PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jazykový seminář z areálového jazyka I (ruština) (začátečníci) - AVS100011
Anglický název: Linguistic Seminar from Areal Language I (Russian Language) (Beginners)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Korekvizity : AVS100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (01.10.2009)
Semináře, který navazuje na teoretický úvod do fonologie a morfologie současné ruštiny, je zaměřen vedle otázek
ortoepické výslovnosti (vokálů a konsonantů), principů fonetického (resp. fonologického) a ortografického systému jazyka
především na procvičování jevů morfologického charakteru. Program semináře obsáhne zejména problematiku
paradigmatiky ruského jména a slovesa a zvládnutí fungování morfologického systému ruštiny jako celku. Důraz bude
kladen na vztahy variantnosti, dubletnosti, na jevy z oblasti vývoje gramatické normy ruštiny. Pozornost bude rovněž
věnována proměnám v rámci fungování ruského gramatického systému. Všechny tematické okruhy budou demonstrovány
a procvičovány na materiálu současného spisovného ruského jazyka.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (31.01.2011)

TEST z praktického jazyka + 1 teoretická otázka

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (23.09.2009)
Požadavky k atestaci: účast na semináři, aktivní práce na semináři s důrazem na samostudium doma, písemný test

1/ Vymezení slovních druhů (přístupy, kritéria)

2/ Kategoriální význam

3/ Morfologické kategorie jména

4/ Pád jako kategorie morfologická a syntaktická

5/ Sémantické druhy adjektiv; morfologicko-syntakticko-slovotvorná kategorie stupňování

6/ Adjektivně-zájmenná paradigmatika

7/ Kategoriální defektnost číslovky (v srovnávacím rusko-českém aspektu)

8/ Gramatické kategorie u sloves

9/ Vidotemporální kategorie a modus

10/ Transpozice slovesného času a způsobu

11/ Produktivní a neproduktivní slovesné třídy a slovotvorné typy

12/ Problematika neohebných slovních druhů, přechod mezi nimi

13/ Predikativy a adverbia

Doporučená literatura:
Nekolová,V., Camutaliová,I., Vasiljeva-Lešková, A., Ruština (nejen) pro samouky. Praha, LEDA 2004

Kolektiv autorů: Příruční mluvnice ruštiny ve dvou dílech. Praha SNP 1978

Balcar, M., Ruská gramatika v kostce, Praha, LEDA 2002

Balcar, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice, Praha VŠE 2004

Žaža, S. Paradigmatika a akcentace ruského slovesa. FF MU Brno, 1991

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK