PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských pramenů - ASZLJ3210
Anglický název: Latin. Reading of Latin Sources
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Mgr. Šimon Dittrich
Záměnnost : ASZLJ0046, ASZLJ3222, ASZLJ3242
Je záměnnost pro: ASZLJ3232, ASZLJ3242, ASZLJ3110, ASZLJ3222, ASZLJ0046
Anotace -
Kurz je určen studentům se znalostí základní latinské morfologie a syntaxe (viz anotace kurzu Latina III). Prohlubuje znalosti latinského jazyka na úrovni kurzu pro pokročilé. Rozšiřuje přehled latinské syntaxe (viz sylabus) a zejména se zaměřuje na četbu, překlad a výklad originálních latinských textů.

Upozornění: Pro většinu studentů se jedná o značně náročný kurz, na který je nutné se pravidelně samostatně připravovat – je potřeba věnovat dostatečné množství času plnění domácích úkolů (což je velmi podstatná součást kurzu) a průběžně se učit právě probíranou látku. (Náročnost kurzu je dána omezeným časem, který je možno v rámci bakalářského studia věnovat neoborovému předmětu.)

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny prezenční výuky týdně.
Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (03.02.2024)
Cíl předmětu

Studenti si rozšíří znalosti slovní zásoby, naučí se složitější jevy latinské syntaxe a získají schopnost pracovat s komplikovanými orginálními latinskými texty.
Kromě klasické latiny získají také základy latiny středověké i raněnovověké.

Studenti se zdokonalí v překladu a interpretaci latinských textů, zejm. bohemikálního původu, a naučí se pracovat s relevantními slovníky a příručkami.
Na základě četby a analýzy latinských oborových textů získají praktické znalosti a dovednosti pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.

V kurzu se studenti mohou připravit ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+)

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (07.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast na výuce, aktivní práci v hodině, domácí přípravu a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Literatura

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).
Doplňkové texty a materiály dle výběru vyučujícího.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.
Tříška, J.: Latinitas Bohemica. Výbor z latinské literatury českých zemí. Praha, Trizonia 1996.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html

Doplňkové materiály na internetu:
https://www.latintutorial.com/videos – anglická videa s latinskou gramatikou
Cicerone duce – česká videa s vybranými jevy latinské syntaxe

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (09.06.2021)
Sylabus

Náplň kurzu: lekce XVI-XX učebnice Ad fontes - Cursus Latinus a doplňkové originální texty.

Práce s textem: četba latinských pramenů z oblasti kulturní historie, historie, filozofie, filologie aj., pochopení pozadí a okolností vzniku textů, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe, nepravidelná slovesa.

Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty příčinné a přípustkové, syntax pádů.

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Vstupní požadavky

Pro účast v kurzu Četby latinských pramenů je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina III - viz sylabus.

Tato úroveň se ověřuje splněným zápočtem z latiny III, příp. (u studentů, kteří na latinu III nechodili) splněním vstupního testu před začátkem nebo nejpozději na začátku nového semestru (v takovém případě je nutno se předem domluvit s vyučujícím).

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Další doporučené předměty

Kurz pro zajištění potřebné úrovně:

Latina III. Blended Learning (ASZLJ3034) nebo: Latina III (ASZLJ3030)

Kurzy stejné úrovně zaměřené na určitou skupinu textů:

Latina. Četba raněnovověkých latinských textů (ASZLJ3310)

Latina. Četba latinských textů pro historiky (ASZLJ3222)

Latina. Četba latinských textů pro filozofy (ASZLJ3242)

(Poznámka: Neotevírají se v každém semestru.)

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK