PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu a vývoje nových metod a postupů v adiktologii - B03402 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: Methodology of Research and Development of New Methods and Procedures in Addictology
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Atributy: Adiktologie navazující
Teoretický předmět
Záměnnost : B02049
Anotace
Předmět provede studenty jednotlivými fázemi výzkumu, od volby tématu přes výběr souboru, analýzu až po interpretaci dat a prezentaci výsledků. Také se bude věnovat problémům a rizikům, se kterými se výzkumníci nejčastěji setkávají. V předmětu se již pracuje s výběrem vhodného tématu a designu diplomové práce. Zvláštní pozornost je věnována vývoji nových metod a postupů v adiktologii, jejich standardizaci.
Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodologickými principy výzkumu a s vybranými kvantitativními a kvalitativními výzkumnými technikami (např. dotazníkové šetření, rozhovor, obsahová analýza, ohniskové skupiny apod.). 

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Deskriptory

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni navrhnout a realizovat jednoduchý výzkumný projekt se všemi náležitostmi, tj. orientovat se v teoretických pramenech, formulovat otázky a hypotézy, zvolit adekvátní výzkumný design, vybrat výběrový soubor, určit vhodné metody pro sběr a následně analýzu dat a zhodnotit výsledky výzkumu a napsat výzkumnou zprávu. Dále by měli být studenti schopni kriticky posoudit jiné výzkumné studie a zaujmout k nim stanovisko.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Sylabus

Témata:

  • Úvod do problematiky vědeckého poznání a vědecké práce
  • Povaha výzkumu v adiktologii, hypoteticko-deduktivní model, vědecké metody, testování hypotéz, laboratorní a terénní výzkum
  • Plánování výzkumu
  • Měření. Popis měření v sociálních vědách - proměnné a výzkumný soubor
  • Experimentální, ne-experimentální a kvazi-experimentální typy výzkumu
  • Interní a externí validita. Interní a externí validita, její definice
  • Pozorování jako technika výzkumu
  • Rozhovor, ohnisková skupina
  • Dotazníky: popis, postojové škály, vědomostní, problémy a nebezpečí dotazníků, psychometrické testy, projektivní testy, reliabilita, validita a standardizace testů
  • Etika ve vědeckém výzkumu. Etické principy ve vědeckém výzkumu: ochrana participantů, výzkumníka, ochrana osobních údajů, publikace výsledků
Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Literatura

Povinná literatura:

1.  Disman Miroslav. 1993 (1998, 2000). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

2.  Hendl Jan. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál: Praha.

 

Doporučená literatura:

1.  Black, T. (1999). Doing Quantitative Research in Social Sciences. An Integrated Approach to Research Design,Measurement and Statistics. London: Sage.

2.   Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

3.   Punch, K. (Ed.) (2008). Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál.

4.   Black, T. R. (1999). Doing quantitative research in the social sciences: an integrated approach to research design, measurement and statistics. 1st pub. London: SAGE Publications, xiv, 751 s. ISBN 0-7619-5352-3.The Research Craft. An Introduction to Social Research Methods. Boston: Little, Brown and Company.

5.   Green, E. C. (2001). Can Qualitative Research Produce Reliable Quantitative Findings? Field Methods, Vol. 13, No. 1, 3-19.

6.   Valsiner, J. (2000). Data as representations: contextualizing qualitative and quantitative research strategies. Social Science Information Vol 39, no 1, 100-113.

7.   Hartnoll, R. (2005). Drogy a drogové závislosti: propojování výzkumu, politiky a praxe. Praha: Úřad vlády ČR.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Požadavky ke zkoušce

ZS: Zápočtový test.

LS: Zápočet: Odevzdání výzkumného plánu = formulář etické komise Kliniky adiktologie do 15.5.2024

Zkouška: ústní zkouška dle sylabu předmětu, prezentací a probíraných témat na výuce.

Poslední úprava: Šťastná Lenka, Mgr., Ph.D. (11.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK