PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny II. - C2VL006
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/20, Z [HS]
letní s.:6/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)
Předmět navazuje na poznatky z předmětu Úvod do klinické medicíny I. Věnuje se přípravě studenta na působení ve zdravotnickém zařízení včetně komunikačních dovedností, základních klinických dovedností a odběru anamnézy. Cílem předmětu je prohloubit integraci teoretických a klinických znalostí a dovedností včetně formování postoje studentů k nemocným a jejich blízkým. Součástí předmětu je nácvik odběru anamnézy s tzv. standardizovaným pacientem v laboratorních podmínkách a odběr anamnézy s reálným pacientem ve zdravotnickém zařízení pod supervizí vyučujícího. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny i na seminářích, které se kromě strategií zvládání složitých komunikačních situací věnují i zvláštnostem komunikace s dětmi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2022)

Cílem předmětu je prohloubit integraci teoretických a klinických znalostí a dovedností, formování postoje studentů k nemocným a jejich blízkým. Zároveň umožňuje studentům podílet se na činnosti multidisciplinárních týmů v podmínkách klinické praxe.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Zimní semestr

80 % účasti na praktikách a exkurzích v nemocnici, semináři komunikace s dětmi. 

Zápočty se udělují: 20.1.2023 dle rozpisu kruhů v rozvrhu.

 

Letní semestr

1. 80% účast na praktických cvičeních a stážích v nemocnici, semináři Komunikace v emočně vypjatých situacích 15.3. a Propouštění pacientů z nemocnicce 29.3. a 30.3. podle rozvrhu jednotlivých kruhů.

2. Zkouška formou testu znalostí probrané látky ÚKM I a ÚKM II 

Termín testu: dle rozvrhu pro jednotlivé kruhy

Při kontrole účasti na výuce se studenti budou prokazovat kartou ISIC.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2022)

Marek,j., Kalvach,Z., Sucharda,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Triton, 2001. ISBN 80-7254-174-9.cS. 401 - 436.

CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. 195 s. ISBN 80-247-0609-1.

Vytejčková, R. a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Praha, Grada Publishing 2013. ISBN 978-80-247-3420-0

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. příručka pro mediky, lékaře a ošetřující personál. Praha, Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Tate,P. : Komunikace pro lékaře. Praha, Grada Publishing 2005,ISBN 80-247-0911-2.

Příručka komunikace pro lékaře: Jak získat důvěru pacienta, Tate, P., Grada, Praha 2005.)

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2022)

Přednášky, semináře, praktika, stáže.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (16.02.2023)

Obecná  témata:

 1. Práce se zdravotnickými informacemi

 2. Indikátory kvality poskytované péče

 3. Základy propedeutik - klinický přístup k pacientovi - akutní, chronický pacient, laboratorní vyšetření

  4. Práce se zdravotnickou dokumentací 

Komunikační dovednosti:

 1. Odběr anamnézy u standardizovaného pacienta

 2. Komunikace s dítětem

 3. Komunikace - strategie ke zvládnutí složitých komunikačních situací

  4. Základy vyšetření pacienta

  Praktická cvičení 

  1. Základní invazivní vstupy (PŽK, odběry biologického materiálu, CŽK, katetrizace močového měchýře)

   2. Péče o sterilná ránu

   3. kazuistické praktikum

   4. exkurze na interní klinice - základy fyzikálního vyšetření

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (19.02.2023)

Zimní semestr

80 % účasti na praktikách a exkurzích v nemocnici, semináři komunikace s dětmi. 

Zápočty se udělují: 20.1.2023 dle rozpisu kruhů v rozvrhu.

 

Letní semestr

1. 80% účast na praktických cvičeních a stážích v nemocnici, semináři Komunikace v emočně vypjatých situacích 15.3. a Propouštění pacientů z nemocnicce 29.3. a 30.3. podle rozvrhu jednotlivých kruhů.

2. Zkouška formou testu znalostí probrané látky ÚKM I a ÚKM II 

Termín testu: dle rozvrhu pro jednotlivé kruhy

Při kontrole účasti na výuce se studenti budou prokazovat kartou ISIC.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK