PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy biologické psychiatrie - B01363
Anglický název: Essentials of biological psychiatry
Zajišťuje: Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:16/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Fišar Zdeněk zfisar@lf1.cuni.cz Hroudová Jana hroudova.jana@gmail.com
Další informace: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.
PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00030, B01604
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (05.09.2017)

Nejprve jsou shrnuty informace o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v neuronech se zaměřením na neurotransmiterové receptorové systémy a signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následuje seznámení s procesy souvisejícími s neuroplasticitou, neurotoxicitou a stresem. Podrobně jsou probrány mechanismy účinků různých psychotropních látek, především antidepresiv, antipsychotik a zneužívaných psychoaktivních látek. Dále jsou uvedeny základní biologické hypotézy o vzniku a podstatě duševních poruch, především poruch nálady a schizofrenie. V závěrečné přednášce jsou studenti seznámeni s možnostmi výzkumu v oblasti molekulární psychiatrie na Psychiatrické klinice 1. LF UK a s některými výsledky studia mechanismů účinků antidepresiv, stabilizátorů nálady, kognitiv a hledání biologických znaků poruch nálady a neurodegenerativních onemocnění.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (08.10.2017)

1. Základy neurobiologie, neurochemie a neurofyziologie (9. 10. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna Psychiatrické kliniky v Herzově domě: vstup vchodem pro pěší z ulice KeKarlovu 11, učebna je v přízemí, první dveře vlevo)

2. Psychofarmaka v terapii schizofrenie a afektivních poruch (23. 10. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna v Herzově domě)

3. Neuroplasticita, neurotoxicita, stres (16. 10. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna v Herzově domě)

4. Mechanismy účinků psychoaktivních látek (30. 10. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna v Herzově domě)

5. Neurobiologie poruch nálady a schizofrenie (6. 11. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna v Herzově domě)

6. Experimentální metody biologické psychiatrie (13. 11. 2017, 14:00-16:00 hod, učebna v Herzově domě)

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (05.09.2017)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK