PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo pro sociální pracovníky I - ASCK100115
Anglický název: Law for social workers I
Zajišťuje: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 33 / neurčen (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. PaedDr. PhDr. Daniel Hanuš, Ph.D., LL.M., MBA
Vyučující: JUDr. PaedDr. PhDr. Daniel Hanuš, Ph.D., LL.M., MBA
Je prerekvizitou pro: ASCK100116, ASCK100117
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dana Myšková (23.09.2020)
Law for Social Workers I
The course is focused on the introduction to the system of law in the Czech Republic. It deals with the sources of law, basic principles of public and private law, basic legal concepts and legal institutions and with the overview of legal branches and relations between them. Attention will be paid especially on Constitutional law, Administrative Substantive Law, Administrative Procedural Law, Civil Procedural Law and private law, especially Civil Substantive Law and Labour Law. The aim is point out relations and connections between legal regulations so the students are familiar with them and can apply them. It is assumed that it will provide such a range of knowledge and skills for their application that is possible to follow in the study of more specialized courses – Law for Social Workers II and Law for Social Workers III.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Nicole Vojtíšková (13.02.2024)

písemný test

80% účast na výuce

Sylabus
Poslední úprava: Dana Myšková (10.10.2023)

 

Právo pro sociální pracovníky I - ASCK100115

Přednášející: PaedDr. PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA

Atestace: ústní zkouška

V případě nutnosti přechodu na distanční formu zkoušení bude zkouška probíhat online prostřednictvím aplikace Skype.

Počet kreditů: 4

Časová dotace: 2/-

Možnost opakovaného zápisu předmětu: ano

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se systémem práva v ČR. Bude se zabývat prameny práva, základními principy práva veřejného a soukromého, základními právními pojmy a instituty a přehledem informací o jednotlivých právních odvětvích a vztazích mezi nimi. Zvýšená pozornost bude zaměřena na právo ústavní, právo soukromé a veřejné, občanské právo hmotné a procesní a pracovní právo. Cílem je poukázat na vzájemné vztahy a souvislosti mezi jednotlivými obory práva a právními předpisy tak, aby se studenti orientovali v systému práva a uměli dané právní předpisy aplikovat. Zároveň se předpokládá, že předmět poskytne takový rozsah znalostí a dovedností jejich aplikace, aby bylo možné navázat ve studiu na další, více specializované, předměty – Právo pro sociální pracovníky II a Právo a pro sociální pracovníky III. 

Osnova předmětu:

Úvod do teorie práva

Ústavní právo

Veřejné právo

Soukromé právo

Občanské právo hmotné

Občanské právo procesní

Pracovní právo

 Literatura:

Základní: 

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO, Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání 2017. Praha: C.H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 978-80-7400-667-8.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 8. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021, 341 s. ISBN 978-80-7380-838-9.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

PAVLÍČEK, Václav, GRONSKÝ, Ján a Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky. 3. vydání. Praha: Leges, 2020, 1160 s. ISBN 978-80-7502-468-8.

PAVLÍČEK, Václav, JIRÁSKOVÁ, Věra a kolektiv. Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda. 3. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021, 550 s. ISBN 978-80-7502-506-7.

TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce 2021 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, a.s., 2021.104 s. ISBN: 978-80-271-3095-5.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-187-3.

 

Doporučená: 

LAVICKÝ, Petr. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400529-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK