PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obecná sociologie III - ASG100063
Anglický název: General Sociology III
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Prerekvizity : ASG100062
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ObSoc-III-LS2017.doc sylabus zvláštní varianty předmětu vyučované v LS 2017 Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (20.02.2017)

Cílem kursu bude systematický výklad obsahových základů sociologické problematiky změny. Důraz bude kladen na aktuální souvislosti sociologické teorie a věcných problémů sociálních změn a transformací v soudobém světě. Součástí výuky je samostatná četba literatury a diskuse nad referáty. Obsahově je výklad rozdělen podle následujících okruhů: Základní pojmy obecně-sociologického přístupu k sociální změně. Teorie modernizace, industriální a postindustriální společnosti. Změny životního prostředí jako sociální a globální problém. Sociální souvislosti industrializace a urbanizace. Dynamika změn politického života, moc, stát, byrokracie, demokracie. Dynamika inovace, sociální souvislosti změn vědění a techniky, moderní rizika. Revoluce a sociální hnutí. Globalizace, modernizace a rozvoj.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (20.02.2017)

   Základní učebnice (předpokládá se užití dalších sociologických slovníků a kompendií):

 

Giddens, A.: Sociologie. Praha, Argo 2013 (vybrané kpt)

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace, Praha, SLON 2001 (případně novější vydání)

Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. Praha, SLON 2005 (zejm. kpt. 1,3,6,7,11)

Klofáč, J. - Tlustý, V.: Soudobá sociologie II. Praha, NPL 1967 (zejm. ss. 11-56, 294-365)

Musil,J.: Sociologie soudobého města, Praha 1967

Petrusek, M.: Společnosti pozdní doby. Praha, SLON 2006

 

Další literatura:

Arendt. H.: O násilí, Praha 1995

Arendt,H.: Původ totalitarianismu, Praha 1999 (ss.201-231, 278-306,380-409,473-562)

Aron,R.: Demokracie a totalitarismus, Praha 1993 (ss. 11-58)

Bauman, Z.: Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha 1999

Beck,U.: Riziková společnost, Praha 2004 (ss. 13-22, 25-65, 95-111)

Beck, U.: Moc a protiváha moci v globálním věku, Praha 2007 (ss. 343-382)

Bell, D. Foreword 1976. In: Coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. Basic Books,

New York 1976 (ss. ix-xxii)

Bell,D.:  Kulturní rozpory kapitalismu, Praha 1999 (ss. 31-54, 57-100, 177-215)

Berger,P.: Kapitalistická revoluce, Bratislava 1994 (ss. 41-57,98-115,116-139,217-231)

Braudel,F.: Dynamika kapitalismu, Praha 1999

Brown, L.F.: Stav světa 1992, Praha 1992 (ss. 19-22,142-160,163-220)

Brzezinski,Z.: Bez kontroly. Chaos v předvečer 21.století, Praha 1993 (ss. 16-51, 70-79,173-191)

Castells, M.: City, Class and Power, New York 1978 (kpt. 2)

Castells, M.: The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume I: The Rise of the Network Society,

2nd edition, Oxford 2000 (kpt. 1,3,4, ss. 101-162)

Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume II: The Power of Identity, 2nd. ed.,

Malden a Oxford 2004 (kpt. 1,3,5,6)

Condorcet, A.: Náčrt historického obrazu pokroku lidského ducha, Praha 1968

Dahrendorf,R.: Moderný sociálný konflikt, Bratislava 1994 (ss. 33-57, 95-111, 155-220)

Deutsch, K.W.: Růst národů, vzorce politické a sociální integrace. In: Hroch, M. (ed.): Pohledy na národ a

nacionalismus, Praha (ss. 54-70)

Drucker, P.: Postkapitalistická společnost, Praha 1993 (ss. 9-48,105-140)

Dickens,P.: Urban Sociology. Society, Locality and  Human Nature, London 1993 (ss. 28-72)

Eco,U,: Skeptikové a těšitelé, Praha 1995 (ss.39-143)

Eisenstadt, S.: M. Multiple Modernities, Daedalus 2000

Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu, Praha 1993

Foucault, M.: Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku, Praha 2003, ss. 195-226

Freud,S.: O člověku a kultuře, Praha 1990 (ss. 316-380)

Gasset,O.: Vzpoura davů, Praha 1999 (ss.60-82,99-129)

Gehlen,A.: Duch ve světě techniky, Praha 1972 (ss. 29-82, 103-109, 143-160)

Giddens,A.: Důsledky modernity, Praha 1998 (ss. 11-53, 55-73, 113-123, 135-153) 

Gore,A.: Země na misce vah, Praha 1994 (ss. 23-64,151-212)

Harrington, A. (2006). Moderní sociální teorie: základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál. (kpt. 14)

Held, D., McGrew, A.: Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford 1999 (kpt. 2,6)

Holubec, S.: Sociologie světových systémů, Praha 2009 (ss. 11-97)

Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002 (část 2)

Horster,D.: J.Habermas. Úvod k dílu, Praha 1995 (ss. 7-64)

Hroch, M.: Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981 (ss.21-58,74-105)

Huntington, S. P.: Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001 (kpt. I, III, část Vztahy z II)

Huinzinga,J.: Homo ludens.O původu kultury ve hře, Praha 1971 (ss. 49,177-193)

Keller,J.: Sociologie a ekologie. Praha, SLON 1997

Keller, J.: Teorie modernizace. Praha, SLON 2007

Klare, M. T.: Resource wars : the new landscape of global conflict, New York 2001 (ss. 1-50, 190-226 )

Kuhn,T.: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997 (ss. 23-61, 85-97,98-114,175-206)

Lejbin,J.: Římský klub a jeho ideje, Praha 1985 (ss.21-69)

Lipovetzky,G.: Éra prázdnoty, Praha 1998 (ss.43-57,95-149,207-257)

Loevenstein,B.: Projekt moderny, Praha 1995 (ss. 109-133,144-170, 206-236) 

Logan, J. R., Molotch H. L.: Urban fortunes : the political economy of place, Berkeley 1987 (kpt. 1, 3)

Lupač, P., Sládek, J.: Městská otázka a Informační věk v díle Manuela Castellse. In: Soudobá sociologie I –

Teoretické koncepce a jejich autoři (ed. Šubrt, J.). Praha 2007, (ss. 178-211)

Lyotard,J.F.: O postmodernismu, Praha 1993 (ss.17-32; 69-72; 100-106) 

Marcuse,H.: Jednorozměrný člověk, Praha 1993 (ss.32-65,67-82)

Mishan,E.: Spor o ekonomický růst, Praha 1994 (ss.19-24,61-72,82-160)

Mumford,L.: Technika a civilizace, Praha 1947 (ss.15-68,292-316,381-384, 388-418)

Parsons,T.: Společnosti. Vývojové a srovnávací hodnocení, Praha 1971 (ss.9-57,163-172)

Reich,R.: Dílo národů, Praha 1995 (ss.13-52,113-136,155-169,193-207) 

Richta, R. a kol. Civilizace na rozcestí, Praha 1968 (ss. 15-50, 65-99, 104-136)

Ritzer,G.: Mcdonaldizace společnosti, Praha 1996 (ss. 11-48; 73-145; 170-171)

Roszak, T.: Kde končí pustina: Politika a transcendence v postindustriální společnosti, Praha 2005 (úvod, kpt.

2,5 a 7)

Salomon, J.-J.: Technologický úděl, Praha 1997 (kpt. 4, 8)

Sassen, S.: The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton 1991 (overview)

Schumpeter, J.: Capitalism, Socialism and Democracy, New York 2008 (druhá část, možno i česky)

Suša, O.: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýzy. Praha, Filosofia 2010 (ss. 101-

107, 135-141)

Toffler,A.: Šok z budoucnosti, Bratislava 1992 (první a poslední kpt.)

Toffler,A.-Tofflerová,H.: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky, Praha 2002 (úvod, kolize vln a třetí vlna)

Touraine, A. La société post-industrielle. Naissance d’une société, Paris 1969 (nebo angl. vydání; úvod a I. část)

Weber,M.: Autorita, etika, společnost, Praha 1997 (kpt. Charisma a Disciplína)

Weber,M.: Metodologie, sociologie, politika, Praha 1998 (ss.185-245, 246-296)

Webster, F. Theories of the Information Society, 3rd ed. Routledge, Londýn a New York 2006 (ss. 1-59, 98-123)

Welsch,W.: Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota, Praha 1993 (ss.17-37)

Znebejánek,F.: Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé, Praha 1997 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. (20.02.2017)

 Témata:

 1.       Navázání na Obecné sociologie II a III, představení koncepce kursu, sylabu, požadavků pro získání atestace, doplňující informace

2.       Význam času a chronologie pro organizaci společnosti; problematika logiky dějin a možnosti obecné teorie sociální změny (cyklické a lineární pojetí času, mýtus a mýtické systémy, lineární pojetí dějin, čas a modernita, filosofie dějin a počátky sociologie, pojmy evoluce a revoluce, spor mezi nomologismem  a historismem, role performativity a normativity sociální teorie v otázce možnosti obecné teorie sociální změny)

3.       Sociální změna jako téma obecné sociologie (sociální změna a sociální proces, trend, typologie soc. změny, pojmyevoluce a revoluce), cyklické teorie sociální změny

4.       Lineární teorie spol. vývoje a teorie modernizace (pojmy pokrok a modernizace, evolucionismus v sociologii, pojetí modernizace u klasiků sociologické teorie, institucionální skladba modernizace, modernizace a vztah k jinému – problematika kolonizace, teorie rozvoje, kritika dominujícího pojetí modernizace a její varianty – vícenásobná modernizace, druhá moderna, postmoderna, konstruktivistická kritika)

5.       V jaké společnosti vlastně žijeme? Pojmy postmoderní, industriální, postindustriální a informační společnost.

6.       Dynamika globalizace soudobého světa a její sociologické aspekty (globalizace a historický proces, kolonialismus a jeho důsledky, globální svět vzájemné závislosti, globální média a kulturní směny, dimenze a indikátory glopbalizace, globální trh a obchod, komunikační a informační sítě, globální hnutí a sítě, nadnárodní prostory, národy a nezávislost, divergence bohatých a chudých zemí, státy, multinacionální korporace, kulturní integrace a kulturní pluralita, multikulturalita, identita a symboly, globalizace politiky, hlavní globální problémy a jejich interakce, proces globalizace a reflexivní modernizace,migrace).

7.       Ekonomika, práce a organizace (pojmy zaměstnání, šedá ekonomika, sociologická problematika organizace – taylorismus, fordismus, postfordismus; sociální a individuální aspekty proměn práce, znalostní ekonomika a proměna povahy práce a jejího významu pro člověka)

8.       Dynamika změn politického života, stát, moc, demokracie, byrokracie (politika a moc, sociologie moci, národní stát a společnost, historické změny státu, jeho funkce a struktury,  politické systémy, strany a ideologie, demokracie a občanství, politické jednání a participace, byrokratické systémy, oligarchie, technokracie, proměny moderního státu v kontextu sociálních změn)

9.       Dynamika kolektivního jednání. Sociální a politické revoluce, válka, sociální hnutí (pojem revoluce, historické typy revoluce, teorie revoluce, důsledky revoluce, komparativní sociologie revolucí, kolektivní jednání, sociální hnutí, násilné a reformní sociální změny). 

10.    Komunikační média a sociální změna

11.    Dynamika urbanizace (vývoj měst, fenomén města a jeho význam kulturní a civilizační, dopady a důsledky urbanizace a industrializace, městský způsob života, ekologie města a problémy umělého prostředí, vzory urbanizace, městská otázka, město a modernizace).

12.    Věda a technika jako sociologické téma (sociální a technická změna, technika – civilizace – kultura, vědění – ideologie - věda, výzkum, vývoj, produkce, zrychlování tempa změn, „technověda“ a sociální souvislosti rozvoje vědy a techniky, inovace technická a sociální, moc techniky a techniky moci, technika a organizace, technika a komunikace, politické, kulturní a environmentální důsledky technické dynamiky, nové technologie a lidský potenciál, autonomní technika?, technika a byrokracie - riziko a riziková společnost).

13.    Problematika environmentálních aspektů lidské činnosti (demografické aspekty, lokální a globální environmentální změny, změny životního prostředí lidských sociálních útvarů, lidská a sociální ekologie, moderní společnost a ekologická krize, vývoj sociologické reflexe ekologické problematiky; env. dimenze rozlišení na kulturu a civilizaci)

 

Harmonogram kursu v LS 2017:

 Úvod

28.2. - 1. hodina (Petr Lupač)

Úvod do kursu, seznámení s organizací kursu

Význam času a chronologie pro organizaci společnosti; sociální změna jako téma obecné sociologie, problematika logiky dějin a sociologie

 

2. hodina (samostudium)

Možnosti obecné teorie sociální změny (SL)

Studijní literatura:

Fay, B.: Současná filosofie sociálních věd. Praha, SLON 2002, str. 187-212

       

14.3. a 21.3. - 3. a 4. hodina (Oleg Suša)

Lineární a cyklické teorie společenského vývoje, evolucionismus a teorie modernizace

Doporučená literatura:

Keller, J.: Teorie modernizace. Praha, SLON 2007, str. 9-11, 18-37, 60-68

Petrusek, M., a kol. Dějiny sociologie. Praha, Grada 2011, kpt. 15

 

5. hodina (samostudium)

V jaké společnosti vlastně žijeme? Pojmy postmoderní, industriální, postindustriální a informační společnost. (samostudium)

Studijní literatura:

Lupač, P. Za hranice digitální propasti. Praha, SLON 2015, str. 21-26

Petrusek, M. Společnosti pozdní doby. Praha, SLON 2007, hesla industriální, postindustriální a informační společnost

Welsch, W. Naše postmoderní moderna. Praha, ZVON 1994, str. 35-49

 

4.4. - 6. hodina (Oleg Suša)

Sociologické aspekty globalizace – úvod do problematiky

Doporučená literatura:

Holubec, S. Sociologie světových systémů, Praha, SLON 2009, str. 22-36

Suša, O. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Praha, Filosofia 2010., str. 19-25, 26-32 (končí na s. 33 "...za politiky deregulací apod.), 46 (celý odstavec "první vlna se týkala.."), 48-53 (končí "...lokalizováni"), 56-61 (končí..."globalizace zdola"), 84-100 (konče výčtem globálních problémů).

 

7. hodina (samostudium)

Ekonomika a práce jako sociologická témata, kapitalismus jako meta-struktura modernity

Studijní literatura:

Giddens, A. a kol, Sociologie. Praha, Argo 2013, kpt. 20 (práce a ekonomický život)

+ téma kapitalismu v přednáškách a v dalších studijních a doporučených textech

 

8. hodina - 18.4.  (Oleg Suša)

Sociální organizace a byrokracie

Doporučená literatura:

        Giddens, A. a kol, Sociologie. Praha, Argo 2013, str. 717-740 (organizace a byrokracie),

Keller (Sgie organizace a byrokracie, 2001): 20-29, 93-110, 135-153

 

9. hodina - 25.4. (Oleg Suša)

Stát, moc a politika: sociologická perspektiva

Doporučená literatura:

Giddens, A. a kol, Sociologie. Praha, Argo 2013, str. 901-906

 

10. hodina – 2.5. (Oleg Suša)

Aktéři a možnosti sociální změny – revoluce, sociální hnutí

Doporučená literatura:

                Znebejánek,F.: Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé, Praha 1997, str 9-51

 

 11. hodina – 9.5. (Petr Lupač)

Aktéři a možnosti sociální změny II: Technické a sociální inovace, komunikační média a modernita

Doporučená literatura:

        Salomon, J-J. Technologický úděl. Praha, Filosofia 1997, kpt. 4 a 8

 

12. hodina  (samostudium)

Problematika environmentálních aspektů lidské činnosti

Studijní literatura:

Keller, J. Sociologie a ekologie. Praha, SLON 1997, str. 111-122, 138-150, 161-191 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK