PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie - B02440 (Fyzioterapie)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: doc. MUDr. M. Tuček, CSc.
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 244
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Patří mezi: Povinné FYZIO P 2.r._17/18
Atributy: Fyzioterapie
Teoretický předmět
Prerekvizity : B01505, B01521
Je prerekvizitou pro: B01046
Anotace
Poslední úprava: SLA01900 (09.12.2013)

Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie: epidemiologie prostředí, toxikologie, rizikové faktory ve výživě, rizikové faktory v pracovním prostředí, epidemiologie infekční, epidemiologie onemocnění hromadného výskytu - rizikové faktory, prevence - životní styl, podpora zdraví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: HOL02040 (05.09.2014)

Cílem předmětu hygiena a epidemiologie 1 ( společný kmen) je  získání základních poznatků o vztazích člověka a prostředí. Student bude seznámen se základními faktory ovlivňující zdraví jedince i celé populace. Bude schopen identifikovat základní faktory životního a pracovního prostředí (fyzikální, chemické a biologické), pochopit jejich vzájemnou interakci, jejich vliv na zdraví, principy ochrany před jejich nepříznivým působením. Získá základní znalosti o faktorech životního stylu, jejich vlivech na zdraví jedinců i jednotlivých populačních skupin. V epidemiologii bude seznámen se základními ukazateli zdravotního stavu, způsoby jejich zjišťování i hodnocení. Bude seznámen se základními principy medicínské biostatistiky. Na základě získaných poznatků bude student schopen posoudit význam a váhu faktorů životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a vymezit priority v oblasti primární, sekundární i terciální prevence.

 

Deskriptory
Poslední úprava: SLA01900 (09.12.2013)

 

Znalosti: Studenti získají přehled o faktorech prostředí a jejich vlivů na zdraví člověka. Seznámí se s faktory životního prostředí (půda, voda, ovzduší) způsoby jejich hodnocení, možnostech posuzování vlivů na zdraví jedinců i populačních skupin. Budou seznámeni s možnosti prevence nepříznivého působení těchto faktorů na zdraví lidí. Získají znalosti o faktorech pracovního prostředí, způsobech jejich identifikace, analýzy i možnostech regulace nepříznivých vlivů.  Získají znalosti o faktorech životního stylu, metodách jejich hodnocení, aplikací výsledků posouzení faktorů životního stylu do praxe. Získají znalosti o metodách hodnocení výživového stavu, význam hlavních druhů potravin, zásady správné výživy dospělé populace, výživě kojenců a malých dětí. Seznámí se s problematikou drogových závislostí, především kouření tabáku , jejich epidemiologií . V epidemiologii bude seznámen se základními ukazateli zdravotního stavu, způsoby jejich zjišťování i hodnocení. Získá znalosti z infekční epidemiologie o procesu šíření nákaz - zdroji, cestách přenosu a vnímavém jedinci.

Dovednosti: Student bude schopen na základě získaných znalostí posoudit vliv jednotlivých faktorů prostředí na zdraví člověka. Bude schopen navrhnout jednoduchá základní opatření na ochranu zdraví před nepříznivými vlivy faktorů prostředí (chování jedinců i skupin při nepříznivých meteorologických podmínkách, - inverzi, způsob přípravy nezávadné vody v havarijních či polních podmínkách,….). Posoudit jednoduchým způsoben pracovní zátěž a pracovní námahu, posoudit uspořádání pracovního místa. Navrhnout a provést hodnocení výživového stavu včetně hodnocení spotřeby a konceptu doporučených dávek živin. Navrhnout základní preventivní a represivní protiepidemická opatření.

Kompetence:

Na základě získaných poznatků bude student schopen posoudit význam a váhu faktorů životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a vymezit priority v oblasti primární, sekundární i terciální prevence.

Literatura
Poslední úprava: KRA01701 (05.01.2014)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

1.    Tuček, M., Slámová A. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Karolinum 2012 . 214s.

2.    Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny. Galén, Karolinum 2009, 153s.

3.    Bencko, V. a kol.: Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. UK Praha, 2006, 175s.

4.    Podstatová, H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Epava. 2002. 262 s.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

1.    Göpfertová, D. a kol.: Epidemiologie obecná a speciální: Karolinum. 2007. 300s.

2.    Kudlová, E. a kol.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s

3.    Fait, T., a kol: Preventivní medicína. Maxdorf.2008. 551 s.

4.  Maďar, R., a kol.: Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Grada Publishing. 2006, 178 s.

5. Králíková, E. e al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

OPORY STUDIA:

KOMÁREK,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi.

Dostupné na : http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi

ZVÁROVÁ, J., a kol.: Biomedicínská statistika .

Dostupné na: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK