PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština pro romanisty I - ASZRS0041
Anglický název: Spanish for Romanists I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS.
Vyučující: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS.
Neslučitelnost : ASZRS0013, ASZRS0019
Záměnnost : ASZRS0013
Je záměnnost pro: ASZRS0013
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2022)

Prakticky orientovaný seminář, jehož cílem je osvojit si základy španělského jazyka. Jelikož je kurz určen výhradně romanistům, jsou součástí semináře i teoretické otázky, ve kterých studenti zhodnotí daný jazykový jev ve světle hlavního studovaného jazyka.<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2021)

Zimní semestr

Zápočet - písemný test

Letní semestr

Zkouška - písemný test + ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2021)


Veškeré studijní materiály budou studentům průběžně zasílány na e-mail uvedený v SISu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2021)


Zimní semestr

španělská výslovnost, přízvuk, členy, osobní zájmena, základní slovesa v indikativu prézentu, rod a číslo substantiv, tázací zájmena, přechylování a číslo adjektiv, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, vybraná nepravidelná slovesa v prézentu

slovní zásoba: základní komunikační fráze, národnosti a jazyky, číslovky, povolání, členové rodiny, barvy, popis osoby, vlastnosti, základní adjektiva

Letní semestr

nepravidelná slovesa v prézentu II, opozice ser/estar/haber, základní předložky, muy X mucho, hodiny, sloveso gustar a osobní zájmena se 3. pádem, zvratná slovesa, kladný imperativ

slovní zásoba: popis obydlí, nábytek a vybavení bytu, části dne, dny v týdnu, měsíce, orientace ve městě, popis cesty, každodenní činnosti, volnočasové aktivity, jídlo

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2021)


Není požadovaná vstupní znalost španělštiny, jedná se o kurz pro začátečníky. Očekává se však znalost oborového románského jazyka.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jana Pérez Medrano, DiS. (20.09.2021)


Předmět je určen výhradně pro studenty Ústavu románských studií a je kapacitně omezen.

Kontakt: j.koziskova@volny.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK