PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo pro sociální pracovníky III - ASCK100117
Anglický název: Law for social workers III
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. PaedDr. PhDr. Daniel Hanuš, Ph.D., LL.M., MBA
Vyučující: JUDr. PaedDr. PhDr. Daniel Hanuš, Ph.D., LL.M., MBA
Prerekvizity : ASCK100115
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dana Myšková (23.09.2020)
Law for Social Workers III
The course is focused on the principles and institutions of Criminal Substantive Law and Criminal Procedural Law - especially on the conditions of criminal responsibility, criminal sanctions, selected crimes, especially crimes against the family and children, and on the characteristics of the criminal justice system. Emphasis will be placed on the juvenile criminal law, the responsibility of children under the age of 15 for acts of otherwise criminal and juvenile justice system and on the position and role of probation officers, injured persons and victims in criminal proceedings. The aim is to prepare students for the qualified practice of social worker in this field of criminal justice system, including an orientation in the relevant legislation and their application to specific cases.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)

písemný test

80% účast na výuce

Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (10.10.2023)

 

Právo pro sociální pracovníky III - ASCK100117

 

Přednášející: PaedDr. PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA

Počet kreditů: 4

Časová dotace: 1/1

 

V případě nutnosti přechodu na distanční formu studia bude výuka probíhat online formou, o které budou studenti s dostatečným předstihem informováni.

Atestace: ústní zkouška

V případě nutnosti přechodu na distanční formu zkoušení bude zkouška probíhat online prostřednictvím aplikace Skype.

Možnost opakovaného zápisu předmětu  - ano

Předmět je zaměřen na seznámení se s principy a instituty vybraných oborů práva. Pozornost bude věnována trestnímu právu hmotnému – zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, vybraným skutkovým podstatám trestných činů, zejména trestným činům proti rodině a dětem a charakteristice systému trestní justice. Důraz bude kladen na trestní právo mladistvých, odpovědnost dětí mladších 15 let za činy jinak trestné, specializované soudnictví ve věcech mládeže, postavení a roli probačního pracovníka a postavení oběti
a poškozeného v trestním řízení. Dále bude pozornost věnována vybraným otázkám správního práva hmotného
a procesního, azylového a uprchlického práva, relativních a absolutních majetkových práv, zdravotnického
a dědického práva. Cílem je připravit studenta na kvalifikované vykonávání profese sociálního pracovníka, který se ve své práci často setkává i s problematikou vybraných oblastí zmíněných oborů práva. Předmět si rovněž klade za cíl zorientovat studenta v příslušných právních předpisech a jejich aplikaci na konkrétní případy.

Osnova: 

Pojem trestního práva hmotného, funkce, základní zásady. Působnost trestního zákoníku (TZ).

 

Pojem trestného činu a jeho znaky 

 

Skutková podstata trestného činu a její znaky

 

Vývojová stádia trestného činu

 

Trestná součinnost

 

Okolnosti vylučující protiprávnost

 

Důvody zániku trestní odpovědnosti

 

Tresty a ochranná opatření

 

Trestání mládeže

 

Systematika zvláštní části TZ. Vybrané skutkové podstaty trestných činů

 

Subjekty trestního řízení

 

Poškozený a oběť v trestním řízení 

 

Soudnictví ve věcech mládeže

 

Správní právo hmotné a procesní

Vybrané otázky azylového a uprchlického práva

Absolutní majetková práva

Relativní majetková práva

Úvod do zdravotnického práva

Dědické právo

 

Literatura:

 

Základní: 

 

DVOŘÁK, Jan, Michaela ZUKLÍNOVÁ, Jiří ŠVESTKA, David ELISCHER, Ondřej FRINTA, Josef SALAČ, Petr ŠUSTEK a Alexandr THÖNDEL. Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý, Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 196 s. ISBN 978-80-7478-939-7.

DVOŘÁK, Jan, Michaela ZUKLÍNOVÁ, Jiří ŠVESTKA, et al. Občanské právo hmotné. Díl třetí, Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7478-935-9.

HONUSKOVÁ, Věra, Eliška FLÍDROVÁ a Linda JANKŮ. Dnes migranti - zítra uprchlíci?: postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2014. 196 s. ISBN 978-80-87975-23-7.

HONUSKOVÁ, Věra. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011. 268 s. ISBN 978-80-87146-45-3.

JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. 1000 s. ISBN 978-80-7502-380-3.

KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. 539 s. ISBN 978-80-7400-820-7.

RABAN, Přemysl. Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 2013. 476 s. ISBN 978-80-87713-10-5.

ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, 253 s. ISBN 978-80-87146-68-2.

ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

 

Doporučená:  

BRUCKNEROVÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 293 s. ISBN 978-80-7478-848-2.

FRUMAROVÁ, Kateřina, Tomáš GRYGAR, Olga POUPEROVÁ a Martin ŠKUREK. Správní právo procesní. Praha: C.H. Beck, 2021. 510 s. ISBN 978-80-7400-827-6.

HONUSKOVÁ, Věra. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7-17.

JELÍNEK, Jiří a Dita MELICHAROVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: (zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů)
s poznámkami a judikaturou.
Praha: Linde, 2004.144 s. ISBN 80-7201-493-5.

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 2 sv. (xvi, 1450, xiv s., s. 1451-3586). ISBN 978-80-7400-428-5.

ŠČERBA, Filip. Trestní zákoník: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-807-8.

ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního. Praha: Leges, 2019. 882 s. ISBN 978-807502-345-2.

ŠTERN, Pavel, Lenka OUŘEDNÍČKOVÁ a Dagmar DOUBRAVOVÁ. Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů. Praha: Portál, 2010. 212 s. ISBN 978-80-7367-757-2.

ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014. 232 s. ISBN 978-80-7201-946-5.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK