PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní gramatika v překladu (DE) - ADD100010
Anglický název: Contrastive Grammar in Translation (DE)
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATNV20003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Záměnnost : ATNV20003
Je záměnnost pro: ATNV20003
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)
Kurz si klade za cíl procvičit základní gramatické jevy německého jazyka, a to především pomocí překladových cvičení a na základě textového materiálu: analýzy krátkých úryvků originálu a překladu vybraných textů (z gramatického hlediska, v obou směrech), obousměrné překlady, korektury německých textů. Témata, jež jsou během semestru probírána (v kombinaci, nikoli izolovaně): slovesné časy, nepravidelná slovesa, participia, rekce sloves, substantiv a adjektiv, použití konjunktivu I a II, trpný rod, modalita, neosobní konstrukce, slovosled, aktuální členění větné, vedlejší věty, slovotvorba, funkční spojení a verbonominální konstrukce a další jevy, jež se budou vyskytovat ve vybraných textech / jež bude nutné procvičit na základě (ne)znalostí přihlášených studentů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)

Základní literatura
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Duden 4: Die Grammatik. Mannheim: Bibliographisches Institut, 9.,
vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, 2016.
GREPL., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.
HELBIG, G., BUSCHA J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2001.
POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 2004.
RINAS, K. VORSICHT – FEHLER. Odstraňujeme nejčastější české chyby v němčině. Plzeň: Fraus, 2003.
ŠTÍCHA, F. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia, 2. vydání, 2015.
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.
Další literatura
GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998.
Kol. Mluvnice češtiny 2, 3. Praha: Academia, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (17.09.2020)

Kurz je určen studentům, kteří absolvovali alespoň Kontrastivní gramatiku I. V průběhu semestru studenti musí splnit tři průběžné testy, na konci se píše písemný zápočtový test (úspěšnost 70 %). Předpokládá se pravidelná aktivní účast na seminářích (alespoň 75 %) a plnění zadaných povinností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK