PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských pramenů - ASZLJ3210
Anglický název: Latin. Reading of Latin Sources
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Šimon Dittrich
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Je záměnnost pro: ASZLJ3110
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (17.09.2017)
Kurz je určen studentům se znalostí základní latinské morfologie a syntaxe (viz anotace kurzu Latina III).
Vedle opakování klasické latiny podává kurz základy latiny středověké i raněnovověké a zaměřuje se na četbu a analýzu odborných i uměleckých textů s důrazem na bohemika.
Směřuje k získání praktických znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.
Kurz slouží jako příprava ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+).

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šimon Dittrich (01.02.2019)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (15.09.2017)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.
Tříška, J.: Latinitas Bohemica. Výbor z latinské literatury českých zemí. Praha, Trizonia 1996.
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (18.09.2017)

Náplň kurzu: lekce XVI-XX učebnice Ad fontes - Cursus Latinus a doplňkové originální texty.

Práce s textem: četba latinských pramenů z oblasti kulturní historie, historie, filozofie, filologie aj., pochopení pozadí a okolností vzniku textů, středověká a církevní latina, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe, nepravidelná slovesa.

Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty příčinné a přípustkové, syntax pádů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK