PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překlad III (EN-CS) - ATA210011
Anglický název: Translation III
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 31 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. David Mraček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Prerekvizity : ATA210009
Anotace
Poslední úprava: PhDr. David Mraček, Ph.D. (08.02.2019)
Jednosemestrální předmět, který navazuje na kurz Překlad I a poskytuje úvod do problematiky odborného překladu. Jedná se o překlad z cizího jazyka do češtiny, který má studentům mj. poskytnout vodítko při výběru a zpracovávání textu ke klauzurní či bakalářské práci, a proto se zaměřuje zejména na typy textů vhodných pro tento účel, tj. terminologicky méně náročné odborné studie, žánr populárně naučný, delší útvary publicistiky, esejistiku apod. Během semestru se ve dvou až tříseminářových blocích pracuje s několika typově rozmanitými delšími ucelenými texty, které umožní ukázat studentům řešení překladatelských problémů ve vztahu ke komplexnějšímu textovému celku, než je obvyklý jedno- až dvoustránkový rozsah zadávaných originálů. Výuka je kombinací analýzy textu (s popisem překladatelských problémů a navrhováním řešení), praktického překládání vybraných úryvků s následným hodnocením na semináři a prvků kritiky překladu, kdy se zvolená řešení konfrontují s již existujícím zredigovaným překladem daného textu. Tím může být publikovaný překlad profesionální nebo lze k tomuto účelu selektivně využívat i studentských klauzurních překladů z minulých let, u nichž je navíc v komentáři zachyceno i uvažování překladatele. Cílem je naučit studenty teoretické reflexi překladových problémů a seznámit je s metodami, strategiemi a technikami překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem a s ohledem na funkci překladového textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (19.09.2022)

Zápočtovou povinností je překlad cca třístránkového textu s komentářem (stručná charakteristika originálu, rozbor vybraných překladatelských problémů a zdůvodnění jejich řešení), k němuž student obdrží reflexi vyučujícího.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. David Mraček, Ph.D. (08.02.2019)

Základní literatura

Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E.: Současná stylistika, Praha 2008.

Hatim, B., Mason, I.: Discourse and the translator, London 1990

Hatim, B., Mason, I.: The Translator as Communicator, London 1996

Hickey, L.: The Pragmatics of translation, Clevedon, 1999

Newmark, P.: A textbook of translation, Edinburgh 2008

Nord, Ch.: Translating as a purposeful activity, Manchester 1997

 

Další literatura

Baker, M.: In Other Words, London 1992

Englund Dimitrova, B.: Expertise and Explicitation in the Translation Process, Amsterdam/Philadelphia, 2005.

Gile, D.: Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam 1995

Gromová, E.- Hrdlička, M. (eds): Antologie teorie odborného překladu (vybrané kapitoly), Nitra/Ostrava 2003.

Hatim, B.: Teaching and researching translation, London 2001

Hatim, B.: Translation. An advanced resource book. London 2004.

Kussmaul, P.: Training the translator, Amsterdam 1995

Lederer, M.: Translation: The Interpretive Model, Manchester 2003

Pym, A.: Epistemological problems in translation and its teaching, Peter Lang 1993

Robinson, D.: Becoming a translator, Manchester 1998

Schaffner, Ch, Adab, B. (eds): Developing translation competence, Amsterdam 2000

Wilss, W.: Knowledge and skills in translator behaviour, Amsterdam 1996

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (19.09.2022)

Předmět je určen pouze pro studenty 3. ročníku Mezikulturní komunikace angličtina.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK