PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodologie obecné lingvistiky - ASZJSV501
Anglický název: Methodology of General Linguistics
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Januška, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Januška, Ph.D.
Záměnnost : AJS5000051, AVS500032
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout metodologie_literatura-dalsi.pdf Další doporučená literatura podle zaměření a disciplín Marián Sloboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (19.01.2013)

Předmět rozšířuje znalosti studenta/studentky z obecné lingvistiky z bakalářského studia. Provádí je některými základními metodologickými principy a koncepty výzkumu jazyka. Pozornost je věnována jak struktuře jazyka, tak sociálním a psychologickým aspektům jeho užívání. Cílem kurzu je naučit se připravit vlastní výzkumný projekt zejména po metodologické stránce: formulovat výzkumné otázky nebo hypotézy, vhodně volit a používat existující zdroje materiálu či vytvářet materiál vlastní a analyzovat ho.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (15.02.2013)

 • Vypracování domácích úkolů.
 • Vypracování vlastního návrhu výzkumného projektu (lhůta na zhodnocení práce je min. 5 pracovních dní mimo prázdniny).
Literatura
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (06.07.2013)

Základní literatura

BABBIE, E. R. (2013). The Practice of Social Research. 13th Edition (nebo starší vydání). Cengage Learning.

BITRICH, T. (2002): Kvalitativní výzkum a česká legislativa: Informace nejen o zákoně na ochranu osobních údajů. Biograf: Časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, č. 27, s. 91-104, dostupné i na www.biograf.org.

ČMEJRKOVÁ, S. - SVĚTLÁ, J. - DANEŠ, F. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda (příslušné části).

LITOSSELITI, L. (ed.) (2010): Research Methods in Linguistics. London, New York: Continuum.

PUNCH, K. (2008): Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.

SILVERMAN, D. (2005): Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar.

SILVERMAN, D. (2011): Interpreting Qualitative Data. 4th ed. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

VOLÍN, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

WRAY, A. - BLOOMER, A. (2006): Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language. Second edition. London: Hodder Education (Introduction, Part II a Part III).

Další doporučená literatura

ASHMORE, M. - REED, D. (2000). Innocence and nostalgia in conversation analysis: the dynamic relations of tape and transcript. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1, č. 3, dostupné na http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm. [Česky v časopise Biograf, č. 25, 2001, www.biograf.org.]

BIBER, D. - CONRAD, S. - REPPEN, R. (1998). Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.

BLOMMAERT, J. - DONG JIE (2010). Ethnographic Fieldwork: A Beginner's Guide. Buffalo: Multilingual Matters.

ČERMÁK, F. - BLATNÁ, R. (ed.) (2005). Jak využívat Český národní korpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

HEINE, B. - NARROG, H. (2010). The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press.

IPA (1999). Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. New York: Cambridge University Press.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (red.) (2002). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

LI WEI - MOYER, M. G. (eds) (2008). The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing.

MACHAČ, P. - SKARNITZL, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Epocha.

MORGAN, D. L. (2001 [1997]): Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Brno, Boskovice: Psychologický ústav Akademie věd, Sdružení Podané ruce, Albert.

NEUSTUPNÝ, J. V. (1999): Následné (follow-up) interview. Slovo a slovesnost, 60, č. 1, s. 13-18.

SAKEL, J. - EVERETT, D. L. (2012): Linguistic Fieldwork: A Student Guide. Cambridge: Cambridge University Press.

SEALE, C. (2002 [1999]): Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf, č. 27, 3-16, dostupné také na http://www.biograf.org/info-text.php?index_texty=186.

SEALE, C. - GOBO, G. - GUBRIUM, J. F. - SILVERMAN, D. (eds) (2004): Qualitative Research Practice. London: Sage Publications.

SOKOLOVÁ, M. - MOŠKO, G. - ŠIMON, F. - BENKO, V. (1999): Morfematický slovník slovenčiny. Prešov: Náuka (s. 9-55).

TEN HAVE, P. (2004): Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology. London: Sage Publications.

VOLOŠINOV, V. N. (1986 [1929]): Marxizmus a filozofia jazyka: Základné problémy sociologickej metódy vo vede o jazyku. In Bachtin, M. M. - Vološinov, V. N.: Marxizmus, freudizmus, filozofia jazyka. Bratislava: Pravda, s. 171-382. [Orig. Marksizm i filosofija jazyka, Leningrad, 1929; angl. Marxism and the Philosophy of Language, Harvard University Press, 1986.]

YIN, R. K. (2009): Case Study Research: Design and Methods. 4th ed. London, Thousand Oaks: Sage Publications.

Sylabus
Poslední úprava: Marián Sloboda, Ph.D. (18.01.2013)

 1. Vztah teorie a metodologie. Pojetí jazyka. Rozdíly langue-parole, synchronie-diachronie a jejich překonávání. Předmět studia lingvistiky. Oblasti lingvistiky a dalších věd o jazyce.
 2. Emický a etický přístup. Kvalitativní a kvantitativní přístup. Výzkumné otázky a hypotézy.
 3. Výběr vzorku (sampling). Získávání materiálu. Rysy dobrého výzkumu. Etické a právní otázky výzkumu (pošlapávání terénu, informovaný souhlas, práce se zdroji a odkazování, autorské právo).
 4. Zpracování materiálu (archivace, transkripce, segmentace, značkování a kódování).
 5. Návrhy výzkumných projektů: jejich struktura a náležitosti.
 6. Strukturalismus. Teorie distinktivních rysů.
 7. Jazyková typologie a univerzálie.
 8. Shluková analýza a multidimenzní škálování.
 9. Dotazníkové šetření.
 10. Interview.
 11. Základní statistické principy a operace.
 12. Analýza diskurzu.
 13. Vypracování vlastního návrhu projektu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK