PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - ASCK100123
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 29 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ASCK100129, ASCK100139, ASCK100120
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)
Předmět seznamuje se základními psychologickými pojmy – psychologickou odbornou terminologií, psychologickými školami a směry a hlavními teoretickými a aplikačními oblasti psychologie a metodami psychologického zkoumání, a hlavně pak s aplikovanou psychologickou problematikou v rámci oboru sociální práce. Cílem předmětu je seznámit studující s postavením psychologie v systému věd a pochopit povahu psychologie jakožto empirické vědy, představit základní specifické rysy psychologických konstruktů, teorií, definic a metod, naučit studující orientovat se v základních psychologických oblastech a otázkách, kterými se zabývají a zároveň naučit studující schopnosti kritického vědeckého myšlení při uvažování o běžných psychologických otázkách v rámci praxe sociální práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)

písemný test

60% aktivní účast 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. (01.10.2023)

ASCK100123 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE

Identifikace kurzu: Bakalářské studium, povinný předmět

Vyučující: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Kreditová zátěž: 4 kredity

Organizace výuky: přednáška + seminář

Zakončení předmětu: Zk + zápočet

Annotace: Předmět seznamuje se základními psychologickými pojmy – psychologickou odbornou terminologií, psychologickými školami a směry a hlavními teoretickými a aplikačními oblasti psychologie a metodami psychologického zkoumání, a hlavně pak s aplikovanou psychologickou problematikou v rámci oboru sociální práce. Cílem předmětu je seznámit studující s postavením psychologie v systému věd a pochopit povahu psychologie jakožto empirické vědy, představit základní specifické rysy psychologických konstruktů, teorií, definic a metod, naučit studující orientovat se v základních psychologických oblastech a otázkách, kterými se zabývají a zároveň naučit studující schopnosti kritického vědeckého myšlení při uvažování o běžných psychologických otázkách v rámci praxe sociální práce. Vybraná témata kurzu jsou vyučována pozvanými odborníky a odbornicemi z oboru.

Annotation: The course introduces the basic psychological concepts - psychological terminology, psychological schools and directions and the main theoretical and applied areas of psychology and methods of psychological research, and especially the applied psychological issues within the field of social work. The course aims to explain the nature of psychology as an empirical science; to introduce the basic specific features of psychological constructs, theories, definitions and methods; to teach learners to orient themselves to the basic psychological areas and issues they address; and to teach students critical scientific thinking skills when considering common psychological issues within social work practice.

1.   Úvod do kurzu, seznámení se sylabem

2.   Cíle, předmět a metody studia psychologie

3.   Vnímání, představy a fantazie (domácí úkol č.1)

4.   Paměť, učení, pozornost

5.   Myšlení a jazyk, komunikace

6.   Emoce, cítění (domácí úkol č. 2)

7.   Příčiny chování a jednání: motivace, vůle, potřeby

8.   Duševní výkon, inteligence, měření inteligence

9.   Vědomí, jáství, sebepojetí (domácí úkol č. 3)

10.  Osobnost, temperament, rysy osobnosti, testy osobnosti

11.  Vývojové teorie

12.  Psychopatologie (domácí úkol č. 4)

Studijní literatura:

ANDERSON, H. (2009). Konverzace, jazyk a jejich možnosti: postmoderní přístup k terapii. Brno: NC Publishing.

BLATNÝ M. A KOL. (2021) Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.

ČERMÁK, I., R. ŠIKL (EDS.) (2021): Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru. Praha: Portál.

DRAPELA, V. J. (2013). Přehled teorií osobnosti. Sedmé přepracované vydání. Praha: Portál.

ERIKSON, E.H. 1999. Životní cyklus rozšířený a dokončený: Praha:nakladatelství lidové noviny.

HARTL, P., & HARTLOVÁ, H. (2010). Psychologický slovník. Praha: Portál.

HILLMAN, J. 2020. Nová vize psychologie. Praha: Malvern.

HUNT, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha: Portál.

JUNG C.G. (1994). Duše moderního člověka. Praha: Atlantis.

KAHNEMAN, D. (2012). Myšlení: rychlé a pomalé. Praha: Melvin.

KOPŘIVA, K. (1997) Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.

NAKONEČNÝ, M. (1998). Základy psychologie. Praha: Academia.

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDERICKSON, L. B., LOFTUS, G. R., & WAGENAAR, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (přepr. vyd.). Praha: Portál.

ŘÍČAN, P. (2013). Psychologie. Čtvrté přepracované vydání. Praha: Portál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK