie v souvislostech - Díl I - Základy energetického metabolizmu (Karolinum 2006) ISBN 80-246-1116-3
 • Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman: Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl (Karolinum 2004) ISBN 80-246-0851-0
 • Masopust J.: Patobiochemie buňky, dostupné na http://dotdiag.cz/img/prednasky/bunka.pdf 
 • Champe P. C.; Harvey R. A.: Lippincott´s Illustrated Reviews - Biochemistry, ISBN 0-397-51091-8
 • Devlin T. M. et al.: Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations, 4th ed., ISBN 0-471-15451-2

 GENETIKA

 • Lékařská biologie a genetika:
  I. díl: Berta Otová a kol., Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-2835-6
  II. díl: Milada Kohoutová a kol., Karolinum, 2012, ISBN 978-80-246-1873-9
  III. díl: Aleš Panczak a kol., Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2415-0
 • Ivo Bárta, Zdeňka Polívková, Martina Langová: Sbírka příkladů z genetiky. Karolinum 2002, ISBN 80-246-0460-4
 • Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard: Thompson and Thompson: Klinická genetika. Šesté vydání, Triton 2004, ISBN 80-7254-475-6
 • D. Peter Snustad, Michael J. Simmons: Genetika. Druhé vydání, Masarykova universita 2017, ISBN: 978-80-210-4852-2
 • Učebnice vhodná pro zopakování látky ze střední školy:
 • Eduard Kočárek: Genetika. Scientia 2008, ISBN 80-7183-326-6

HISTOLOGIE

 • Lüllmann-Rauch R : Histologie, překlad 3.vydání německého originálu Histologie, Grada,  2012, ISBN 978-3-13-129243-8
 • Junqueira LC, Carneiro J,  Kelley RO : Základy histologie, překlad 7.vydání anglického originálu Basic Histology, 1995, HaH, ISBN 80-85787-37-7
 • Balko J, Tonar Z, Varga I. A kol. : Memorix histologie, 1.vyd., Triton,  2016
 • TW Sadler :  Langmanova lékařská embryologie, překlad 10.vydání  Langman´s Medical Embryology, Grada, 2011, ISBN 978-0-7817-9485-5
 • Moore KL,Persaud TVN: Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, překlad 6.vydání anglického originálu The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. ISV, 2002. ISBN 80-85866-94-3

IMUNOLOGIE   

 

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (08.12.2011)

Výuka v modulu probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.
K některým seminářům studenti vypracovávají seminární práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2018)

Požadavky na udělení zápočtu 
- pro zimní i letní semestr platí stejná pravidla:

 1. absolvovaná praktika
 2. prezentované seminární práce
 3. zápočtový test

Požadavky na splnění podmínek zápočtu a způsob jejich náhrady

1) praktika
: hodnotí se aktivní účast a prokázané znalosti, vyžadován je laboratorní plášť

 • biochemická praktika - zpracování zadaných úloh, odevzdané protokoly
 • histologické preparáty - předložení pracovního sešitu, preparátový test
 • molekulárně-biologická praktika - zpracování zadaných úloh, písemný test
 • cytogenetická praktika - zpracování zadaných úloh

způsob náhrady praktik:
vypsané náhradní termíny; písemné zpracování úlohy a přezkoušení z požadovaných znalostí je možné pouze pokud student doloží důvod své absence (např. potvrzením od lékaře) 

2) seminární práce: hodnotí se zpracování a prezentace

 • klinické detektivní příběhy 1 až 9 - předchozí příprava, aktivní účast na semináři formou prezentace a diskuse
 • referát - geneticky podmíněná choroba (1x v zimním semestru) - prezentace na semináři z genetiky
 • referát - esenciální látky nezbytné pro vývoj (1x v letním semestru) - prezentace na semináři z biochemie

způsob náhrady seminárních prací:
písemné zpracování student osobně předloží a prezentuje vyučujícímu 

3) zápočtový test: hodnotí se dosažený počet bodů

 • zápočtový test je rozdělen do 2 průběžných testů, které se píší po ukončení jednotlivých kurzů během každého semestru (tj. 2 v zimním a 2 v letním semestru), délka testu je 70 min.; průběžný test obsahuje otázky ANO/NE i volnou tvorbu odpovědí, pro úspěšné složení je nutno získat alespoň 8 z 16 bodů za semestr, získané body se připočítávají k výsledku zkoušky
 • při neúspěchu v průběžných testech se píše ve zkouškovém období souhrnný test z obou dvou kurzů semestru (tj. zimní souhrnný test a letní souhrnný test), délka testu je 90 min.; souhrnný test obsahuje pouze otázky ANO/NE, požadované minimum je 70 % bodů z testu; získané body se k výsledku zkoušky nepřipočítávají
 • na testy musí být student předem přihlášen v SISu

způsob náhrady zápočtového testu:
tři termíny souhrnných testů (za zimní semestr 1x v únoru, 1x v červnu, 1x v září; za letní semestr 2x v červnu, 1x v září; UPOZORNĚNÍ: souhrnné testy v červnu se píší až po prvním termínu zkoušky (= předtermín); na testy musí být student předem přihlášen v SISu


Podrobnější informace o zápočtech a zkoušce najdete v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz/ )

Dotazy ohledně modulu pište na bunka@lf3.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2018)

Podrobné informace o přednáškách, seminářích a praktických cvičeních najdete v databázi Výuka:  http://vyuka.lf3.cuni.cz/

Kurzy zimního semestru

 • 1. kurz - Struktura buňky a dědičnost
 • 2. kurz - Metabolismus a specializace buňky

Kurzy letního semestru

 • 3. kurz - Buněčná signalizace a imunita
 • 4. kurz - Životní cyklus buňky a vývoj
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (07.12.2011)

Středoškolské znalosti biologie a chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK