PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní gramatika v překladu - ATNV20003
Anglický název: Contrastive Grammer in Translation
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Vyučující: Andrea Krchová
Záměnnost : ADD100010, ADL100008
Je záměnnost pro: ADD100010
Anotace
Poslední úprava: Andrea Krchová (21.09.2021)
Kontrastivní gramatika v překladu je volitelný předmět určený pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci.<br>
Podmínkou pro zápis je úspěšné ukončení kurzu Kontrastivní gramatika I.<br>
Kurz si klade za cíl procvičit gramatické jevy německého jazyka a z gramatického hlediska analyzovat německé a české texty.
Literatura
Poslední úprava: Andrea Krchová (21.09.2021)

Základní literatura

Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut 2009.

Helbig, G./Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt 2001.

Helbig, G./Buscha J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt 2000.

Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia 2004.

Štícha, F. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia 2015.

Štícha, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.

Rinas, K. Vorsicht – Fehler! Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň: Fraus 2003.

Grepl., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2000.

Šemelík, M. – Kloudová, V. et al. Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum 2019.

 

Doporučená literatura

Grepl, M., Karlík, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia 1998.

Kol. Mluvnice češtiny 2, 3. Praha: Academia 1987.

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Hamburg: Spiegel Online 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Andrea Krchová (21.09.2021)

Plnění zadaných povinností, aktivita na seminářích, závěrečný test.

Sylabus
Poslední úprava: Andrea Krchová (21.09.2021)

Zaměříme se mj. na slovesné časy, nepravidelná slovesa, participia, rekci sloves, substantiv a adjektiv, použití konjunktivu I a II, trpný rod, modalitu, neosobní konstrukce, slovosled, vedlejší věty, slovotvorbu, funkční spojení a verbonominální konstrukce a další jevy, jež se budou vyskytovat ve vybraných textech / jež bude nutné procvičit na základě (ne)znalostí přihlášených studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK