PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do literární teorie - ASZRS0004
Anglický název: Introduction to Literary Theory
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Kv [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : ABO400562, AFR30012, AJS1000138, APG300009, AUVODLV01
Je záměnnost pro: APG300009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (05.10.2018)
Cílem kurzu je ujasnit si institucionální rámec myšlení o literatuře (filologie, literární věda, literární teorie) a poskytnout orientaci v některých literárněvědných disciplínách (naratologie, rétorika, poetika, genologie, versologie). Dále se má kurz zabývat problematikou významu, interpretace a teoriemi fikčních světů a pojmy běžně užívanými v psaní a mluvení o literatuře, jako jsou literatura, autor, dílo, čtenář, text ap., a zároveň je i zproblematizovat důslednou historizací, regionalizací a sociologizací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (16.11.2018)

Příručky

VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1984 [1. vyd. 1977].

MATONOHA, Jan a kol. Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha : Academia, 2017. Obsah

MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. Praha : Academia, 2012.

NÜNNiNG, Ansgar (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Koncepce – osobnosti – základní pojmy. Rozšířeno o 45 českých hesel (editoři českého vydání: Jiří Trávníček a Jiří Holý). Přel. Aleš Urválek, Zuzana Adamová. Brno : Host, 2006 [orig. 2001].

MACURA, Vladimír - JEDLIČKOVÁ, Alice (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno : Host, 2012. Obsah

 

Povinná četba

ARISTOTELÉS. Poetika. Přel. Milan Mráz. Praha : Oikoymenh, 2008.

CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Přel. Jiří Bareš. Brno : Host, 2002 [1. vyd. orig. 1997]; 2015 [2. vyd. orig. 2011].

 

Doporučená četba

Přehledové práce

WELLEK, René – WARREN, Austin. Teorie literatury. Přel. Miloš Calda, Miroslav Procházka. Olomouc : Votobia, 1996 [orig. 1949].

COMPAGNON, Antoine. Démon teorie. Literatura a běžné myšlení. Přel. Eva Sládková. Brno : Host 2009 [orig. 1998]. Obsah

MITOSEKOVÁ, Zofia. Teorie literatury. Historický přehled. Přel. Marie Havránková. Brno : Host, 2010 [1. vyd. orig. 1983]. Obsah

EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Přel. Petr Onufer. Praha : Plus, 2010 [1. vyd. orig. 1983]. Obsah

Naratologie a fikční světy

RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. Přel. Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001 [orig. 1983]. Obsah

KUBÍČEK, Tomáš - HRABAL, Jiří - BÍLEK, Petr A. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. Praha - Podlesí : Dauphin, 2013. Obsah

PAVEL, G. Thomas. Fikční světy. Přel. Hynek Zykmund. Praha : Academia, 2012 [orig. 1986]. Obsah

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003 [orig. 1998]. Obsah

ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Přednášky na Harvardově univerzitě. Přel. Bronislava Grygová. Olomouc : Votobia, 1997 [orig. 1994]. Obsah

BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Brno : Host, 2003. Obsah

The Living Handbook of Narratology

Rétorika, poetika a genologie

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Praha : Academia, 1998.

KUŤÁKOVÁ, Eva. Laudabile carmen. Část II. Kapitoly z římské rétoriky a poetiky. Praha : Karolinum, 2017. Obsah

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha : Akropolis, 2013. Obsah

Versologie

IBRAHIM, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. Versologický tým

GASPAROV, Michail Leonovič. Nástin dějin evropského verše. Prel. Robert Ibrahim a Alena Machoninová. Praha - Podlesí : Dauphin, 2010/2012 [orig. 2009].

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (04.01.2019)

Absolvování testu v zimním zkouškovém období, účast na přednáškách, četba povinné literatury a obeznámenost se základními příručkami a doporučenou literaturou.
V testu budou tři ze čtrnácti tematických okruhů, jejichž seznam dodám na konci kurzu. Každý okruh je za dvacet bodů, k úspěšnému složení kolokvia musíte získat alespoň třicet pět bodů. V případě hraničního počtu bodů přihlédnu k účasti na přednáškách: kdo bude mít alespoň 70% docházku, kolokvium získá, kdo nikoliv, test si napíše znovu.

 

Předtermín je 11. ledna 2019.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Holub, Ph.D. (05.10.2018)

Třináct přednášek v těchto tematických okruzích:

 

1. Filologie, literární věda a teorie

2. Aristotelova Poetika

3. Naratologie

4. Rétorika, poetika a poezie

5. Versologie

6. Význam a interpretace

7. Teorie fikčních světů

8. Literatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK